کتاب ها     مدیریت      مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیفیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 400000 ریال    %20
   320000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1396   نوبت چاپ: دوم   شابک: 1-69-5597-600-978
ویراست:   تعداد صفحات: 532   ابعاد: وزیری
 
در این کتاب ضمن بیان تاریخچه و سیر تدوین قانون کار در جهان و ایران حوزه های مختلف حقوق کار از جمله مزد، مزایا، ازرش یابی شاغل، دادرسی، بازرسی و سایر موارد مرتبط تشریح و تبیین گردیده است. هم چنین با تشریح قانون کار ایران و نظام های پرداخت و امتیازات، از طریق شفاف سازی قوانین و مقررات اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه های باارزش کار در بخش عظیمی از دولت و کل بخش خصوصی قرار می دهد تا بسیاری از مشکلات و معضلات به وجود آمده برای کارگران و کارفرمایان که ناشی از کم اطلاعی از موضوعات مذکور است، مرتفع گردد. مطالعه ی این کتاب به اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان و مسئولین و دست اندرکاران سازمان و دستگاه های اجرایی پیشنهاد می گردد.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

موادی از قانون مدنی در مورد نشر در روزنامه رسمی كشور و اجرای قانون

فصل 1- کلیات تاریخچه و قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار 
1- اهداف رفتاری
2- کار از نظر برخی اندیشمندان
3- کار و کوشش از نظر اسلام
4- ارزش كار و كارگر در اسلام
5- كار از بینش ارزش های اسلامی
6- هرکه کارش بیش، سهمش بیش تر
7- کار در علم اقتصاد و حقوق
8- مشخصه های حقوق کار
9- حقوق کار در جایگاه حقوق عمومی
10- پیدایش و تحولات حقوق کار
11- ویژگی های مدون شدن حقوق کار
12- پیدایش قانون کار در جهان
13- مدون شدن قانون کار در ایران
14- قوانین و منابع داخلی مرتبط با حقوق و روابط کار
15- شوراهای قانونی مربوط به روابط کار
پیوست 1– اصولی از قانون اساسی مرتبط با قانون كار
پیوست 2– موادی از قانون مدنی مرتبط با قانون كار
16- خلاصه فصل
17- پرسش ها

فصل 2- دامنه شمول قانون کار
1- اهداف رفتاری
2- دامنه شمول قانون کار
3- تابعین قانون کار و تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه
4- کار تابع و کارگر
5- اشخاص حقوقی
6- شمول قانون کار براساس مفاد و مقررات جاری قانون کار
7- کارکنان غیرمشمول قانون کار
8- خلاصه فصل
9- پرسش ها

فصل 3- قرارداد کار 
1- اهداف رفتاری
2- تعریف قرارداد کار در قانون کار مصوب 1369
3- قرارداد کار قبل از تصویب قانون
4- قرارداد موقت و قرارداد غیرموقت
5- ماهیت و نقش دولت در قرارداد کار
6- قرارداد کار و نحوه تنظیم و مفاد آن
7- ویژگی های قرارداد کار
8- شروط حاکم بر قرارداد قانون کار
9- شرایط فسخ قرارداد کار
10- پیمان های دسته جمعی، قرارداد کار نیست
11- انواع قرارداد کار
12- شرایط صحت قرارداد کار
13- شرایط کار زنان و کار سخت و زیان آور
14- شرایط کار نوجوانان
15- ممنوعیت های قانونی انعقاد قرارداد کار
16- خاتمه قرارداد کار
17- تعلیق قرارداد کار
18- خلاصه فصل
19- پرسش ها

