کتاب ها     اداری/استخدامی      قوانین و مقررات بازنشستگی
قوانین و مقررات بازنشستگی
گردآوری و تنظیممریم رونق، نادر قائدی، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 4700000 ریال    %10
   4230000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-41-5
ویراست: اول   تعداد صفحات: 735   ابعاد: وزیری
 
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با اولویت مقررات جاری و مورد عمل؛ مشمولین: قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، کارکنان شهرداری‌های کشور، اعضای هیئت علمی، دارندگان پایه‌های قضایی، ایثارگران، سایر کارکنان بازنشسته مشمولِ صندوق بازنشستگی کشوری
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل 1- قوانین و مقررات بسترساز اجرای مقررات بازنشستگی
1-1- نکاتی در ارتباط با زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات
   1-1-1- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
   1-1-2- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاست های کلی نظام
   1-1-3- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
   1-1-4- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
   1-1-5- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
   1-1-6- مفهوم تفسیر و زمان لازمالاجرا شدن نظریه های تفسیری
   1-1-7- زمان لازمالاجرا شدن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
1-2- موادی از قانون مدنی در ارتباط با تابعیت ایرانی و اثرات آن، قرابت و حضانت و ...
1-3- شخصیت حقوقی در قانون تجارت
1-4- اشخاص حقوقی (دستورالعمل شماره (7) روابط کار)
1-5- دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین جاری
1-6- دستگاه های اجرایی و کارکنان مستثنی شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386)
1-7- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-8- نهادهای انقلاب اسلامی
1-9- فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام کشوری (منظم به آیین نامه مأموریت)
1-10- تقسیمات کشوری
1-11- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور1-11-1- الزام شرکت های دولتی به داشتن ذی حساب
   1-11-2- شرح وظایف پست سازمانی ذی حساب
   1-11-3- شرح وظایف پست سازمانی معاون ذی حساب
   1-11-4- آیین نامه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال
1-12- موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1-13- موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1-14- حالات استخدامی کارمندان در قوانین و مقررات جاری
   1-14-1- مبانی قانونی و مقررات
   1-14-2- شرح حالات استخدامی
   1-14-3- مقایسه حالت های استخدامی تطبیقی در قوانین استخدامی

فصل 2- پیشینه و تحولات مقررات بازنشستگی و تغییرات صندوق های بازنشستگی
2-1- پیشینه مقررات بازنشستگی و تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری
2-2- اساس نامه صندوق بازنشستگی کشوری
2-3- موادی از اساس نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
2-4- آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرمصوب 1383
2-5- خلاصه ای از پیشینه صندوق ها یا مقررات بازنشستگی
2-6- نرخ کسور در صندوق های بازنشستگی فعال در کشور

