عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 3700000  ریال
تعداد صفحات: 1568
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- ویراست چهارم
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1370000  ریال
تعداد صفحات: 535
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت حقوق و دستمزد
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 890000  ریال
تعداد صفحات: 384
بیشتر...
عنوان کتاب: تاکتیک‌های افزایش نفوذ در منابع انسانی سازمان‌ها
ترجمه: سید احمد بزاز جزایری، نسرین مهدی فر
سال چاپ: 1400
قیمت: 380000  ریال
تعداد صفحات: 68
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1400
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 780000  ریال
تعداد صفحات: 322
بیشتر...
عنوان کتاب: دستورالعمل آماده‌سازی مطالعات امکان‌سنجی صنعتی
تألیف و ترجمه: امیر مقصودی، صابر حسینی، صفورا حسینی
سال چاپ: 1400
قیمت: 1150000  ریال
تعداد صفحات: 335
بیشتر...
عنوان کتاب: مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی- ویراست دوم
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 900000  ریال
تعداد صفحات: 285
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات بازنشستگی (مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری)
گردآوری و تنظیم: نادر قائدی، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 810000  ریال
تعداد صفحات: 409
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: گروه گردآورندگان
سال چاپ: 1400
قیمت: 1100000  ریال
تعداد صفحات: 563
بیشتر...
عنوان کتاب: آیین نگارش نوین کاربردی
نوشته: علی اکبر امینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 360000  ریال
تعداد صفحات: 106
بیشتر...
عنوان کتاب: علاج روابط بیمار (راهنمایی در پنج قدم برای استحکام بخشیدن به روابط زناشویی، خانوادگی و دوستی‌ها)
ترجمه: فرحناز پیدا
سال چاپ: 1400
قیمت: 900000  ریال
تعداد صفحات: 305
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی
تألیف: منصوره کریمی، نسرین حسینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 450000  ریال
تعداد صفحات: 117
بیشتر...
عنوان کتاب: طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ پرداخت
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1850000  ریال
تعداد صفحات: 844
بیشتر...
عنوان کتاب: برنامه ریزی منابع انسانی
تألیف و ترجمه: سعید صیادی، صدیقه نبی‌ئیان
سال چاپ: 1399
قیمت: 890000  ریال
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: طراحی شغل، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 920000  ریال
تعداد صفحات: 539
بیشتر...
عنوان کتاب: جهانی شدن و چالش های اداره امور عمومی
ترجمه: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1399
قیمت: 480000  ریال
تعداد صفحات: 206
بیشتر...
عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر فرآیندهای تولید
تألیف: الیپس مسیحی، مریم رونق
سال چاپ: 1395
قیمت: 450000  ریال
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: نقش ویتامین ها، مواد معدنی و ... در ساختار بدن با تکیه بر خواص گیاهان و خوراکی ها
تألیف: فاطمه پهلوانپور
سال چاپ: 1399
قیمت: 450000  ریال
تعداد صفحات: 199
بیشتر...
عنوان کتاب: خواص دمنوش های گیاهی و ارتباط کاربردی آن ها با انواع بیماری ها
تألیف: فاطمه پهلوانپور
سال چاپ: 1399
قیمت: 450000  ریال
تعداد صفحات: 197
بیشتر...
عنوان کتاب: مبانی و روش های تغذیه سالم برای حفظ تندرستی بدن و شناخت مزاج ها
تألیف: فاطمه پهلوانپور
سال چاپ: 1399
قیمت: 420000  ریال
تعداد صفحات: 174
بیشتر...
عنوان کتاب: دورکاری (راهنمای دورکاری موفق برای کارکنان، تیم‌ها و مدیران)
تألیف و ترجمه: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 420000  ریال
تعداد صفحات: 190
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1399 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 400000  ریال
تعداد صفحات: 206
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 790000  ریال
تعداد صفحات: 430
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- موجود نیست
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 870000  ریال
تعداد صفحات: 494
بیشتر...
عنوان کتاب: مرجع خدمات دستگاه های اجرایی
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری امور توسعه دولت الکترونیک
سال چاپ: 1399
قیمت: 750000  ریال
تعداد صفحات: 327
بیشتر...
عنوان کتاب: گزارش‌نویسی کاربردی نوین (از پایان‌نامه دانشگاهی تا گزارش اداری)
تألیف: علی اکبر امینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 280000  ریال
تعداد صفحات: 91
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی (موجود نیست)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 2350000  ریال
تعداد صفحات: 1568
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت عملکرد پویا
ترجمه: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1399
قیمت: 420000  ریال
تعداد صفحات: 258
بیشتر...
عنوان کتاب: شناسنامه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397
گردآوری و تنظیم: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 650000  ریال
تعداد صفحات: 367
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 220000  ریال
تعداد صفحات: 121
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه راهنمای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (سال‌های 1399- 1397)
گردآوری و تنظیم: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 790000  ریال
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری دستگاه های اجرایی کشور
گردآوری: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 1200000  ریال
تعداد صفحات: 412
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت تدارکات و لجستیک (سیستم های خرید، انباداری وتوزیع)
تألیف: بابک کاظمی
سال چاپ: 1398
قیمت: 840000  ریال
تعداد صفحات: 560
بیشتر...
