کتاب ها     اداری/استخدامی      قوانین و مقررات بازنشستگی
قوانین و مقررات بازنشستگی
گردآوری و تنظیممریم رونق، نادر قائدی، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 3700000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: اول   شابک: 5-41-7137-622-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 735   ابعاد: وزیری
 
-
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل 1- قوانین و مقررات بسترساز اجرای مقررات بازنشستگی
1-1- نکاتی در ارتباط با زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات
   1-1-1- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
   1-1-2- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاست های کلی نظام
   1-1-3- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
   1-1-4- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
   1-1-5- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
   1-1-6- مفهوم تفسیر و زمان لازمالاجرا شدن نظریه های تفسیری
   1-1-7- زمان لازمالاجرا شدن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
1-2- موادی از قانون مدنی در ارتباط با تابعیت ایرانی و اثرات آن، قرابت و حضانت و ...
1-3- شخصیت حقوقی در قانون تجارت
1-4- اشخاص حقوقی (دستورالعمل شماره (7) روابط کار)
1-5- دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین جاری
1-6- دستگاه های اجرایی و کارکنان مستثنی شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386)
1-7- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-8- نهادهای انقلاب اسلامی
1-9- فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری (منظم به آیین نامه مأموریت)
1-10- تقسیمات کشوری
1-11- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور1-11-1- الزام شرکت های دولتی به داشتن ذی حساب
   1-11-2- شرح وظایف پست سازمانی ذی حساب
   1-11-3- شرح وظایف پست سازمانی معاون ذی حساب
   1-11-4- آیین نامه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال
1-12- موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1-13- موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1-14- حالات استخدامی کارمندان در قوانین و مقررات جاری
   1-14-1- مبانی قانونی و مقررات
   1-14-2- شرح حالات استخدامی
   1-14-3- مقایسه حالت های استخدامی تطبیقی در قوانین استخدامی

فصل 2- پیشینه و تحولات مقررات بازنشستگی و تغییرات صندوق های بازنشستگی
2-1- پیشینه مقررات بازنشستگی و تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری
2-2- اساس نامه صندوق بازنشستگی کشوری
2-3- موادی از اساس نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
2-4- آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرمصوب 1383
2-5- خلاصه ای از پیشینه صندوق ها یا مقررات بازنشستگی
2-6- نرخ کسور در صندوق های بازنشستگی فعال در کشور

