کتاب ها     اداری/استخدامی      مجموعه جامع قوانین و مقررات کار
مجموعه جامع قوانین و مقررات کار
گردآوری و تنظیممریم رونق، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 12000000 ریال    %10
   10800000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-47-7
ویراست: اول   تعداد صفحات: 1282   ابعاد: وزیری
 
شامل: قانون کار / اصطلاحات و واژه‌های، و فهرست موضوعی مواد قانون کار / تاریخچه مدون شدن قانون کار در ایران / قوانین و مقررات بسترساز اجرای قانون کار / قوانین و مقررات مرتبط با فصول دوازده‌گانه قانون کار / موادی از قوانین برنامه‌ای توسعه مرتبط با قانون کار و مقررات مربوط / قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حوزه کار / پرسش و پاسخ‌های کاربردی در حوزه حقوق و روابط کار / و ...
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: قانون کار همراه با قوانین مرتبط و کاربردی

فصل 1- قوانین و مقررات بسترساز اجرای قانون کار
1-1- نکاتی در ارتباط با زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات
   1-1-1- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
   1-1-2- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاست های کلی نظام
   1-1-3- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
   1-1-4- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
   1-1-5- مفهوم تفسیر و زمان لازم الاجرا شدن نظریه های تفسیری
   1-1-6- زمان لازم الاجرا شدن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
   1-1-7- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
   1-1-8- لازم الاجرا بودن مصوبات عادی (غیرمحرمانه) منتشرشده در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 
1-2- دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین جاری 
1-3- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-4- نهادهای انقلاب اسلامی

فصل 2- تاریخچه، اصطلاحات و واژه‌ها، و فهرست موضوعی مواد قانون
2-1- تاریخچه مدون شدن قانون کار در ایران
   2-1-1- پیش از تأسیس وزارت کار و امور اجتماعی
   2-1-2- قوانین کار مصوب بعد از تأسیس وزارت کار
   2-1-3- قوانین معتبر در رابطه با قانون کار تا پیش از تصویب قانون کار سال 1369
   2-1-4- قانون کار مصوب سال 1369 
2-2- اصطلاحات و واژه های مربوط به قانون کار جمهوری اسلامی ایران 
2-3- فهرست موضوعی به ترتیب مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل 3- قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: تعاریف کلی و اصول (مواد 1 تا 6)
فصل دوم: قرارداد کار (مواد 7 تا 33)
   مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
   مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار 
   مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار 
   مبحث چهارم: جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار 
فصل سوم: شرایط کار (مواد 34 تا 84)
   مبحث اول: حق السعی
   مبحث دوم: مدت 
   مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی ها 
   مبحث چهارم: شرایط کار زنان
   مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان
فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار (مواد 85 تا 106)
   مبحث اول: کلیات
   مبحث دوم: بازرسی کار
فصل پنجم: آموزش و اشتغال (مواد 107 تا 129) 
   مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی
   مبحث دوم: اشتغال
   مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه
فصل ششم: تشکل های کارگری و کارفرمایی (مواد 130 تا 138)
فصل هفتم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار (مواد 139 تا 146)
فصل هشتم: خدمات رفاهی کارگران (مواد 147 تا 156)
فصل نهم: مراجع حل اختلاف (مواد 157 تا 166)
فصل دهم: شورای عالی کار (مواد 167 تا 170)
فصل یازدهم: جرایم و مجازات ها (مواد 171 تا 186)
فصل دوازدهم: مقررات متفرقه (مواد 187 تا 202)

فصل 4- قوانین و مقررات مرتبط و کاربردی در اجرای قانون کار
4-1- اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-2- موادی از قانون مدنی
4-3- قانون مسئولیت مدنی
4-4- ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
4-5- مواد (1) و (2) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
4-6- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
4-7- ماده (83) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
4-8- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
4-9- موادی از بخش ششم الحاقی قانون تجارت
4-10- شخصیت حقوقی در قانون تجارت
4-11- موادی از قانون حمایت از حقوق معلولان
4-12- مواد (9) و (10) اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
4-13- موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
4-14- ماده (7) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات
4-15- قانون بیمه بیکاری
4-16- آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
4-17- اختیارات هیئت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار
4-18- فهرست عمومی مقررات بین المللی قانون کار

فصل 5- موادی از قوانین برنامه ای توسعه مرتبط با قانون کار و مقررات مربوط
5-1- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مرتبط 
   5-1-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   5-1-2- آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   5-1-3- آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (49) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه
   5-1-4- آیین نامه اجرایی ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه
   5-1-5- آیین نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه
5-2- قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مرتبط
   5-2-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه
   5-2-2- آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه
5-3- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مرتبط
   5-3-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
   5-3-2- آیین نامه اجرایی بند «و» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
5-4- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقررات مرتبط
   5-4-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
   5-4-2- اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته

