کتاب ها     اداری/استخدامی      طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ و مقررات مربوط
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیمیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 3200000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: هشتم   شابک: 4-06-7137-622-978
ویراست: دوم   تعداد صفحات: 844   ابعاد: وزیری
 
طرح طبقه‌بندی مشاغل شامل: (1) آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی با آخرین اصلاحات و تغییرات؛ (2) مصوبات مربوط به مدارک و گواهی‌نامه‌های تحصیلی دارای ارزش و امتیاز استخدامی؛ (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات مربوط؛ (4) طرح‌های امتیازی مدیران، محققان، هنرمندان، پزشکان و ...؛ (5) شرح رشته‌های شغلی: رسته آموزشی و فرهنگی، رسته اداری و مالی، رسته امور اجتماعی، رسته بهداشتی و درمانی، رسته خدمات، رسته کشاورزی و محیط‌زیست، رسته فنی و مهندسی، رسته فناوری اطلاعات.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

بخش اول: آیین نامه اجرایی و طرح های امتیازی

فصل 1- آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل: اصلاحات، الحاقات و قوانین و مقررات مربوط
1-1- آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
1-2- آیین نامه تغییر گروه مستخدمین رسمی و ثابت موضوع تبصره های (1) و (5) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت
1-3- اصلاح ماده (13) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آموزش و کارآموزی کارکنان
1-4- ملحقات آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل (قسمت قابل اجرا)
1-5- اصلاح آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه احتساب تجربه
1-6- اصلاحات آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
1-7- ضوابط اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل
1-8- قسمتی از بخش نامه چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت
1-9- کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
1-10- بند «الف» بخش نامه تفویض اختیار به کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل
1-11- ابلاغیه تشکیل کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در استان ها مرتبط با دستگاه های اجرایی که در سطح استان دارای واحدهای سازمانی تحت عناوین سازمان یا اداره کل تحت پوشش دارند
1-12- تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی
1-13- طرح تشکیل پایگاه اطلاعات پرسنلی و استقرار سیستم پرسنلی هماهنگ
1-14- فرم های حکم مستخدمین رسمی و قرارداد مستخدمین پیمانی
1-15- احکام کارگزینی جدید
1-16- تفویض اختیارات برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، انتخاب و معرفی داوطلبین شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور و اعطای گروه تشویقی
1-17- طرح انتخاب کارمندان نمونه دولت
1-18- دستورالعمل ضوابط و مستندات مربوط به تشخیص خدمت برجسته براساس بروز لیاقت های ویژه
1-19- دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت های ویژه
1-20- نکاتی در مورد اجرای دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت های ویژه
1-21- دستورالعمل تشخیص کارکنان خلاق و نوآور
1-22- اعطای یک گروه تشویقی به کارکنان
1-23- تفویض اختیار اعطای یک گروه تشویقی به کارکنان
1-24- اعطای یک گروه به دارندگان گواهینامه ششم ابتدایی و طی دوره آموزشی تخصصی
1-25- به کارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های غیردولتی‏
1-26- دستورالعمل اجرایی تصویب نامه به کارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های غیردولتی‏
1-27- واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی (مصوب 1379)
1-28- واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی (مصوب 1373)
1-29- مشاغل کارگری

فصل 2- مصوبات مربوط به مدارک یا گواهی نامه های تحصیلی دارای ارزش و امتیاز استخدامی