فصل 3- قوانین و مقررات عمومی و مرتبط با بازنشستگی
3-1- موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مربوط به حوزه اداری و استخدامی در بخش عمومی)
3-2- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و برخی مقررات مربوط
   3-2-1- قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
   3-2-2- دستورالعمل نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
   3-2-3- لزوم کسب مجوز و اخذ شماره شناسه برای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی ازجمله بازنشستگان
   3-2-4- اصلاح بخشنامه های مربوط به نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی
   3-2-5- ضوابط اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها
3-3- موادی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپست و بدسرپرست
3-4- موادی از قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن
   3-4-1- موادی از قانون نظارت بر رفتار قضات
   3-4-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
3-5- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذارشده و مقررات بازنشستگی ایشان (موضوع ماده (31) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی)
3-6- قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها در برخورداری از خدمات درمانی
3-7- قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی
3-8- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی مقررات مرتبط به بازنشستگی در ارتباط با این قانون
   3-8-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
   3-8-2- شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوقالعاده های مصوب هیئت های امنا
   3-8-3- رفع ابهام از شمول یا عدم شمول مقررات ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی
   3-8-4- سنوات خدمات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی
   3-8-5- کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت
   3-8-6- امکان احتساب مصوبات هیئتهای امنا دائر بر افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه
   3-8-7- بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارند
   3-8-8- حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی (بخش نامه 102)
   3-8-9- تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می شوند
   3-8-10- امکان عضویت جدید یا ادامه عضویت کارمندان رسمی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق تأمین اجتماعی
   3-8-11- مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است (دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-9- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-9-1- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
   3-9-2- آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
   3-9-3- ابطال بند (2) تصویب نامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
   3-9-4- نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 1394
   3-9-5- تأمین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از محل اعتبارات مصوب و لزوم پرداخت به صندوق بازنشستگی ذی ربط
3-10- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با آن
   3-10-1- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
   3-10-2- همکاری صندوقهای بازنشستگی در جهت تدوین چهارچوب و ضوابط محاسبات بیمه گری و گزارشگری مالی، فرآیند اصلاحات ضروری برای پایدارسازی صندوق ها و پیش بینی اقدامات تنبیهی برای آن ها
3-11- موادی از آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور
3-12- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-12-1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
   3-12-2- دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
   3-12-3- دستورالعمل ماده (7) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
3-13- دستورالعمل تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و فرم های مربوط
   3-13-1- دستورالعمل تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
   3-13-2- فرم جدید تعیین فوق العاده سختی شرایط محیط کار
3-14- قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
3-15- موادی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی و برخی مقررات مربوط
   3-15-1- موادی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری
   3-15-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
   3-15-3- کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی برای تغییر حالت استخدامی مستخدمی که پرونده وی در هیئت های تجدیدنظر تحت رسیدگی است
   3-15-4- دستورالعمل تصمیم هیئت عالی نظارت درخصوص بازنشسته شدن افرادی که پرونده تخلفاتی در حال رسیدگی دارند و اطلاع صندوق بازنشستگی ذی ربط
3-16- روش برقراری حقوق و مستمری بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
3-17- قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن
   3-17-1- قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
   3-17-2- آییننامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت
3-18- قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح و مقررات مربوط
   3-18-1- قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
   3-18-2- آیین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
3-19- قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
3-20- موادی از قانون حفاظت در برابر اشعه
3-21- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و مقررات مرتبط با آن
   3-21-1- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
   3-21-2- آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
   3-21-3- عدم کسر مقرری ماه اول از احکام ترمیم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
3-22- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هئیت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مقررات مرتبط با آن
   3-22-1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هئیت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
   3-22-2- پرداخت فوقالعاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به طور غیرمستمر و عدم شمول کسور بازنشستگی به آن
3-23- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
3-24- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی و برخی مقررات مرتبط
   3-24-1- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی
   3-24-2- آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی
   3-24-3- اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
3-25- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین مرتبط
   3-25-1- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسئولیت ها خطیر نمایندگی
   3-25-2- قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی و اصلاحیه های بعدی به اعضای شورای نگهبان
   3-25-3- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی
3-26- قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مقررات مرتبط با آن
   3-26-1- قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی‏
   3-26-2- آیین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
   3-26-3- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
   3-26-4- در خصوص نحوه محاسبه مابهالتفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
   3-26-5- دستورالعمل نحوه اصلاح مبلغ مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
3-27- قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
3-28- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی ... و آیین نامه اجرایی آن
   3-28-1- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
   3-28-2- آیین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی‏
3-29- قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه های دولتی
3-30- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان و برخی مقررات مرتبط
   3-30-1- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
   3-30-2- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان
   3-30-3- دستورالعمل شماره (37) سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
3-31- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس
3-32- لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی
3-33- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
3-34- قوانین و مقررات مرتبط به مدت محکومیت های سیاسی
   3-34-1- لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی
   3-34-2- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی
   3-34-3- لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه
   3-34-4- آیین نامه اجرایی تبصره (4) لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی
   3-34-5- قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی
3-35- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی
3-36- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی
3-37- موادی از مقررات استخدامی شرکت های دولتی
3-38- موادی از قانون استخدام کشوری و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-38-1- موادی از قانون استخدام کشوری
   3-38-2- دستورالعمل نحوه اجرای تبصره های (1)، (2)، (3) و (4) ماده (74) قانون استخدام کشوری
   3-38-3- حذف و ایجاد پستهاى سازمانى مستخدمین مشمول دستورالعمل‏ شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور ادارى و استخدامى کشور
   3-38-4- نحوه پرداخت های حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه (دستورالعمل اجرایی تبصره (68) قانون بودجه سال 1361- مشمولین ماده (88) قانون استخدام کشوری)
   3-38-5- مستند نداشتن اعمال قسمت اخیر ماده (100) قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی در سال 1382 و سنوات بعد
   3-38-6- آیین نامه اجرایی ماده (102) قانون استخدام کشوری
3-39- قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-39-1- قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
   3-39-2- قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
   3-39-3- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