بخش دوم: قوانین و مقررات مرتبط با فصول دوازده گانه قانون کار

فصل 1- مقررات فصل اول: تعاریف کلی و اصول (مواد 1 تا 6)
1-1- اشخاص حقوقی (دستورالعمل شماره (7) روابط کار)
1-2- عدم شمول قانون کار به افراد حقیقی و حقوقی از جمله اعضای شوراهای حل اختلاف در دادگستری (دستورالعمل شماره (15) روابط کار)
1-3- دامنه شمول قانون کار نسبت به دستگاه های دولتی و در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری
1-4- شمول قانون کار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
   1-4-1- اداره سازمان های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار (موضوع بند «الف» ماده
112))
   1-4-2- لغو تصویب نامه های موضوع آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبعیت کلیه کارکنان سازمان های مذکور از مقررات قانون کار
   1-4-3- در ارتباط با اشتغال اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
1-5- آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور 
1-6- مستثنی شدن کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار
1-7- شمول قانون کار به کارکنانی که تا قبل از تصویب قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مشمول قانون کار بوده اند
1-8- شرایط شمول به قانون کار بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی
1-9- قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم تر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه
1-10- چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی
1-11- عدم شمول مقررات قانون کار در مورد خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی
   1-11-1- آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی ازقانون کار
   1-11-2- دستورالعمل ماده (4) آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و ... از بعضی از مواد قانون کار
1-12- عدم شمول قانون کار به اعضای هیئت علمی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی
1-13- شمول قانون کار به کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی
1-14- قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند 
1-15- شمول قانون کار به مشاغل کارگری  در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا.
1-16- عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب
1-17- شمول قانون کار به کارگران شهرداری
1-18- شمول قانون کار به افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شوند
1-19- شمول قانون کار به مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
1-20- موارد مرتبط به نیرو های مسلح در زمینه شمول قانون کار
   1-20-1- آیین نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی ج.ا.ا.
   1-20-2- آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
   1-20-3- وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش ج.ا.ا. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (دستورالعمل شماره (8) روابط کار)
   1-20-4- بخش نامه مربوط به کارکنان خرید خدمت موضوع ماده (37) قانون ارتش ج.ا.ا
   1-20-5- نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان « » | «قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370» امکان پذیر نباشد

فصل 2- مقررات فصل دوم: قرارداد کار (مواد 7 تا 33)
2-1- معرفی کارهایی که طبیعت آن های جنبه غیرمستمر دارد (موضوع تبصره (1) ماده (7) قانون کار)
2-2- قرارداد کار
   2-2-1- ابلاغ نمونه قرارداد کار (دستورالعمل شماره (41) روابط کار)
   2-2-2- توضیح و تفسیر دستورالعمل شماره (41) روابط کار 
   2-2-3- نمونه قرارداد کار موضوع ماده (10) و تبصره الحاقی ماده (7) قانون کار (ابلاغی سال 1387)
   2-2-4- در رابطه با نمونه قرارداد کار (دستورالعمل شماره (11) روابط کار) 
   2-2-5- ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در کارگاه های با ماهیت دائم (دستورالعمل شماره (40) روابط کار)
   2-2-6- شرایط به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی
   2-2-7- تکرار و تمدید قرارداد کار مدت موقت آن را به قرارداد کار دائم و نامحدود تبدیل نمیکند
   2-2-8- دائمی تلقی شدن قرارداد کار در اموری که طبیعت آن ها صبغه استمراری دارد
2-3- تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه (موضوع ماده (12) قانون کار | دستورالعمل شماره (14) روابط کار)
2-4- ادغام شرکت های تجاری (موضوع ماده (105) قانون برنامه پنجم توسعه)
2-5- مشخص کردن نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت (موضوع مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات
تسهیل نوسازی صنایع کشور ...) 
2-6- بازنشسته کردن افرادی که حایز شرایط مقرر در ماه (76) قانون تأمین اجتماعی هستند
2-7- نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار (دستورالعمل شماره (5) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار)
2-8- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
2-9- الزام کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به ورثه کارگر متوفی (موضوع بند «الف» ماده (21) قانون کار)
2-10- مبنای محاسبه حق سنوات
2-11- حق سنوات در قراردادهای کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن (موضوع ماده (24) قانون کار)
2-12- نظریه مشورتی درخصوص تسویه حساب حق سنوات (موضوع نظریه مشورتی شماره (3) اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
2-13- نحوه تغییر عمده در شرایط کار (موضوع ماده (26) قانون کار)
2-14- دستورالعمل در رابطه با ماده (27) قانون کار و تبصره (1) آن براساس رأی وحدت رویه شماره (149) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دستورالعمل شماره (18) روابط کار)
2-15- نظریه مشورتی درخصوص نحوه اعمال ماده (27) قانون کار (موضوع نظریه مشورتی شماره (5) اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
2-16- ضرورت اخذ نظر تشکل های کارگری توسط کارفرمایان در بررسی آیین نامه های انضباطی کارگاه ها (موضوع تبصره (2) ماده (27) قانون کار)
2-17- مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره (2) ماده (27) قانون کار
2-18- نمونه آیین نامه انضباط کار در کارگاه ها (دستورالعمل شماره (16) روابط کار)
2-19- دستورالعمل در رابطه با ترک کار (دستورالعمل شماره (17) روابط کار)
2-20- ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی (موضوع ماده (33) قانون کار)