فصل 3- قوانین و مقررات عمومی و مرتبط با بازنشستگی
3-1- موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مربوط به حوزه اداری و استخدامی در بخش عمومی)
3-2- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و برخی مقررات مربوط
   3-2-1- قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
   3-2-2- دستورالعمل نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
   3-2-3- لزوم کسب مجوز و اخذ شماره شناسه برای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی ازجمله بازنشستگان
   3-2-4- اصلاح بخشنامه های مربوط به نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی
   3-2-5- ضوابط اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها
3-3- موادی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپست و بدسرپرست
3-4- موادی از قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن
   3-4-1- موادی از قانون نظارت بر رفتار قضات
   3-4-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
3-5- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذارشده و مقررات بازنشستگی ایشان (موضوع ماده (31) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی)
3-6- قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها در برخورداری از خدمات درمانی
3-7- قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی
3-8- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی مقررات مرتبط به بازنشستگی در ارتباط با این قانون
   3-8-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
   3-8-2- شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوقالعاده های مصوب هیئت های امنا
   3-8-3- رفع ابهام از شمول یا عدم شمول مقررات ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی
   3-8-4- سنوات خدمات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی
   3-8-5- کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت
   3-8-6- امکان احتساب مصوبات هیئتهای امنا دائر بر افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه
   3-8-7- بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارند
   3-8-8- حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی (بخش نامه 102)
   3-8-9- تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می شوند
   3-8-10- امکان عضویت جدید یا ادامه عضویت کارمندان رسمی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق تأمین اجتماعی
   3-8-11- مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است (دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-9- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-9-1- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
   3-9-2- آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
   3-9-3- ابطال بند (2) تصویب نامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
   3-9-4- نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 1394
   3-9-5- تأمین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از محل اعتبارات مصوب و لزوم پرداخت به صندوق بازنشستگی ذی ربط
3-10- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با آن
   3-10-1- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
   3-10-2- همکاری صندوقهای بازنشستگی در جهت تدوین چهارچوب و ضوابط محاسبات بیمه گری و گزارشگری مالی، فرآیند اصلاحات ضروری برای پایدارسازی صندوق ها و پیش بینی اقدامات تنبیهی برای آن ها
3-11- موادی از آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور
3-12- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-12-1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
   3-12-2- دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
   3-12-3- دستورالعمل ماده (7) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان
3-13- دستورالعمل تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و فرم های مربوط
   3-13-1- دستورالعمل تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
   3-13-2- فرم جدید تعیین فوق العاده سختی شرایط محیط کار
3-14- قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
3-15- موادی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی و برخی مقررات مربوط
   3-15-1- موادی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری
   3-15-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
   3-15-3- کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی برای تغییر حالت استخدامی مستخدمی که پرونده وی در هیئت های تجدیدنظر تحت رسیدگی است
   3-15-4- دستورالعمل تصمیم هیئت عالی نظارت درخصوص بازنشسته شدن افرادی که پرونده تخلفاتی در حال رسیدگی دارند و اطلاع صندوق بازنشستگی ذی ربط
3-16- روش برقراری حقوق و مستمری بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
3-17- قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن
   3-17-1- قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
   3-17-2- آییننامه اجرایی قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کارکنان دولت
3-18- قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح و مقررات مربوط
   3-18-1- قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
   3-18-2- آیین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
3-19- قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
3-20- موادی از قانون حفاظت در برابر اشعه
3-21- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و مقررات مرتبط با آن
   3-21-1- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
   3-21-2- آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
   3-21-3- عدم کسر مقرری ماه اول از احکام ترمیم و افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری
3-22- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هئیت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مقررات مرتبط با آن
   3-22-1- قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هئیت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
   3-22-2- پرداخت فوقالعاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به طور غیرمستمر و عدم شمول کسور بازنشستگی به آن
3-23- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
3-24- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی و برخی مقررات مرتبط
   3-24-1- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی
   3-24-2- آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی
   3-24-3- اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
3-25- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین مرتبط
   3-25-1- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسئولیت ها خطیر نمایندگی
   3-25-2- قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی و اصلاحیه های بعدی به اعضای شورای نگهبان
   3-25-3- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی
3-26- قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مقررات مرتبط با آن
   3-26-1- قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی‏
   3-26-2- آیین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
   3-26-3- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
   3-26-4- در خصوص نحوه محاسبه مابهالتفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
   3-26-5- دستورالعمل نحوه اصلاح مبلغ مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
3-27- قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
3-28- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی ... و آیین نامه اجرایی آن
   3-28-1- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
   3-28-2- آیین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی‏
3-29- قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه های دولتی
3-30- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان و برخی مقررات مرتبط
   3-30-1- قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
   3-30-2- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان
   3-30-3- دستورالعمل شماره (37) سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
3-31- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس
3-32- لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی
3-33- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
3-34- قوانین و مقررات مرتبط به مدت محکومیت های سیاسی
   3-34-1- لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی
   3-34-2- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی
   3-34-3- لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه
   3-34-4- آیین نامه اجرایی تبصره (4) لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی
   3-34-5- قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی
3-35- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی
3-36- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی
3-37- موادی از مقررات استخدامی شرکت های دولتی
3-38- موادی از قانون استخدام کشوری و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-38-1- موادی از قانون استخدام کشوری
   3-38-2- دستورالعمل نحوه اجرای تبصره های (1)، (2)، (3) و (4) ماده (74) قانون استخدام کشوری
   3-38-3- حذف و ایجاد پستهاى سازمانى مستخدمین مشمول دستورالعمل‏ شماره 2280/د مورخ 5/7/1365 سازمان امور ادارى و استخدامى کشور
   3-38-4- نحوه پرداخت های حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه (دستورالعمل اجرایی تبصره (68) قانون بودجه سال 1361- مشمولین ماده (88) قانون استخدام کشوری)
   3-38-5- مستند نداشتن اعمال قسمت اخیر ماده (100) قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی در سال 1382 و سنوات بعد
   3-38-6- آیین نامه اجرایی ماده (102) قانون استخدام کشوری
3-39- قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و برخی مقررات مرتبط با آن
   3-39-1- قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
   3-39-2- قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
   3-39-3- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