فصل 4- قوانین و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و حقوق و مزایای قضات و اعضای هیئت علمی
4-1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
4-2- حقوق و مزایای قضات (ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)
4-3- آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
4-4- افزایش سنواتی بازنشستگی مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 23/5/1367 به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند
4-5- احتساب مدت اسارت آزادگان به میزان دو برابر از لحاظ بازنشستگی با رعایت برخی (مفادی از بخش نامه رفع ابهام مواردی از مفاد بخش نامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371)
4-6- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (1)
4-7- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (2)
4-8- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
4-9- آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
4-10- آیین نامه اجرایی تبصره ماده (3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

فصل 5- تسهیلات و امور رفاهی بازنشستگان
5-1- صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق
   5-1-1- صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی
   5-1-2- میزان تعهدات گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق صادرشده از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی
   5-1-3- اصالت سنجی گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق صادرشده توسط صندوق بازنشستگی برای بانک ها
5-2- بندهایی از سیاست های کلی برنامه ششم مرتبط با امور اجتماعی
5-3- بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری
5-4- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با امور رفاهی بازنشستگان
5-5- دستورالعمل بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت
5-6- پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده شاهد (والدین و همسر)
5-7- تعیین سقف بیمه عمر و حوادث جانبازان
5-8- ثبت الکترونیکی غرامت بیمه عمر توسط مشترکین و دستگاه هایی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث با صندوق بازنشستگی کشوری نموده اند
5-9- دستورالعمل انقاد قرارداد بیمه حادثه و فوت کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1400
5-10- آیین نامه ارتقاى منزلت و اعطاى تسهیلات اجتماعى، فرهنگى و رفاهى به بازنشستگان 60 سال به بالا (پیشکسوتان)
5-11- قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی
5-12- قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
5-13- قانون تسری قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب
5-14- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت
5-15- دستورالعمل اجرایی نگهداری حساب پسانداز کارکنان دولت
5-16- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت
5-17- حذف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی
5-18- تعرفه خدمات درمانی کارمندان بخش دولتی
5-19- مبانی قانونی ایجاد تسهیلات برای بیمه تکمیلی بازنشستگی و اتباع خارجی
5-20- تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه موضوع مواد (81) و (82) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