فصل 3- مقررات فصل سوم: شرایط کار (مواد 34 تا 84)
3-1- لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق
3-2- قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار
3-3- قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
3-4- کمک هزینه مسکن و خواروبار کارگران
3-5- لایحه قانونی راجع به حذف پایه های طبقه بندی مشاغل کارگری و ...
3-6- بخش نامه راجع به روش های توزیع کالاهای مصرفی کارگران
3-7- آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی (موضوع تبصره (2) ماده (35) قانون کار) 
3-8- پاداش افزایش تولید
   3-8-1- آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری (موضوع ماده (47) قانون کار)
   3-8-2- ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری موضوع ماده (47) قانون کار
   3-8-3- فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت/ کارگاه (موضوع ماده (6) آیین نامه مصوب مورخ 6/9/1390) 
3-9- طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
   3-9-1- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از تاریخ 18/5/1389 
   3-9-2- نظام ارزیابی مشاغل- مصوب 1395
   3-9-3- قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها 
   3-9-4- آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها- مصوب 1353 
   3-9-5- مهلت تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی براساس نظام ارزیابی در کارگاه های بیش از پانصد نفر 
   3-9-6- آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاه ها (موضوع تبصره (1) ماده (49) قانون کار)- مصوب 1371 
   3-9-7- مهلت تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی براساس نظام ارزیابی در کارگاه هایی که بین 300 تا 500 نفر کارگر دارند
   3-9-8- دستورالعمل در خصوص تاریخ شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های دارای 50  تا 300 نفر کارگر 
   3-9-9- دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل (با احتساب نظام رتبه بندی)- مصوب 1376
   3-9-10- دستورالعمل الزام کارفرمایان به تعمیم طرح طبقه بندی مشاغل به کارگران با قرارداد موقت 
   3-9-11- عنوان گذاری مشاغل براساس طبقات شغلی
   3-9-12- دستورالعمل مزایای پست (سرپرستی و شرایط کار) موضوع ماده (17) دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل
   3-9-13- آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره (1) ماده (49) قانون کار- مصوب 1389
   3-9-14- دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (7) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها (دستورالعمل شماره (20) روابط کار) 
   3-9-15- جای گزینی تجربه به جای کمبود تحصیل
   3-9-16- ضوابط مربوط به احتساب دوره های آموزشی فنی و حرفهای به جای سوابق تجربی در طرح های طبقه بندی مشاغل 
   3-9-17- مدارک تحصیلی نهضت سوادآموزی و معادل آن
   3-9-18- دستورالعمل احتساب گواهی نامه های ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نظام ارزیابی مشاغل و طرح های طبقه بندی مشاغل
   3-9-19- ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها 
   3-9-20- دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها
   3-9-21- برخی فرم های مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل 
3-10- دفاتر مؤسسات مشاوری فنی ارزیابی مشاغل
   3-10-1- چگونگی فعالیت و نحوه ارتباط دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان طبقه بندی مشاغل با وزارت کار
   3-10-2- دستورالعمل مربوط به چگونگی توجیه و آموزش کمیته های طبقه بندی مشاغل
   3-10-3- آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب 17/5/1389 شورای عالی کار
   3-10-4- دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان طبقه بندی مشاغل
   3-10-5- نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل)- مصوب 1390 
   3-10-6- نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل)- مصوب 1393 
   3-10-7- نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل)- مصوب 1397 
   3-10-8- نرخ های تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده (11) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل)- مصوب 1399 
3-11- طرح طبقه بندی مشاغل و خدمات پیمانکاری
   3-11-1- آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران
   3-11-2- دستورالعمل در خصوص ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران 
   3-11-3- دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
   3-11-4- دستورالعمل در خصوص چگونگی اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران قراردادی پیمانکاری ها 
   3-11-5- ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی (دستورالعمل شماره (36) روابط کار) 
   3-11-6- حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هرچه بهتر مقررات قانون کار به ویژه مفاد دستورالعمل شماره (36) (دستورالعمل شماره (38) روابط کار) 
   3-11-7- رفع ابهامات در اجرای دستورالعمل شماره (38) روابط کار (بخش نامه شماره (3) روابط کار)
   3-11-8- ابطال دستورالعمل های شماره (36) و (38) و بخش نامه شماره (3) روابط کار
   3-11-9- عقد قرارداد با شرکت های خصوصی  و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی
   3-11-10- ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص (تماموقت یا نیمه وقت) در دستگاه های اجرایی
   3-11-11- بخش نامه موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 53257/ت33954ﻫ مورخ 2/9/1384
   3-11-12- بهکارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های غیردولتی
   3-11-13- دستورالعمل اجرایی تصویب نامه شماره 84515/ت34613ﻫ مورخ 15/12/1384 375
   3-11-14- فهرست مشاغل موضوع فعالیت های بند (3) تصویب نامه (شماره 84515/ت34613ﻫ مورخ 15/12/1384 هیئت وزیران) 
   3-11-15- طرح تأیید صلاحیت شرکت‏ های خدماتی توسط وزارت کار و امور اجتماعی
   3-11-16- دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی
   3-11-17- دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی
3-12- کارهای سخت و زیان آور و نوبت کاری
   3-12-1- کاهش ساعات کار هفتگی، افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه و ... در اجرای ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه
   3-12-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
   3-12-3- آیین نامه کارهای سخت و زیانآور (موضوع تبصره ماده (52) قانون کار)
   3-12-4- مشاغل سخت و زیان آور (موضوع بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371)
   3-12-5- دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آن ها
   3-12-6- ایجاد وحدت رویه در ارتباط با نوبت کاری موضوع مواد (55) و (56) قانون کار (دستورالعمل شماره (22) روابط کار)
   3-12-7- قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
   3-12-8- آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
3-13- تعطیلات رسمی، ساعت کار، و مرخصی ها 
   3-13-1- یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن
   3-13-2- لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور و اصلاحات بعدی آن
   3-13-3- تعطیلی روز سی ام اسفند ماه و لزوم بهره مندی کارگران از اضافه کاری مربوط
   3-13-4- استفاده از مزایای حمایتی حق اولاد و ... برای اشخاص سرپرست کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (موضوع ماده (21) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
   3-13-5- قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
   3-13-6- نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران (دستورالعمل شماره (3) روابط کار)
   3-13-7- مبنای مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران
   3-13-8- مدت مرخصی زایمان یک قلو و دو قلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخشی دولتی و غیردولتی
   3-13-9- مرخصی تشویقی برای مردانی که صاحب فرزند می شوند (موضوع بند «الف» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه)
   3-13-10- مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران
   3-13-11- رفع محدودیت در پرداخت کمکهزینه عائله مندی و شرایط شمول مرخصی دو هفته زایمان به مردان
   3-13-12- نظریه مشورتی درخصوص مرخصی بدون حقوق (موضوع نظریه مشورتی شماره (4) اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
3-14- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
3-15- آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از ماداران در دوران شیردهی
3-16- موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
3-17- قانون تنظیم خانواده و جمعیت
3-18- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
3-19- آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها (موضوع تبصره ماده (78) قانون کار)
3-20- ضوابط پذیرش کودکان در مراکز نگه داری کودکان
3-21- قانون تشدید مجازات بهکارگماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاه های فرش بافی