فصل 4- قوانین و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و حقوق و مزایای قضات و اعضای هیئت علمی
4-1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
4-2- حقوق و مزایای قضات (ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)
4-3- آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
4-4- افزایش سنواتی بازنشستگی مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 23/5/1367 به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند
4-5- احتساب مدت اسارت آزادگان به میزان دو برابر از لحاظ بازنشستگی با رعایت برخی (مفادی از بخش نامه رفع ابهام مواردی از مفاد بخش نامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371)
4-6- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (1)
4-7- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (2)
4-8- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
4-9- آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
4-10- آیین نامه اجرایی تبصره ماده (3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

فصل 5- تسهیلات و امور رفاهی بازنشستگان
5-1- صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق
   5-1-1- صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی
   5-1-2- میزان تعهدات گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق صادرشده از طریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی
   5-1-3- اصالت سنجی گواهی کسر از حقوق و ضمانت کسر حقوق صادرشده توسط صندوق بازنشستگی برای بانک ها
5-2- بندهایی از سیاست های کلی برنامه ششم مرتبط با امور اجتماعی
5-3- بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری
5-4- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با امور رفاهی بازنشستگان
5-5- دستورالعمل بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت
5-6- پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده شاهد (والدین و همسر)
5-7- تعیین سقف بیمه عمر و حوادث جانبازان
5-8- ثبت الکترونیکی غرامت بیمه عمر توسط مشترکین و دستگاه هایی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث با صندوق بازنشستگی کشوری نموده اند
5-9- دستورالعمل انقاد قرارداد بیمه حادثه و فوت کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1400
5-10- آیین نامه ارتقاى منزلت و اعطاى تسهیلات اجتماعى، فرهنگى و رفاهى به بازنشستگان 60 سال به بالا (پیشکسوتان)
5-11- قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی
5-12- قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
5-13- قانون تسری قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت به کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب
5-14- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت
5-15- دستورالعمل اجرایی نگهداری حساب پسانداز کارکنان دولت
5-16- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت
5-17- حذف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی
5-18- تعرفه خدمات درمانی کارمندان بخش دولتی
5-19- مبانی قانونی ایجاد تسهیلات برای بیمه تکمیلی بازنشستگی و اتباع خارجی
5-20- تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه موضوع مواد (81) و (82) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