فصل 6- قوانین و مقررات بازنشستگی ایثارگران
6-1- موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
6-2- قوانین و مقررات عمومی بازنشستگی ایثارگران
   6-2-1- قانون افزایش مستمری والدین شهدا
   6-2-2- قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
   6-2-3- آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
   6-2-4- قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-2-5- قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون استخدام کشوری که در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی خدمت می نمایند به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند
   6-2-6- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای محافظین و رانندگانی که به درجه رفیع شهادت نائل می شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول شوند
   6-2-7- قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی
   6-2-8- قانون وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری می نمایند
   6-2-9- قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان
   6-2-10- قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند
   6-2-11- قانون راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند
   6-2-12- قانون راجع به تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که به صورت موقت در ارتش استخدام و به علت انجام وظیفه شهید یا معلول شده اند
6-3- بازنشستگی جانبازان در مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی معلولین
   6-3-1- قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-2- قانون شمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
   6-3-3- قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ... مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
   6-3-4- آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-5- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-6- استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-7- دستورالعمل نحوه بازنشستگى و محاسبه سنوات ارفاقى مربوط به مشاغل سخت و زیان آور «پرستار و بهیار»
   6-3-8- تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آن ها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-9- نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاه های مختلف اجرایی
   6-3-10- مدارک و فرآیند لازم برای بررسی بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
   6-3-11- بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
   6-3-12- نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان
6-4- قوانین و مقررات حالت اشتغال
   6-4-1- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-4-2- آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید
   6-4-3- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-4-4- قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
   6-4-5- آیین نامه اجرایی قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
   6-4-6- تطبیق حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ...
   6-4-7- رفع برخی از ابهامات در خصوص قانون حالت اشتغال
   6-4-8- تطبیق وضع کارکنان غیررسمی شهید، جانباز با قانون حالت اشتغال
   6-4-9- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شود (موضوع جزء (9) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381)
   6-4-10- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شوند (موضوع جزء (4) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه 1382)
6-5- قوانین و مقررات مقررات مرتبط با آزادگان
   6-5-1- قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
   6-5-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
   6-5-3- موادی از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور
   6-5-4- ادامه خدمت آزادگان علی رغم رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی
   6-5-5- نحوه اقدام دستگاه ها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته
6-6- فرم های بازنشستگی مرتبط با ایثارگران
   6-6-1- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری (موضوع آیین نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (27) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
   6-6-2- فرم جدید محاسبه کسور بازنشستگی (موضوع ماده (27) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
   6-6-3- فرم مشخصات بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و ازکارافتادگی جانبازان/ فرزندان محترم شهدا متقاضی بازنشستگی

فصل 7- موادی از قوانین و مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با مقررات بازنشستگی
7-1- از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
7-2- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)- مصوب 1399
7-3- پرداخت اقساط خویش فرمایی از طریق درگاه الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری
7-4- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)- مصوب 1396
7-5- نحوه نقل وانتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و یا بالعکس
7-6- موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380
7-7- موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)- مصوب 1384
7-8- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
7-9- موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393

فصل 8- مقررات مرتبط با بازنشستگی در قوانین و مقررات برنامه های توسعه سوم تا ششم
8-1- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   8-1-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-1-2- ضوابط نقل وانتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه)
   8-1-3- تغییر صندوق بیمه ای در اجرای ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم‏ توسعه
   8-1-4- اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم‏ توسعه
   8-1-5- نحوه پرداخت کسورات بازنشستگی، سرانه بیمه قانونی عمر و حوادث و سرانه بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمان کلیه جانبازان در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   8-1-6- دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان پیمانی فرم ها و نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور بازنشستگی
   8-1-7- آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
8-2- قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-2-2- آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-3- ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشور در اجرای ماده (147) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-4- اشتراک مستخدمین پیمانی دستگاه های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری (در اجرای بند «ب» ماده (147) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه)
8-3- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
   8-3-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-3-2- آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل وانتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-3- پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندان رسمی و پیمانی مأمور توسط دستگاه اجرایی (مقصد) در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه (موضوع بند «ز» ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-4- حق بیمه کسرشده کارکنان دولت از فوق العاده اضافه کار (آییننامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-5- آیین نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
   8-3-6- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری و خویش فرمایی (موضوع ماده (30) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-7- بخش نامه شماره (103) صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای ماده (31) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
8-4- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
   8-4-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-4-2- بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا (آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)
   8-4-3- معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه برای یکبار از پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی (دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)