فصل 4- مقررات فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار (مواد 85 تا 106)
4-1- مسئول ایمنی در کارگاه و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
   4-1-1- آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها (موضوع مواد (85) و (86) قانون کار)
   4-1-2- شیوه نامه جامع آموزش مسئولین ایمنی کارگاه ها
   4-1-3- آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی- مصوب 1386
   4-1-4- دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی
   4-1-5- آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (موضوع ماده (۸۶) قانون کار)- مصوب 1394
   4-1-6- آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی- مصوب 1398 
   4-1-7- دستورالعمل اجرایی آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی- مصوب 1399 
4-2- شورای عالی حفاظت فنی 
   4-2-1- آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی (موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون کار)- مصوب 1370 
   4-2-2- آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی (موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون کار)- مصوب 1389 
   4-2-3- آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی (موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون کار)- مصوب 1398 
   4-2-4- آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی (موضوع تبصره (3) ماده (86) قانون کار)- مصوب 1370 
   4-2-5- آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی (موضوع تبصره (3) ماده (86) قانون کار)- مصوب 1390 
4-3- تعرفه های مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار (تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) 
4-4- آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
   4-4-1- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
   4-4-2- دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان (موضوع ماده (9) آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان) 
4-5- ایمنی امور پیمانکاری
   4-5-1- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
   4-5-2- دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری (موضوع تبصره ماده (2) آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)- مصوب 1389 
   4-5-3- دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری (موضوع تبصره ماده (2) آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری)- مصوب 1397 
   4-5-4- شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران 
4-6- مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه ها 
   4-6-1- اخذ هزینه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی، ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی، و صدور شناسنامه شغلی برای کارگران (موضوع ماده (67) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) 
   4-6-2- تعرفه موضوع ماده (67) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
   4-6-3- آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان
   4-6-4- آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار 
   4-6-5- آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
   4-6-6- آیین نامه وسایل حفاظت فردی
   4-6-7- آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها 
   4-6-8- دستورالعمل تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت
   4-6-9- آیین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها 
   4-6-10- آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها
4-7- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (موضوع ماده (93) قانون کار)
4-8- توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب (دستورالعمل شماره (31) معاونت روابط کار) 
4-9- آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (موضوع تبصره ماده (97) قانون کار) 
4-10- آیین نامه چگونگی بازرسی کار (موضوع تبصره ماده (99) قانون کار)- مصوب 1377 
4-11- آیین نامه چگونگی بازرسی کار (موضوع تبصره ماده (99) قانون کار)- مصوب 1401 