فصل 6- قوانین و مقررات بازنشستگی ایثارگران
6-1- موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
6-2- قوانین و مقررات عمومی بازنشستگی ایثارگران
   6-2-1- قانون افزایش مستمری والدین شهدا
   6-2-2- قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
   6-2-3- آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
   6-2-4- قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-2-5- قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون استخدام کشوری که در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی خدمت می نمایند به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند
   6-2-6- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای محافظین و رانندگانی که به درجه رفیع شهادت نائل می شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول شوند
   6-2-7- قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی
   6-2-8- قانون وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری می نمایند
   6-2-9- قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان
   6-2-10- قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند
   6-2-11- قانون راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند
   6-2-12- قانون راجع به تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که به صورت موقت در ارتش استخدام و به علت انجام وظیفه شهید یا معلول شده اند
6-3- بازنشستگی جانبازان در مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی معلولین
   6-3-1- قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-2- قانون شمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
   6-3-3- قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ... مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
   6-3-4- آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-5- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-6- استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-7- دستورالعمل نحوه بازنشستگى و محاسبه سنوات ارفاقى مربوط به مشاغل سخت و زیان آور «پرستار و بهیار»
   6-3-8- تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آن ها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
   6-3-9- نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاه های مختلف اجرایی
   6-3-10- مدارک و فرآیند لازم برای بررسی بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
   6-3-11- بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
   6-3-12- نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان
6-4- قوانین و مقررات حالت اشتغال
   6-4-1- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-4-2- آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید
   6-4-3- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
   6-4-4- قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
   6-4-5- آیین نامه اجرایی قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
   6-4-6- تطبیق حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ...
   6-4-7- رفع برخی از ابهامات در خصوص قانون حالت اشتغال
   6-4-8- تطبیق وضع کارکنان غیررسمی شهید، جانباز با قانون حالت اشتغال
   6-4-9- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شود (موضوع جزء (9) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381)
   6-4-10- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شوند (موضوع جزء (4) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه 1382)
6-5- قوانین و مقررات مقررات مرتبط با آزادگان
   6-5-1- قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
   6-5-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
   6-5-3- موادی از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور
   6-5-4- ادامه خدمت آزادگان علی رغم رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی
   6-5-5- نحوه اقدام دستگاه ها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته
6-6- فرم های بازنشستگی مرتبط با ایثارگران
   6-6-1- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری (موضوع آیین نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (27) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
   6-6-2- فرم جدید محاسبه کسور بازنشستگی (موضوع ماده (27) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
   6-6-3- فرم مشخصات بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و ازکارافتادگی جانبازان/ فرزندان محترم شهدا متقاضی بازنشستگی

فصل 7- موادی از قوانین و مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با مقررات بازنشستگی
7-1- از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
7-2- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)- مصوب 1399
7-3- پرداخت اقساط خویش فرمایی از طریق درگاه الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری
7-4- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)- مصوب 1396
7-5- نحوه نقل وانتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و یا بالعکس
7-6- موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380
7-7- موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)- مصوب 1384
7-8- آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
7-9- موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393

فصل 8- مقررات مرتبط با بازنشستگی در قوانین و مقررات برنامه های توسعه سوم تا ششم
8-1- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   8-1-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-1-2- ضوابط نقل وانتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه)
   8-1-3- تغییر صندوق بیمه ای در اجرای ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم‏ توسعه
   8-1-4- اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای ماده (42) قانون برنامه پنج ساله سوم‏ توسعه
   8-1-5- نحوه پرداخت کسورات بازنشستگی، سرانه بیمه قانونی عمر و حوادث و سرانه بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمان کلیه جانبازان در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   8-1-6- دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان پیمانی فرم ها و نحوه محاسبه مابه التفاوت کسور بازنشستگی
   8-1-7- آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
8-2- قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-2-2- آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-3- ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشور در اجرای ماده (147) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   8-2-4- اشتراک مستخدمین پیمانی دستگاه های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری (در اجرای بند «ب» ماده (147) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه)
8-3- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
   8-3-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-3-2- آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل وانتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-3- پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندان رسمی و پیمانی مأمور توسط دستگاه اجرایی (مقصد) در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه (موضوع بند «ز» ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-4- حق بیمه کسرشده کارکنان دولت از فوق العاده اضافه کار (آییننامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-5- آیین نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
   8-3-6- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری و خویش فرمایی (موضوع ماده (30) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
   8-3-7- بخش نامه شماره (103) صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای ماده (31) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
8-4- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
   8-4-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مرتبط با بازنشستگی
   8-4-2- بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا (آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)
   8-4-3- معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه برای یکبار از پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی (دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)