فصل 9- مقررات مرتبط با بازنشستگی در قوانین و مقررات بودجه سنواتی
9-1- بندهایی از قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-2- بند (20) از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-3- دستورالعمل اجرایی بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-4- بندهایی از قانون بودجه سال 1391 کل کشور
9-5- بندهایی از قانون بودجه سال 1392 کل کشور
9-6- بندهایی از قانون بودجه سال 1393 کل کشور
9-7- بندهایی از قانون بودجه سال 1394 کل کشور
9-8- بندهایی از قانون بودجه سال 1395 کل کشور
9-9- بندهایی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور
9-10- بندهایی از قانون بودجه سال 1397 کل کشور
9-11- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
9-12- بندهایی از قانون بودجه سال 1398 کل کشور
9-13- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
9-14- بندهایی از قانون بودجه سال 1399 کل کشور
9-15- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399
9-16- بندهایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
9-17- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
9-18- بندهایی از قانون بودجه سال 1401 کل کشور
9-19- قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
9-20- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

فصل 10- تطبیق حقوق بازنشستگی و افزایش های ضریب حقوق سالیانه
10-1- قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
10-2- افزایش سال 1375
10-3- افزایش سال 1376
10-4- افزایش سال 1377
10-5- افزایش سال 1378
10-6- افزایش از 1/10/1378
10-7- افزایش سال 1379
10-8- افزایش سال 1380
10-9- افزایش سال 1381
   10-9-1- افزایش سال 1381 برای کارکنان دولت
   10-9-2- افزایش سال 1381 برای اعضای هیئت علمی و قضات
   10-9-3- آیین نامه اجرایی بند «ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381
10-10- افزایش سال 1382
   10-10-1- افزایش سال 1382 برای کارکنان دولت
   10-10-2- افزایش سال 1382 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-11- افزایش سال 1383
   10-11-1- افزایش سال 1383 برای کارکنان دولت
   10-11-2- افزایش سال 1383 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-12- افزایش سال 1384
   10-12-1- افزایش سال 1384 برای کارکنان دولت
   10-12-2- افزایش سال 1384 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-13- افزایش ضریب سال 1385
   10-13-1- افزایش سال 1385 برای کارکنان دولت
   10-13-2- افزایش سال 1385 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-14- افزایش سال 1386
   10-14-1- افزایش سال 1386 برای کارکنان دولت
   10-14-2- افزایش سال 1386 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-15- افزایش سال 1387
   10-15-1- اتخاذ تصمیماتی درخصوص حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی (افزایش سال 1387 برای کارکنان دولت)
   10-15-2- افزایش سال 1387 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-16- افزایش سال 1388
10-17- افزایش سال 1389
10-18- افزایش سال 1390
10-19- افزایش سال 1391
10-20- افزایش سال 1392
10-21- افزایش سال 1393
10-22- افزایش سال 1394
10-23- افزایش سال 1395
10-24- افزایش سال 1396
   10-24-1- افزایش سال 1396 برای کارکنان
   10-24-2- افزایش سال 1396 برای بازنشستگان
10-25- افزایش سال 1397
10-26- افزایش سال 1398
10-27- افزایش سال 1399
10-28- افزایش سال 1400
10-29- افزایش سال 1401
10-30- دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

فصل 11- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
11-1- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396
11-2- آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
11-3- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397
11-4- آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق آن ها
11-5- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399
   11-5-1- آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
   11-5-2- جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399
   11-5-3- متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-4- دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-5- اصلاحات دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-6- ضوابط تطبیق گروه های شغلی بازنشستگان و موظفین خارج از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
   11-5-7- رفع مشکلات اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان، اصلاحات و الحاقات دستورالعمل های قبلی
   11-5-8- رفع مشکلات اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، اصلاحات و الحاقات دستورالعملهای قبلی (اعطای یک گروه/ طبقه شغلی بالاتر و پرداخت فوق العاده ایثارگری بازنشستگان)