فصل 5- مقررات فصل پنجم: آموزش و اشتغال (مواد 107 تا 129)
5-1- مبحث اول: کارآموز و مراکز کارآموزی
   5-1-1- قانون کار آموزی 
   5-1-2- دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی از طرف سازمان فنی و حرفه ای (موضوع ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
   5-1-3- آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
   5-1-4- قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار
   5-1-5- طرح تفصیلی کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) 
   5-1-6- آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
   5-1-7- دستورالعمل اجرایی آیین نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 
   5-1-8- دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
   5-1-9- دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
   5-1-10- دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی مصوب 5/11/1395 شورای عالی اشتغال 
   5-1-11- دستورالعمل نحوه صدور مجوز آموزش کارورزی (موضوع طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی) 
   5-1-12- آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه
   5-1-13- دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی 
   5-1-14- بخش نامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
   5-1-15- آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگر ماهر 
   5-1-16- آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی (موضوع تبصره (2) ماده (110) قانون کار) 
   5-1-17- دستورالعمل اجرایی تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی
   5-1-18- دستورالعمل ایجاد و تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی 
   5-1-19- دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات کمیته آموزش در صنایع 
   5-1-20- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد 
   5-1-21- دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار موضوع بند «ب» ماده (112) قانون کار 
   5-1-22- قرارداد کارآموزی توأم با کار 
   5-1-23- آیین نامه انضباطی کارآموزی توأم با کار 
   5-1-24- آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه 
   5-1-25- ایجاد تسهیلات در انجام امور متقاضیان گواهی نامه های فنی و حرفه ای توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
   5-1-26- الزام دولت به پرداخت قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای (موضوع ماده (51) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه) 
5-2- مبحث دوم: اشتغال 
   5-2-1- قانون تشکیل شورای عالی اشتغال 
   5-2-2- قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1350 
   5-2-3- آیین نامه تأسیس و اداره دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای و کاریابی های غیردولتی و مؤسسات مجاز- مصوب 1377 
   5-2-4- دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص شرح وظایف دفاتر مشاوره شغلی و حرفهای و کاریابی های غیردولتی و مؤسسات مجاز 
   5-2-5- قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1380 
   5-2-6- آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1381 
   5-2-7- آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1383 
   5-2-8- آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1387 
   5-2-9- آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار- مصوب 1401 
   5-2-10- مبلغ مجازات نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 
   5-2-11- دستورالعمل هماهنگی و وحدت رویه هیئت های استانی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات دفاتر کاریابی داخلی و خارجی (موضوع تبصره (1) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار)
   5-2-12- دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره کارآفرینی و اشتغال (موضوع بند (3) تصویب نامه شورای عالی اشتغال مورخ 27/1/1386) 
   5-2-13- دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 
   5-2-14- آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین 
   5-2-15- شرح وظایف دفاتر کارآفرینی 
   5-2-16- دریافت هزینه بابت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی (موضوع بند «الف» ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
   5-2-17- شرایط معافیت از پرداخت عوارض و مالیات برای کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور (موضوع ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ...)
   5-2-18- درآمد ارزی کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور 
   5-2-19- صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور (موضوع ماده (17) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات و واردات خدمات فنی و مهندسی)
   5-2-20- دریافت وجه بابت صدور کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور و دریافت مبلغی از حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرما (موضوع ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
   5-2-21- اخذ هزینه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی، ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی، و صدور شناسنامه شغلی برای کارگران (موضوع ماده (67) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
   5-2-22- بخشی از وظایف وزارت کار در مبارزه با تکدی (آموزش و اشتغال) (موضوع موادی از تصویب نامه طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی)
   5-2-23- تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال (موضوع بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
5-3- مبحث سوم: اشتغال اتباع بیگانه
   5-3-1- آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
   5-3-2- دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و هم چنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی (موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار)- مصوب 1382 
   5-3-3- اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و هم چنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی (موضوع ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار)- مصوب 1401
   5-3-4- دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیئت فنی اشتغال در استانها (موضوع تبصره ماده (17) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون کار)- مصوب 1382
   5-3-5- دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در استان ها (موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار)- مصوب 1399
   5-3-6- تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان
   5-3-7- دریافت هزینه بابت صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی و اخذ جریمه از کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند (موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
   5-3-8- ممنوعیت به کارگیری کارگران خارجی