فصل 9- مقررات مرتبط با بازنشستگی در قوانین و مقررات بودجه سنواتی
9-1- بندهایی از قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-2- بند (20) از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-3- دستورالعمل اجرایی بند (86) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور
9-4- بندهایی از قانون بودجه سال 1391 کل کشور
9-5- بندهایی از قانون بودجه سال 1392 کل کشور
9-6- بندهایی از قانون بودجه سال 1393 کل کشور
9-7- بندهایی از قانون بودجه سال 1394 کل کشور
9-8- بندهایی از قانون بودجه سال 1395 کل کشور
9-9- بندهایی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور
9-10- بندهایی از قانون بودجه سال 1397 کل کشور
9-11- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
9-12- بندهایی از قانون بودجه سال 1398 کل کشور
9-13- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
9-14- بندهایی از قانون بودجه سال 1399 کل کشور
9-15- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399
9-16- بندهایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
9-17- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
9-18- بندهایی از قانون بودجه سال 1401 کل کشور
9-19- قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
9-20- بندهایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

فصل 10- تطبیق حقوق بازنشستگی و افزایش های ضریب حقوق سالیانه
10-1- قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
10-2- افزایش سال 1375
10-3- افزایش سال 1376
10-4- افزایش سال 1377
10-5- افزایش سال 1378
10-6- افزایش از 1/10/1378
10-7- افزایش سال 1379
10-8- افزایش سال 1380
10-9- افزایش سال 1381
   10-9-1- افزایش سال 1381 برای کارکنان دولت
   10-9-2- افزایش سال 1381 برای اعضای هیئت علمی و قضات
   10-9-3- آیین نامه اجرایی بند «ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381
10-10- افزایش سال 1382
   10-10-1- افزایش سال 1382 برای کارکنان دولت
   10-10-2- افزایش سال 1382 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-11- افزایش سال 1383
   10-11-1- افزایش سال 1383 برای کارکنان دولت
   10-11-2- افزایش سال 1383 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-12- افزایش سال 1384
   10-12-1- افزایش سال 1384 برای کارکنان دولت
   10-12-2- افزایش سال 1384 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-13- افزایش ضریب سال 1385
   10-13-1- افزایش سال 1385 برای کارکنان دولت
   10-13-2- افزایش سال 1385 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-14- افزایش سال 1386
   10-14-1- افزایش سال 1386 برای کارکنان دولت
   10-14-2- افزایش سال 1386 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-15- افزایش سال 1387
   10-15-1- اتخاذ تصمیماتی درخصوص حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی (افزایش سال 1387 برای کارکنان دولت)
   10-15-2- افزایش سال 1387 برای اعضای هیئت علمی و قضات
10-16- افزایش سال 1388
10-17- افزایش سال 1389
10-18- افزایش سال 1390
10-19- افزایش سال 1391
10-20- افزایش سال 1392
10-21- افزایش سال 1393
10-22- افزایش سال 1394
10-23- افزایش سال 1395
10-24- افزایش سال 1396
   10-24-1- افزایش سال 1396 برای کارکنان
   10-24-2- افزایش سال 1396 برای بازنشستگان
10-25- افزایش سال 1397
10-26- افزایش سال 1398
10-27- افزایش سال 1399
10-28- افزایش سال 1400
10-29- افزایش سال 1401
10-30- دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

فصل 11- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
11-1- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396
11-2- آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
11-3- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397
11-4- آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق آن ها
11-5- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399
   11-5-1- آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
   11-5-2- جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399
   11-5-3- متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-4- دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-5- اصلاحات دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سال 1399
   11-5-6- ضوابط تطبیق گروه های شغلی بازنشستگان و موظفین خارج از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
   11-5-7- رفع مشکلات اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان، اصلاحات و الحاقات دستورالعمل های قبلی
   11-5-8- رفع مشکلات اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، اصلاحات و الحاقات دستورالعملهای قبلی (اعطای یک گروه/ طبقه شغلی بالاتر و پرداخت فوق العاده ایثارگری بازنشستگان)