فصل 12- برخی فرم ها و دستورالعمل های مربوط به قوانین و مقررات بازنشستگی
12-1- احکام کارگزینی جدید
12-2- فرم صورت پرداخت قطعی
12-3- فرم صورت ارسال وجه
12-4- صورت ارسال وجه به اداره کل/ مدیریت/ نمایندگی استان
12-5- صورت ارسال وجه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
12-6- فرم لیست تغییرات حقوق بازنشستگان و موظفین
12-7- فرم درخواست استرداد اضافه/ اشتباه واریزی کسور بازنشستگی
12-8- فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمت مازاد بر سی سال
12-9- واریز بدهی بابت کسری کسور بازنشستگی
12-10- صورت حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی
12-11- تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین متوفی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
12-12- فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن/ ازدواج
12-13- برگشت از هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-14- دستورالعمل شماره 35 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) راجع به ایجاد تسهیلات در امر استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
12-15- فرم درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی
12-16- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین
12-17- فرم برگشت مانده علی الحساب پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-18- فرم برگشت از هزینه حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-19- فرم درخواست بازخرید و یا بازنشستگى موضوع قانون اصلاح تبصره (1) ماده (74) قانون استخدام کشورى و الحاق سه تبصره به آن
12-20- محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات ارفاقی کارکنان
12-21- فرم های تأیید برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه
12-22- بخش نامه و فرم های واگذاری امور به صندوق بازنشستگی در رابطه با ازکارافتادگی و فوت کارمندان تابع صندوق

فصل 13- برخی آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوانین و مقررات بازنشستگی
13-1- کسور سابقه خدمت افرادی که به استناد بند (10) ماده (20) قانون بازسازی نیروی انسانی توسط خانواده آن ها دریافت نشده
13-2- وصول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیررسمی پس از بازخرید خدمت مستخدم دولت
13-3- عدم لزوم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی درصورت انفصال از یک شغل معین و مشخص
13-4- احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش
13-5- غیرقانونی بودن الزام به احتساب حق جذب در حقوق بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ تصویب هیئت های امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بازنشسته شده اند
13-6- عدم احتساب ایام تعطیلات فصل مدارس به عنوان سابقه کار
13-7- احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزء سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن
13-8- بازنشستگی اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه ها
13-9- ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت
13-10- دعوی الزام به استخدام یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
13-11- مانع نبودن بازنشستگی در برخورداری از گروه تشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز درصورت کسب امتیاز لازم در زمان اشتغال
13-12- لزوم طرح شکایت به خواسته پرداخت فوقالعاده شغل و حق جذب مستخدمین بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری
13-13- استفاده از گروه تشویقی در زمان بازنشستگی
13-14- برقراری فوق العاده برجستگی در زمان بازنشستگی
13-15- عدم تغییر وضعیت استخدامی کارمندانی که به عضویت هیئت علمی دانشگاهها در می آیند
13-16- در ارتباط با میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان سال 1386
13-17- احتساب سابقه خدمت دولتی درصورت اشتغال در دوره دستیاری
13-18- برقراری فوق العاده ویژه خبره ستادی
13-19- فوق العاده خاص سازمان های پزشکی قانونی
13-20- طرح دعوا در موارد تغییر احکام ریالی بازنشستگان
13-21- تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال ۱۳۸۳
13-22- نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر هیئت علمی
13-23- رسیدگی به شکایت کارکنان غیرمشمول قانون کار در دستگاه های اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
13-24- هزینه جا به جایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات
13-25- فوقالعاده جذب غیر هیئت علمی در محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی برای نیروهای ستادی وزارت بهداشت
13-26- بهره مندی از فوق العاده همترازی با اعضای هیئت علمی
13-27- عدم وجاهت قانونی پرداخت فوق العاده براساس مصوبه شماره 83447/ت48729ﻫ مورخ 9/4/1392
13-28- دارندگان مدارک تحصیلی معادل مشمول بازنشستگی  در 35 سالگی
13-29- ضروری نبودن موافقت شورای حقوق و دستمزد در برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
13-30- وجاهت قانونی نداشتن تعمیم مفاد ماده (104) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث محاسبه حقوق بازنشستگی به اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
13-31- قابل اعمال نبودن حکم تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات  در تعیین حقوق بازنشستگی
13-32- عدم احتساب سنوات دوران تحصیل چهارساله دانش سرای آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت
13-33- تعیین تکلیف قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی صرفاً در خصوص نیروهای حق‎ التدریس پاره ‎وقت
13-34- اعمال قانون کار و مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارمندان شرکت واگذارشده به بخش غیردولتی
13-35- عدم اختیار هیئت وزیران در حذف برخی از مشاغل در همسان سازی حقوق
13-36- ممنوعیت صدور مدرک تحصیلی معادل از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
13-37- پرداخت توأمان فوق العاده های ایثارگری موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و کسر کسور بازنشستگی
13-38- تکلیف دستگاه های اجرایی به احتساب سنوات غیررسمی
13-39- زمان قابل محاسبه بودن سوابق دوره دانشآموزی دانشسراها
13-40- عدم احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری به عنوان سنوات خدمت دولتی
13-41- لزوم انعقاد قرارداد خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری
13-42- امکان بازنشستگی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد با 20 سال سابقه
13-43- اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها
13-44- الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار
13-45- محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی
13-46- امکان بازنشسته کردن کارکنان با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت
13-47- احتساب مدت زمان مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی
13-48- ملاک نبودن سی سال سابقه بیمه پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد برای بازنشستگی
13-49- عدم امکان بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
13-50- درخواست دریافت امتیازات ایثارگری رزمندگان تا پیش از بازنشستگی
13-51- کسر کسور بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی
13-52- الزام نداشتن جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا سی وپنج سال سابقه
13-53- احتساب مدت اشتغال به تحصیل در زمان قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری جزو سابقه خدمتی برای بازنشستگی