فصل 6- مقررات فصل ششم: تشکل های کارگری و کارفرمایی (مواد 130 تا 138) 
6-1- قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار 
6-2- آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار 
6-3- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های اسلامی کارگری 
6-4- آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار 
6-5- دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیئت های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار (دستورالعمل شماره (25) روابط کار)
6-6- دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیئت های تشخیص موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار ( دستور العمل شماره (27) روابط کار)
6-7- عضویت کارگران موقت در شوراهای اسلامی کار 
6-8- ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی 
6-9- چگونگی بررسی درخواست تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی (دستورالعمل شماره (32) روابط کار) 
6-10- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط 
6-11- تشریح برخی موارد در آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط (دستورالعمل شماره (33) روابط کار)
6-12- مقررات مربوط به تدوین اساس نامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط- مصوب 1372 
6-13- مقررات مربوط به تدوین اساس نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط- مصوب 1391 
6-14- آیین نامه چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی (موضوع تبصره (3) ماده (131) قانون کار) 
6-15- دستورالعمل انتخاب نمایندگان کارگران- مصوب 1371 
6-16- آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (موضوع تبصره (4) ماده (131) قانون کار)- مصوب 1387 
6-17- آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها- مصوب 1392 
6-18- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی
6-19- دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته- مصوب 1372 
6-20- دستورالعمل چگونگی تأسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته- مصوب 1395 
6-21- آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور (موضوع تبصره ماده (135) قانون کار)
6-22- ثبت کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور 
6-23- انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی (آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (136) قانون کار)- مصوب 1371
6-24- انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی (آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (136) قانون کار)- مصوب 1389 
6-25- دستورالعمل چگونگی تشکیل، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات کمیته موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب نمایندگان کارگران در مجامع داخلی و بین المللی
6-26- تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی 
6-27- اخذ هزینه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی، ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی، و صدور شناسنامه شغلی برای کارگران (موضوع ماده (67) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

فصل 7- مقررات فصل هفتم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار (مواد 139 تا 146) 
7-1- ایجاد وحدت رویه در تأیید پیمان های دسته جمعی کار (موضوع دستورالعمل شماره (19) روابط کار) 
7-2- تفویض اختیار تأیید پیمان های دسته جمعی کار (موضوع دستورالعمل شماره (43) روابط کار) 
7-3- دستورالعمل پیمان های دسته جمعی کار (موضوع دستورالعمل شماره (54) روابط کار) 
7-4- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور 
7-5- آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور- مصوب 1344 
7-6- آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور- مصوب 1396 

فصل 8- مقررات فصل هشتم: خدمات رفاهی کارگران (مواد 147 تا 156)
8-1- موافقت نامه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تأسیس و پشتیبانی خانه های بهداشت کارگری و شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان
8-2- اجازه ارائه خدمات بهداشت حرفهای و مراقبت های بهداشتی و درمانی به کارگاه ها (آیین نامه اجرایی بند «ع» تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور) 
8-3- دستورالعمل اجرایی برنامه طرح مشترک خانه های بهداشت کارگری 
8-4- آیین نامه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان 
8-5- آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (149) قانون کار 
8-6- آیین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی کارگری (موضوع ماده (153) قانون کار) 
8-7- آیین نامه اجرایی تبصره ماده (154) قانون کار 
8-8- دستورالعمل ضوابط ایجاد فضای ورزشی واحدهای کارگری (موضوع تبصره (1) ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (154) قانون کار)
8-9- فروش ورزشگاه به کارفرمایان (موضوع ماده (68) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) 
8-10- آیین نامه سوادآموزی کارگران مشمول قانون کار (موضوع ماده (155) قانون کار) 
8-11- دستورالعمل های مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار (موضوع ماده (156) قانون کار) 
8-12- قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
8-13- الزام مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی به رعایت ضوابط بهداشتی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (موضوع ماده (194) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه)
8-14- دستورالعمل نحوه واگذاری و پرداخت قیمت سهام کارگری 
8-15- دستورالعمل نحوه واگذاری سهام به کارگران و پرداخت بهای سهام کارگری 
8-16- مجوز تأسیس صندوق قرضالحسنه حمایت از فرصتهای شغلی 
8-17- آیین نامه نحوه اداره صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی و اساس نامه مربوط به آن 