فصل 4- مزد، نظریه ها و جدول مزد 
1- اهداف رفتاری
2- قسمت اول: مزد و نظریه های مزد
   1-2- پیشینه مزد و مزایا
   2-2- مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی
   3-2- اصول بنیادی سیاست های مزدی
   4-2- اصول بنیادی در سیاست های افزایش مزدی
   5-2- عوامل بنیادی در تعیین مزد
   6-2- حقوق یا مزد
   7-2- نظریه های تعیین دستمزد
   8-2- مزد از نظر سازمان بین المللی کار
   9-2- اهداف حمایت از مزد در مقاوله نامه های بین المللی
3- قسمت دوم: جدول مزد
   1-3- تنظیم جدول مزد
   2-3- نحوه محاسبه و جدول مزد گروه های شغلی
   3-3- اصول ضوابط اجرایی مشاغل کارگری
   4-3- تبدیل امتیازات به گروه های شغلی
   5-3- چگونگی تعیین مزد گروه های (مزد شغل های) بیستگانه
   6-3- دلایل استفاده از فرمول مزد
   7-3- خط مشی های مربوط به جدول مزد
   8-3- تعیین مزد مبنا، مزد ثابت و افزایش دستمزد و ضریب
   9-3- نحوه محاسبه امتیازات گروه های شغلی در یک سازمان نمونه
4- قسمت سوم: مبانی قانونی کار در ارتباط با مزد
   1-4- مزد از لحاظ حقوق کار
   2-4- زمان پرداخت مزد
   3-4- عدالت اجتماعی در پرداخت مزد
   4-4- مزد و مزایای کارگران پاره وقت
   5-4- مزد غیرنقدی
   6-4- پرداخت های غیرنقدی در مقاوله نامه های کار
   7-4- موارد محدودکننده ی تعیین مزد
   8-4- اقسام مزد
   9-4- زمان و مکان پرداخت مزد
   10-4- مقررات حمایتی از مزد
   11-4- مزایای تکلیفی
   12-4- اضافه کاری
   13-4- فوق العاده مأموریت در قانون کار
   14-4- فوق العاده نوبت کاری
   15-4- اضافه مزد کار در شب
   16-4- اضافه کار ساعتی
   17-4- مزد ایام تعطیل
   18-4- مزد ایام تعلیق و مزایای پایان کار
   19-4- مدت کار یا ساعات کار
   20-4- ساعت کار موظف
   21-4- ارجاع کار اضافی
   22-4- تعطیلات و مرخصی ها
   23-4- کسر حقوق و دستمزد کارگران
   24-4- کسور حقوق و مزایا
5- خلاصه فصل
6- پرسش ها

فصل 5- حداقل مزد و تاریخچه آن
1- اهداف رفتاری
2- روش های تعیین حداقل دستمزد
3- روش های ترکیبی تعیین حداقل دستمزد در برخی از کشورها
4- نقش دولت در فرآیند تصمیم گیری حداقل مزد
5- تعیین نرخ حداقل دستمزد در عمل
6- معیارهای تعیین حداقل دستمزد
7-حداقل مزد موضوع مواد 41 و 42 قانون کار
8- اهداف تعیین حداقل مزد در مقررات بین المللی
9- ضوابط و معیارهای مربوط به حداقل مزد
10- تاریخچه حداقل مزد
11- آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های حداقل مزد
12- مصوبات بن کارگری
13- خلاصه فصل
14- پرسش ها