فصل 12- برخی فرم ها و دستورالعمل های مربوط به قوانین و مقررات بازنشستگی
12-1- احکام کارگزینی جدید
12-2- فرم صورت پرداخت قطعی
12-3- فرم صورت ارسال وجه
12-4- صورت ارسال وجه به اداره کل/ مدیریت/ نمایندگی استان
12-5- صورت ارسال وجه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
12-6- فرم لیست تغییرات حقوق بازنشستگان و موظفین
12-7- فرم درخواست استرداد اضافه/ اشتباه واریزی کسور بازنشستگی
12-8- فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمت مازاد بر سی سال
12-9- واریز بدهی بابت کسری کسور بازنشستگی
12-10- صورت حقوق و مزایا و کسور بازنشستگی
12-11- تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین متوفی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
12-12- فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن/ ازدواج
12-13- برگشت از هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-14- دستورالعمل شماره 35 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) راجع به ایجاد تسهیلات در امر استرداد و انتقال کسور بازنشستگی
12-15- فرم درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی
12-16- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین
12-17- فرم برگشت مانده علی الحساب پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-18- فرم برگشت از هزینه حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران
12-19- فرم درخواست بازخرید و یا بازنشستگى موضوع قانون اصلاح تبصره (1) ماده (74) قانون استخدام کشورى و الحاق سه تبصره به آن
12-20- محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات ارفاقی کارکنان
12-21- فرم های تأیید برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه
12-22- بخش نامه و فرم های واگذاری امور به صندوق بازنشستگی در رابطه با ازکارافتادگی و فوت کارمندان تابع صندوق

فصل 13- برخی آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوانین و مقررات بازنشستگی
13-1- کسور سابقه خدمت افرادی که به استناد بند (10) ماده (20) قانون بازسازی نیروی انسانی توسط خانواده آن ها دریافت نشده
13-2- وصول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیررسمی پس از بازخرید خدمت مستخدم دولت
13-3- عدم لزوم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی درصورت انفصال از یک شغل معین و مشخص
13-4- احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش
13-5- غیرقانونی بودن الزام به احتساب حق جذب در حقوق بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ تصویب هیئت های امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بازنشسته شده اند
13-6- عدم احتساب ایام تعطیلات فصل مدارس به عنوان سابقه کار
13-7- احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزء سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن
13-8- بازنشستگی اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه ها
13-9- ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت
13-10- دعوی الزام به استخدام یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
13-11- مانع نبودن بازنشستگی در برخورداری از گروه تشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز درصورت کسب امتیاز لازم در زمان اشتغال
13-12- لزوم طرح شکایت به خواسته پرداخت فوقالعاده شغل و حق جذب مستخدمین بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری
13-13- استفاده از گروه تشویقی در زمان بازنشستگی
13-14- برقراری فوق العاده برجستگی در زمان بازنشستگی
13-15- عدم تغییر وضعیت استخدامی کارمندانی که به عضویت هیئت علمی دانشگاهها در می آیند
13-16- در ارتباط با میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان سال 1386
13-17- احتساب سابقه خدمت دولتی درصورت اشتغال در دوره دستیاری
13-18- برقراری فوق العاده ویژه خبره ستادی
13-19- فوق العاده خاص سازمان های پزشکی قانونی
13-20- طرح دعوا در موارد تغییر احکام ریالی بازنشستگان
13-21- تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال ۱۳۸۳
13-22- نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر هیئت علمی
13-23- رسیدگی به شکایت کارکنان غیرمشمول قانون کار در دستگاه های اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور
13-24- هزینه جا به جایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات
13-25- فوقالعاده جذب غیر هیئت علمی در محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی برای نیروهای ستادی وزارت بهداشت
13-26- بهره مندی از فوق العاده همترازی با اعضای هیئت علمی
13-27- عدم وجاهت قانونی پرداخت فوق العاده براساس مصوبه شماره 83447/ت48729ﻫ مورخ 9/4/1392
13-28- دارندگان مدارک تحصیلی معادل مشمول بازنشستگی  در 35 سالگی
13-29- ضروری نبودن موافقت شورای حقوق و دستمزد در برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
13-30- وجاهت قانونی نداشتن تعمیم مفاد ماده (104) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث محاسبه حقوق بازنشستگی به اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
13-31- قابل اعمال نبودن حکم تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات  در تعیین حقوق بازنشستگی
13-32- عدم احتساب سنوات دوران تحصیل چهارساله دانش سرای آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت
13-33- تعیین تکلیف قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی صرفاً در خصوص نیروهای حق‎ التدریس پاره ‎وقت
13-34- اعمال قانون کار و مقررات قانون تأمین اجتماعی در مورد کارمندان شرکت واگذارشده به بخش غیردولتی
13-35- عدم اختیار هیئت وزیران در حذف برخی از مشاغل در همسان سازی حقوق
13-36- ممنوعیت صدور مدرک تحصیلی معادل از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
13-37- پرداخت توأمان فوق العاده های ایثارگری موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و کسر کسور بازنشستگی
13-38- تکلیف دستگاه های اجرایی به احتساب سنوات غیررسمی
13-39- زمان قابل محاسبه بودن سوابق دوره دانشآموزی دانشسراها
13-40- عدم احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری به عنوان سنوات خدمت دولتی
13-41- لزوم انعقاد قرارداد خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری
13-42- امکان بازنشستگی پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد با 20 سال سابقه
13-43- اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه ها
13-44- الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار
13-45- محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی
13-46- امکان بازنشسته کردن کارکنان با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت
13-47- احتساب مدت زمان مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی
13-48- ملاک نبودن سی سال سابقه بیمه پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد برای بازنشستگی
13-49- عدم امکان بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
13-50- درخواست دریافت امتیازات ایثارگری رزمندگان تا پیش از بازنشستگی
13-51- کسر کسور بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی
13-52- الزام نداشتن جانبازان و آزادگان به ادامه خدمت تا سی وپنج سال سابقه
13-53- احتساب مدت اشتغال به تحصیل در زمان قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری جزو سابقه خدمتی برای بازنشستگی