فصل 9- مقررات فصل نهم: مراجع حل اختلاف (مواد 157 تا 166)
9-1- شوراهای سازش و سازش درون کارگاهی 
   9-1-1- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش 
   9-1-2- ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش 
   9-1-3- دستورالعمل سازش درون کارگاهی 
   9-1-4- ابلاغ نمونه برگ های موضوع دستورالعمل سازش درون کارگاهی
9-2- هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف 
   9-2-1- آیین نامه انتخاب اعضای هیئت های تشخیص 
   9-2-2- آیین نامه انتخاب اعضای هیئت های حل اختلاف 
   9-2-3- دستورالعمل صدور اعتبارنامه های اعضای مراجع حل اختلاف 
   9-2-4- واگذاری صدور اعتبارنامه ها به مدیران کل اجرایی (دستورالعمل شماره (42) روابط کار) 
   9-2-5- چگونگی صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار (دستورالعمل شماره (47) روابط کار) 
   9-2-6- مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار و هم چنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور (دستورالعمل شماره (53) روابط کار)
   9-2-7- مقررات مربوط به مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف (دستورالعمل شماره (23) روابط کار)
   9-2-8- دستورالعمل در ارتباط با دوره های آموزشی اعضای مراجع حل اختلاف (دستورالعمل شماره (39) روابط کار)
   9-2-9- ایجاد وحدت رویه در ارتباط با حدود رسیدگی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف (دستورالعمل شماره (28) روابط کار)
   9-2-10- نظریه مشورتی درخصوص عضویت کارگران بازنشسته در مراجع حل اختلاف کار (موضوع نظریه مشورتی شماره (1) اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
9-3- آیین رسیدگی و آیین دادرسی کار 
   9-3-1- آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هئیت های تشخیص و حل اختلاف 
   9-3-2- ثبت اظهارات طرفین دعوی و تصمیمات متخذه در دفاتر صورت جلسه هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف (دستورالعمل شماره (2) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار)
   9-3-3- جلوگیری از اطاله دادرسی در صورت عدم حضور یکی از طرفین اختلاف (دستورالعمل شماره (6) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار)
   9-3-4- اعتبار امر مختومه در دادرسی مراجع حل اختلاف (دستورالعمل شماره (10) روابط کار) 
   9-3-5- ضرورت حفظ حقوق خصوصی افراد در نگهداری و امحای پرونده های مراجع حل اختلاف (دستورالعمل شماره (13) روابط کار) 
   9-3-6- ایجاد وحدت رویه در ارتباط با مقررات تبصره ماده (158) و ماده (165) قانون کار (دستورالعمل شماره (21) روابط کار) 
   9-3-7- کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در هیئت ها (دستورالعمل شماره (24) روابط کار) 
   9-3-8- وحدت رویه درخصوص صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف (دستورالعمل شماره (26) روابط کار) 
   9-3-9- آیین دادرسی کار 
   9-3-10- دستورالعمل چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیرالانتشار 
   9-3-11- دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست
   9-3-12- استانداردسازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف (دستورالعمل شماره (34) روابط کار) 
   9-3-13- ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضا (دستورالعمل شماره (35) روابط کار) 
   9-3-14- نمونه برگ های رسیدگی (دستورالعمل شماره (37) روابط کار) 
   9-3-15- چگونگی نظارت الکترونیکی بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار (دستورالعمل شماره (49) روابط کار) 
   9-3-16- موارد صدور قرار کارشناسی و قرار تحقیق محلی (دستورالعمل شماره (50) روابط کار) 
   9-3-17- نظریه مشورتی درخصوص صرف نظر کردن خواهان از دادخواست یا دعوا (موضوع نظریه مشورتی شماره (2) اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
   9-3-18- ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی و نحوه صدور و اجرای قرار کارشناسی (دستورالعمل شماره (51) روابط کار) 
9-4- نحوه رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی که حسب تصمیم هسته های گزینش با آنان قطع رابطه استخدامی گردیده است (دستورالعمل شماره (9) روابط کار)
9-5- آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار 
9-6- حل اختلاف دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار 
   9-6-1- ایجاد وحدت رویه در حل اختلاف دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار (موضوع دستورالعمل شماره (4) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار) 
   9-6-2- دستورالعمل اداری موضوع دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار 
   9-6-3- لازم الاجرا بودن مفاد دستورالعمل شماره (4) روابط کار 
   9-6-4- صلاحیت هیئت های حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حقالسعی و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل
9-7- دعاوی بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دستورالعمل شماره (44) روابط کار)
9-8- رفع ابهامات و سوءبرداشت ها در ارتباط با دستورالعمل شماره (44) روابط کار 
9-9- رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات (دستورالعمل شماره (45) روابط کار) 
9-10- مسابقه رأی برتر 
   9-10-1- مسابقه رأی برتر (دستورالعمل شماره (1) روابط کار) 
   9-10-2- دستورالعمل چگونگی برگزاری مسابقه رأی و گزارش تحقیق برتر (دستورالعمل شماره (48) روابط کار) 
9-11- برخی آرای مرتبط با صلاحیت هئیت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی 
   9-11-1- مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما یا قائم مقام قانونی آن ها در موارد خاص (از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه) در اجرای قانون کار 
   9-11-2- تأیید صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف نسبت به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار سابق و سایر مقررات کار از جمله اختلافات بیمه ای مربوط به قبل از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران 
   9-11-3- صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر
   9-11-4- لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در رسیدگی به این امر ترافعی نیست
9-12- موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
9-13- موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با ظابطان دادگستری و کارشناسان 