فصل 14- پرسش و پاسخ های متداول در ارتباط با قوانین و مقررات بازنشستگی
14-1- دفتر کل
14-2- فیش و حکم حقوقی
14-3- خدمات رفاهی بازنشستگان
14-4- بیمه تکمیلی بازنشستگان
14-5- امتیازات در محاسبه حقوق بازنشستگی
14-6- پاداش پایان خدمت
14-7- برقراری حقوق بازنشستگی
14-8- برقراری حقوق وظیفه
14-9- استرداد و انتقال کسور
14-10- حقوق و مزایای مشمول کسرکسور و معافیت ها
14-11- وضعیت سابقه خدمت در بازنشستگی
14-12- مسائل عمومی بازنشستگی

فصل 15- تسهیلات و مقررات حمایتی تأمین اجتماعی
15-1- مفاهیم بیمه ای
15-2- غرامت دستمزد ایام بیماری
15-3- حوادث و بیماری ها
15-4- کمک بارداری
15-5- ازکارافتادگی
15-6- بازنشستگی
15-7- بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور
15-8- مستمری بازماندگان
15-9- کمک هزینه ازدواج
15-10- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد)
15-11- مقرری بیمه بیکاری
15-12- کمک هزینه کفن و دفن
15-13- کمک هزینه سفر
15-14- پروتز و اروتز

منابع و مآخذ


شرح کامل کتاب
قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی براساس تحولات سریع جامعه ایران و برخی از ملاحظات نهادهای بین‌المللی همواره در حال بازنگری و اصلاح است، و تغییرات آن به‌ویژه بعد از انقلاب زیاد بوده است. این امر کار جمع‌آوری مقررات جاری و مورد عمل در این زمینه را سخت‌تر کرده است. آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی علاوه‌بر توانمندتر کردن کارشناسان دستگاه‌های دولتی، آشنایی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق و تکالیف خود را به همراه دارد. هدف از جمع‌آوری و نشر این مجموعه نیز همین بوده است. در مجموعه حاضر محوریت قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با اولویت مقررات جاری و مورد عمل است. بااین‌حال در برخی موارد تعیین مرز بین قوانین جاری و منسوخ مشکل است و مراجع قانونی یا محاکم ذی‌صلاح حکم نهایی را می‌بایست در این زمینه تعیین کنند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©