فصل 6- طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و مزد ثابت
1- اهداف رفتاری
2- مزد از لحاظ قانون کار
3- تعیین مزد ثابت از طریق ارزیابی مشاغل
4- طرح طبقه بندی مشاغل
5- مبانی قانونی طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل
6- نظام ارزیابی مشاغل از نظر قانون کار
7- الزامات قانونی ارزش یابی و طبقه بندی مشاغل
8- نظام ارزیابی مشاغل تا قبل از 1389/5/18
9- اثر نظام طبقه بندی مشاغل بر دیگر مواد قانون کار
10- آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار
11- عوامل اصلی و سطوح نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از تاریخ 1389/5/18
12- دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
13- آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
14- موافقت نامه برای انجام بازنگری کلی در طرح طبقه بندی مشاغل
15- مراحل تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ‏کارگاه ها
16- تشکیل کمیته های دایمی طبقه بندی مشاغل کارگاه موضوع دستورالعمل 1389 معاونت روابط کار
17- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها
18- استانداردهای مشاغل و کدگذاری
19- الزام تهیه طرح
20- طراحی مشاغل
21- مشخصات طبقات، سطوح و سایر اجزای شغل
22- شناسنامه شغل
23- اجرای طرح و تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل
24- استمرار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
25- فوق العاده بازار کار (جذب)
26- فوق العاده پست یا مسئولیت و سرپرستی
27- بازنگری کلی طرح های طبقه بندی مشاغل
28- شرایط بازنگری
29- ضرورت شروع کار و گزارش توجیهی بازنگری
30- همگن سازی شغل های مشابه
31- تفکیک پست از شغل
32- تخصیص پست به شغل
33- ضوابط پرداخت فوق العاده پست یا سرپرستی
34- مقررات فوق العاده پست
35- موافقت نامه تجدید نظر کلی در طرح طبقه بندی مشاغل
36- برگه ارزیابی مرحله اول طرح طبقه بندی مشاغل
37- پرسش نامه سنجش عملکرد کارشناس (طراح) طبقه بندی مشاغل
38- تأییدیه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار
39- اعلام تعیین مزد و مزایای کارکنان مؤسسه با اجرای طرح وزارت کار
40- تأییدیه نهایی طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار
41- مشخصات کارگاه مشمول تهیه طرح
42- شناسنامه اعضای کمیته های طبقه بندی مشاغل
43- نمونه قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
44- نرخ تعرفه ارزیابی شغل و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل
45- خلاصه فصل
46- پرسش ها

فصل 7- نظام های پرداخت کارمزدی، عملکردی و انگیزشی
1- اهداف رفتاری
2- نظام های پرداخت انگیزشی
3- انواع نظام های انگیزشی
4- دستمزد تولید
5- نظام های کارمزدی در قانون کار
6- انواع کارمزد
7- نظام های پاداش افزایش تولید و بهره وری در قانون کار
8- اصول حاکم بر نظام پرداخت پاداش افزایش تولید (ماده 47)
9- ضوابط ایجاد انگیزه برای تولید بیش تر و باکیفیت
10- ویژگی ها و مشخصات پاداش افزایش تولید
11- نحوه تعیین پاداش
12- خلاصه فصل
13- پرسش ها

فصل 8- نظام ارزش یابی شاغلین (مبانی نظری و شاغلین مشمول قانون کار) 
1- اهداف رفتاری
2- قسمت اول: مبانی نظری ارزش یابی شاغلین
   1-2- تعاریف ارزش یابی
   2-2- مبانی اجرای ارزش یابی کارکنان
   3-2- جایگاه ارزش یابی
   4-2- معیارهای ارزش یابی عملکرد
   5-2- مقیاس های ارزیابی عملکردی
   6-2- منابع ارزیابی عملکرد
   7-2- اهداف ارزش یابی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی
   8-2- روش های ارزیابی شاغلین
   9-2- کاربرد سیستم های ارزیابی شاغلین
3- قسمت دوم: نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
4- خلاصه فصل
5- پرسش ها

فصل 9- مقررات بین المللی قانون کار 
1- اهداف رفتاری
2- سازمان بین المللی کار
3- ایران و رابطه آن با سازمان بین المللی کار
4- وضعیت حقوقی مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها و عهدنامه های اصلی در ارتباط با روابط كار
5- منابع بین المللی (خارجی) حقوق كار
6- خلاصه فصل
7- پرسش ها