فصل 10- مقررات فصل دهم: شورای عالی کار (مواد 167 تا 170) 
10-1- دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار 
10-2- عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای شورای عالی کار برای مدت دو سال 

فصل 11- مقررات فصل یازدهم: جرایم و مجازات ها (مواد 171 تا 186) 
11-1- مجازات تخلف از مقررات بهداشتی (موضوع ماده (13) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی)11-2- قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی‌
11-3- آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در قانون کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران (موضوع ماده (186) قانون کار) 
11-4- دستورالعمل وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه نحوه استفاده از وجوه مربوط به جرایم نقدی موضوع ماده (3) آیین نامه ماده (186) قانون کار
11-5- کسر مبلغ محکومیت دستگاه های اجرایی از بودجه سنواتی دستگاه مربوط (موضوع بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) 
فصل 12- مقررات فصل دوازدهم: مقررات متفرقه (مواد 187 تا 202) 
12-1- آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود (موضوع ماده (190) قانون کار) 
12-2- تعیین موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کم تر از ده نفر از قانون کار (موضوع ماده (191) قانون کار)
12-3- رأی شماره 248 الی 250 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 56392/ت27929ﻫ مورخ 7/11/1381 هیئت وزیران
12-4- آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون کار
12-5- ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه موضوع ماده (195) قانون کار
12-6- ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه زن در ایران موضوع ماده (195) قانون کار 
12-7- پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه ها و آموزشکده های فنی 
12-8- اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه ها و آموزشکده های فنی
12-9- آیین نامه اجرایی ماده (198) قانون کار
12-10- آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار 
12-11- آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار 
12-12- وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت (دستورالعمل شماره (46) روابط کار) 
12-13- دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی استان ها و فعالیت ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت (دستورالعمل شماره (52) روابط کار)

بخش سوم: قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حوزه کار، و پرسش و پاسخ های کاربردی در حوزه حقوق و روابط کار

فصل 1- قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حوزه کار
1-1- ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (موضوع بند «الف» ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
1-2- ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (موضوع ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) 
1-3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی
1-4- مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
1-5- ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
1-6- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 
1-7- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 
1-8- تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی فی مابین سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
1-9- آیین نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و سازمان های مناطق آزاد 
1-10- آیین ‏نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
1-11- مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
1-12- آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 

فصل 2- پرسش و پاسخ های کاربردی در حوزه حقوق و روابط کار 
2-1- در مورد قرارداد کار 
2-2- در مورد حق السعی، مزد و مزایا 
2-3- در مورد عیدی و پاداش پایان سال 
2-4- در مورد تعطیلات و مرخصی ها، ساعت کاری و اضافه کاری 
2-5- در مورد کمک هزینه های مسکن، خواروبار، بن و عائله مندی
2-6- در مورد طبقه بندی مشاغل کارگری 
2-7- در مورد حاضر نشدن کارگر در محل کار (ترک کار) 
2-8- در مورد هیئت های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری 
2-9- در مورد مقررات انضباطی 
2-10- در مورد بیمه و بیمه بیکاری 
پیوست: جدول مصوبات شورای عالی کار در زمینه مزد و مزایای کارگران 

منابع و مآخذ 


شرح کامل کتاب
-

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©