الف- پیش از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
2-1- تعیین ارزش استخدامی مدارک و گواهینامه تحصیلی و تخصصی‏
2-2- تعیین ارزش مدارک استخدامی
2-3- تعیین ارزش استخدامی و برگزاری دوره های آموزشی با ارزش استخدامی
2-4- رفع مشکل دانش آموختگان دوره های آموزش عالی غیررسمی (معادل)
2-5- نحوه ادامه تحصیل کارکنانِ دارای مدارک تحصیلی با ارزش استخدامی
2-6- لزوم موافقت شورای امور اداری و استخدامی کشور با برگزاری دوره های آموزشی با ارزش استخدامی
2-7- ارزش مدارک تحصیلی و تاریخ اجرای برخی از بخش نامه های مربوط
2-8- ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دوره های فراگیر و علمی-کاربردی و ...
2-9- ارزش استخدامی دوره دوساله مراکز تربیت معلم
2-10- ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی
2-11- امتیازات استخدامی ایثارگران
2-12- استفاده آزادگان از مزایای مندرج در بخش نامه 2727/د
2-13- رفع ابهام مواردی از مفاد بخش نامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371
2-14- اعطای امتیاز عامل خدمت در جبهه در طرح های امتیازی به کارکنان دولت
2-15- تخصیص امتیاز در طرح های امتیازی برای جانبازان
2-16- موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری جهت دانشجویان شهید
2-17- آثار استخدامی مدارک تحصیلی افتخاری
2-18- مدرک افتخاری لیسانس برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم
2-19- استخدام رسمی در برخی مشاغل مالی
2-20- معافیت مشاغل تخصیص یافته در رشته شغلی گزینش از شرط انتشار آگهی استخدامی تا پایان برنامه چهارم
2-21- رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در احراز مشاغل 
2-22- تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تشیع 
2-23- دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات مربوط به تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزهای روحانیون اهل تسنن
2-24- مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استان خراسان
2-25- مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزه های روحانیون اهل تشیع
2-26- ارزش علمی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم
2-27- تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی  طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان 
2-28- اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت
2-29- امتیازات استخدامی قاریان و حافظان قرآن کریم
2-30- مرجع تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی

ب- پس از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
2-31- وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
2-32- دوره های آموزشی بلندمدت هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
2-33- وضعیت استخدامی مدارک تحصیلی معادل
2-34- مصادیق مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
2-35- هم ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین نامه تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-36- امتیازات استخدامی درجات حفظ قرآن برای حافظان قرآن کریم

فصل 3- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات مربوط
3-1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
3-2- قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات
آموزش عالی
3-3- آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
3-4- رفع ابهام تاریخ و نحوه اجرای قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-5- افزایش سنواتی در مرحله تطبیق با قانون نظام هماهنگ پرداخت‏
3-6- افزایش سنواتی مقامات در زمان تطبیق با قانون نظام هماهنگ پرداخت‏
3-7- افزایش سنواتی مضاعف
3-8- تصویب نامه در مورد ضریب افزایش سنواتی سالانه کارکنان دولت
3-9- دستورالعمل تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنان دولت
3-10- افزایش فوق العاده شغل مدیران و سرپرستان
3-11- بند (1) بخش نامه تعیین میزان فوق العاده شغل گروه های جدول موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-12- بند (2) بخش نامه افزایش فوق العاده شغل مشاغل تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-13- فوق العاده جذب مدیران
3-14- دایره شمول پرداخت فوق العاده جذب مدیران
3-15- فوق العاده جذب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و سازمانهای دولتی
3-16- نحوه و چگونگی برقراری فوق العاده جذب مشاغل تخصصی
3-17- فوق العاده جذب کلیه مشاغل
3-18- نحوه پرداخت فوق العاده جذب مشاغل
3-19- افزایش فوق العاده جذب و پرداخت کمک غیرنقدی به کارکنان دولت
3-20- افزایش فوق العاده جذب معلمان
3-21- افزایش فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه
3-22- طرح ارزشیابی کارکنان دولت
3-23- دستورالعمل افزایش فوق العاده شغل کارکنانی که در هر دوره ارزشیابی بالاترین امتیازات را کسب می نمایند
3-24- حداکثر فوق العاده شغل متصدیان رشته های شغلی رسته های مختلف
3-25- رفع ابهامات بخش نامه مربوط به فوق العاده شغل رسته های مختلف‏
3-26- سقف فوق العاده شغل مستخدمین دستگاه های مشمول ماده‏ (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت‏
3-27- فوق العاده شغل متصدیان رشته شغلی مسئول دفتر
3-28- فوق العاده خاص رؤسا و معاونان واحدهای آموزشی و کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش
3-29- فوق العاده مدیریت رؤسای دانشگاه ها
3-30- کسر نشدن کسور بازنشستگی از فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
3-31- فوق العاده بهره وری قضایی
3-32- فوق العاده ویژه قضات
3-33- پرداخت فوق العاده ویژه به کارشناسان ارشد، خبره و عالی (طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران)
3-34- طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران‏
3-35- پاسخ به ابهامات و پرسش های مطرح شده درباره طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران
3-36- رفع مشکلات و ابهامات طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی
3-37- چگونگی محاسبه امتیاز عامل استفاده از نرم افزار در اجرای طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی‏
3-38- نحوه اعطای امتیاز به کاردان ها و جانبازان‏ و ایثارگران در اجرای طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارکنان
3-39- برخورداری جانبازان و آزادگان از یک مقطع تحصیلی بالاتر در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی
3-40- دایره شمول طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران‏
3-41- فوق العاده ویژه پرستاران و متصدیان مشاغل رسته بهداشتی درمانی وزارت بهداشت‏
3-42- طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور
3-43- فوق العاده شغل متصدیان رسته بهداشتی و درمانی
3-44- ضوابط هم ترازی دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر در واحدهای مطالعاتی تحقیقاتی و آموزشی در دستگاه های مشمول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مرتبه اعضای هئیت علمی‏ (دستورالعمل اجرایی ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت)
3-45- مفهوم هم ترازی در دستورالعمل ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-46- هم ترازی حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با مرتبه اعضای هیئت علمی (اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت)
3-47- دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده (16) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت در انطباق با مفاد ماده (8) قانون مذکور
3-48- مواردی در ارتباط با هم ترازی مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-49- ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
3-50- ضوابط خدمت برجسته و تحقیقات و تألیفات و طرح های ارزنده مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-51- پرداخت مابه التفاوت به مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت
3-52- افزایش ضرایب فوق العاده شغل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی‏