فصل 14- پرسش و پاسخ های متداول در ارتباط با قوانین و مقررات بازنشستگی
14-1- دفتر کل
14-2- فیش و حکم حقوقی
14-3- خدمات رفاهی بازنشستگان
14-4- بیمه تکمیلی بازنشستگان
14-5- امتیازات در محاسبه حقوق بازنشستگی
14-6- پاداش پایان خدمت
14-7- برقراری حقوق بازنشستگی
14-8- برقراری حقوق وظیفه
14-9- استرداد و انتقال کسور
14-10- حقوق و مزایای مشمول کسرکسور و معافیت ها
14-11- وضعیت سابقه خدمت در بازنشستگی
14-12- مسائل عمومی بازنشستگی

فصل 15- تسهیلات و مقررات حمایتی تأمین اجتماعی
15-1- مفاهیم بیمه ای
15-2- غرامت دستمزد ایام بیماری
15-3- حوادث و بیماری ها
15-4- کمک بارداری
15-5- ازکارافتادگی
15-6- بازنشستگی
15-7- بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور
15-8- مستمری بازماندگان
15-9- کمک هزینه ازدواج
15-10- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد)
15-11- مقرری بیمه بیکاری
15-12- کمک هزینه کفن و دفن
15-13- کمک هزینه سفر
15-14- پروتز و اروتز

منابع و مآخذ


شرح کامل کتاب
قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی براساس تحولات سریع جامعه ایران و برخی از ملاحظات نهادهای بین‌المللی همواره در حال بازنگری و اصلاح است، و تغییرات آن به‌ویژه بعد از انقلاب زیاد بوده است. این امر کار جمع‌آوری مقررات جاری و مورد عمل در این زمینه را سخت‌تر کرده است. آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی علاوه‌بر توانمندتر کردن کارشناسان دستگاه‌های دولتی، آشنایی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با حقوق و تکالیف خود را به همراه دارد. هدف از جمع‌آوری و نشر این مجموعه نیز همین بوده است. در مجموعه حاضر محوریت قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با اولویت مقررات جاری و مورد عمل است. بااین‌حال در برخی موارد تعیین مرز بین قوانین جاری و منسوخ مشکل است و مراجع قانونی یا محاکم ذی‌صلاح حکم نهایی را می‌بایست در این زمینه تعیین کنند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©