عنوان کتاب: کاربرد مدل‌های کمی در مدیریت عملکرد
تألیف: علاءالدین رفیع زاده، محمدعلی ترابنده
سال چاپ: 1398
قیمت: 320000  ریال
تعداد صفحات: 129
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1398 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 320000  ریال
تعداد صفحات: 215
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 450000  ریال
تعداد صفحات: 312
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 1280000  ریال
تعداد صفحات: 931
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری (تخلفات اداری)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 210000  ریال
تعداد صفحات: 213
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری (آخرین اصلاحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 380000  ریال
تعداد صفحات: 375
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مصوبات شورای عالی اداری
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری دبیرخانه شورای عالی اداری
سال چاپ: 1397
قیمت: 880000  ریال
تعداد صفحات: 693
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (سازمان، مدیران و کارکنان)
تألیف: علاءالدین رفیع زاده، یوسف رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 560000  ریال
تعداد صفحات: 451
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 320000  ریال
تعداد صفحات: 296
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیر تازه کار ولی کامل
ترجمه: المیرا میربهاءالدین، حسین مبارکی
سال چاپ: 1395
قیمت: 340000  ریال
تعداد صفحات: 246
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط (به بهانه ی احیای سازمان اداری و استخدامی کشور)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 602
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1397 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 120000  ریال
تعداد صفحات: 240
بیشتر...
عنوان کتاب: آفات بهداشتی و روش‌های مبارزه پاک با آنها
تألیف: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 420000  ریال
تعداد صفحات: 478
بیشتر...
عنوان کتاب: حشره شناسی پزشکی (ریخت شناسی، فیژیولوژی و اهمیت پزشکی)
ترجمه: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 410000  ریال
تعداد صفحات: 410
بیشتر...
عنوان کتاب: مقدمه ای بر بندپایان آبزی
تألیف: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 390000  ریال
تعداد صفحات: 372
بیشتر...
عنوان کتاب: نانومهندسی
تألیف: سولماز الهی ماهانی، مسلم محمدی سلیمانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 130000  ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: نقش تعاونی‌های اعتباری در توسعه اقتصاد کشور
نوشته: شاهرخ رامزی، قربان فیاض
سال چاپ: 1398
قیمت: 310000  ریال
تعداد صفحات: 160
بیشتر...
عنوان کتاب: استفاده از الگوی سروکوال در ارزیابی کیفیت خدمات و رضایت مشتری (مشتری‌مداری)
تألیف و ترجمه: شاهرخ رامزی، قربان فیاض
سال چاپ: 1396
قیمت: 80000  ریال
تعداد صفحات: 80
بیشتر...
عنوان کتاب: فناوری‌ها و فرآیندها تولید
تألیف: الیپس مسیحی، مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 480000  ریال
تعداد صفحات: 541
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد (سازمان، مدیران و کارمندان)
تألیف: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1396
قیمت: 160000  ریال
تعداد صفحات: 101
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 400000  ریال
تعداد صفحات: 532
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت بی‌کفایتی (رویکردی نوآورانه برای مدیریت بی‌کفایتی کارکنان)
ترجمه: ذبیح اله سلمانی، عادل صلواتی، وحید خسروی میرعزیزی
سال چاپ: 1396
قیمت: 160000  ریال
تعداد صفحات: 108
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ی ششم و احکام دائمی توسعه
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 160000  ریال
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 40000  ریال
تعداد صفحات: 122
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 90000  ریال
تعداد صفحات: 263
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 130000  ریال
تعداد صفحات: 334
بیشتر...
عنوان کتاب: نانوذرات و دارورسانی (روش‌ها و کاربردها)
تألیف و ترجمه: زهرا نجارزاده، علی اکبر طرلانی، فاطمه درخوش بایع کلائی، نرگس محمدیان
سال چاپ: 1395
قیمت: 370000  ریال
تعداد صفحات: 394
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت فرآیند در جهت بهبود کیفیت
ترجمه: داوود ملک، ساسان خلیفه زاده
سال چاپ: 1395
قیمت: 350000  ریال
تعداد صفحات: 345
بیشتر...
عنوان کتاب: اصلاحات مدیریت دولتی (رویکرد تطبیقی به الگوهای رایج اصلاحات)
تألیف: محمدرضا پورمند، مریم عابدینی
سال چاپ: 1395
قیمت: 370000  ریال
تعداد صفحات: 473
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه‌ی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1395
قیمت: 60000  ریال
تعداد صفحات: 232
بیشتر...
عنوان کتاب: سازمان های مجازی از مبانی تا اجرا
ترجمه: منصوره کریمی
سال چاپ: 1397
قیمت: 150000  ریال
تعداد صفحات: 153
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مقالاتی در حوزه ی حقوق بین الملل
تألیف: ذبیح اله سلمانی، مونا خلیل زاده، میثم اقبالی
سال چاپ: 1394
قیمت: 100000  ریال
تعداد صفحات: 159
بیشتر...
عنوان کتاب: مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال مجرمانه ی رسانه های فراملّی
تألیف: ذبیح اله سلمانی، میثم اقبالی
سال چاپ: 1394
قیمت: 80000  ریال
تعداد صفحات: 127
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رویکرد کاربردی و پایان نامه نویسی)
ترجمه: علاءالدین رفیع زاده، مالک دلیر
سال چاپ: 1393
قیمت: 60000  ریال
تعداد صفحات: 129
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای اجرایی استانداردسازی خدمات دولتی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1393
قیمت: 60000  ریال
تعداد صفحات: 143
بیشتر...
عنوان کتاب: جاری سازی دورکاری: راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
نوشته: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1399
قیمت: 350000  ریال
تعداد صفحات: 126
بیشتر...

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©