فصل 4- طرح ارزیابی و ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران
4-1- طرح ارزیابی مشاغل مدیران
4-2- ضوابط گروه های تشویقی مدیران
4-3- طرح مشارکت استانداران و فرمانداران در ارزشیابی مدیران کل استان ها
4-4- ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران
4-5- دستورالعمل ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران

فصل 5- طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی
5-1- ابلاغ طرح ارزشیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی
5-2- نظرات شورای امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی

فصل 6- طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل هنرمندان
6-1- ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور
6-2- اصلاحات طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان
6-3- آیین نامه تشکیل شورای ارزش یابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزش یابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
6-4- آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت

فصل 7- ارزیابی مشاغل رشته های شغلی پزشکی
7-1- آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل رشته های شغلی پزشکی
7-2- طرح ارزیابی مشاغل ویژه رشته های پزشکی موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل رشته های پزشکی
7-3- ضوابط نحوه احتساب تجربه موضوع تبصره (1) ماده (7) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل رشته های پزشکی

بخش دوم: مجموعه شرح رشته های شغلی هشت رسته طرح طبقه بندی مشاغل

تغییرات در عناوین رشته های تحصیلی
1- تغییر عنوان بعضی از رشته های کارشناسی گروه صنعت
2- تغییر عناوین برخی از رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
3- اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1398 (اطلاعیه 3/7/1398)
4- اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1398 (اطلاعیه 8/7/1398)
کتاب اول- مجموعه رشته های شغلی رسته آموزشی و فرهنگی
کتاب دوم- مجموعه رشته های شغلی رسته اداری و مالی
کتاب سوم- مجموعه رشته های شغلی رسته امور اجتماعی
کتاب چهارم- مجموعه رشته های شغلی رسته بهداشتی و درمانی
کتاب پنجم- مجموعه رشته های شغلی رسته خدمات
کتاب ششم- مجموعه رشته های شغلی رسته کشاورزی و محیط زیست
کتاب هفتم- مجموعه رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی
کتاب هشتم- مجموعه رشته های شغلی رسته فناوری اطلاعات


شرح کامل کتاب
-

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©