فصل 10- دادرسی و مراجع حل اختلاف
1- اهداف رفتاری
2- نظام حل و فصل اختلافات كارگری
3- روش های رسیدگی به اختلافات کارگری- کارفرمایی
4- حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار
5- تضمین های اجرایی قواعد حقوقی كارگری و كارفرمایی
6- حمایت و یا به گونه ای دخالت دولت در امور كارگری
7- شرایط تسهیل كننده امر حقوقی در زمینه روابط كار
8- صلاحیت مراجع حل اختلاف كارگری وكارفرمایی
9- جنبه های حقوقی اختلافات کارگری
10- اختلافات فردی و جمعی کارگری و کارفرمایی
11- قانون كار و آیین دادرسی و مراجع حل اختلاف روابط كارگر و كارفرما
12- محاکم دادگستری، ارتباط و نقش آن در دادرسی کار
13- شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف به دیوان عدالت اداری
14- آیین دادرسی كار و مفاد مقررات مربوط
15- خلاصه فصل
16- پرسش ها

فصل 11- حفاظت فنی، بهداشت و بازرسی کار 
1- اهداف رفتاری
2- شغل بازرسی کار و ویژگی های اصلی آن
3- پیشینه بازرسی کار از منظر بین المللی
4- سیر تحول اصول بازرسی کار
5- شکل گیری انجمن بین المللی بازرسی کار
6- منشأهای قانونی بازرسی کار از نظر بین المللی
7- پیشینه ادارات بازرسی کار در ایران
8- وظایف قانونی بازرسان کار در مقررات داخلی
9- مسائل بررسی حوادث ناشی از کار
10- راهنمای متقاضیان بررسی حوادث ناشی از کار
11- مواد قانونی 85 تا 95 بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت کار
12- بازرسی کار مواد 96 تا 106 قانون کار، فصل چهارم، مبحث دوم
13- قوانین و مقررات بازرسی
14- خلاصه فصل
15- پرسش ها

فصل 12- قانون كار و پیوست ها 
فصل اول: تعاریف كلی و اصول
فصل دوم: قرارداد كار
فصل سوم: شرایط کار
فصل چهارم: حفاظت فنی و بهداشت کار
فصل پنجم: آموزش و اشتغال
فصل ششم: تشکل های کارگری و کارفرمایی
فصل هفتم: مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار
فصل هشتم: خدمات رفاهی کارگران
فصل نهم: مراجع حل اختلاف
فصل دهم: شورای عالی کار
فصل یازدهم: جرایم و مجازات ها
فصل دوازدهم: مقررات متفرقه
پیوست شماره 1- فهرست موضوعی مواد قانون کار به ترتیب حروف الفبا
پیوست شماره 2- مفاهیم موضوعی و نمایه قانون کار به ترتیب مواد
پیوست شماره 3- نمونه قرارداد ارائه شده وزارت كار

فصل 13- مبانی قانونی، مقررات و پرسش و پاسخ امور ایثارگران
الف- پرسش و پاسخ ها
ب- مبانی قانونی
   1- مبانی قانونی حمایت از آزادگان و جانبازان
   2- قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار
   3- بخشنامه های ضوابط مربوط به تسهیلات و حمایت از آزادگان و جانبازان
   4- دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
   5- آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده
   6- جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات
   7- دستورالعمل اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان های عاشورا- 1377/4/9-12160

فصل 14- پرسش و پاسخ های کاربردی در حوزه حقوق و روابط كار 
الف- پرسش و پاسخ قرارداد كار
ب- پرسش و پاسخ حق السعی و مزد و مزایا
ج- پرسش و پاسخ عیدی و پاداش پایان سال
د- پرسش و پاسخ تعطیلات و مرخصی ها ساعت كاری و اضافه كاری
هـ- پرسش و پاسخ كمك هزینه های مسكن، خواربار، بن و عایله مندی
و- پرسش و پاسخ طبقه بندی مشاغل كارگری
ز- پرسش و پاسخ حاضر نشدن كارگر در محل كار (ترك كار)
ح- پرسش و پاسخ هیئت های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
ط- پرسش و پاسخ مقررات انضباطی

فصل 15- قوانین و مقررات پركاربرد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1345/4/3و اصلاحات و اضافات بعدی 
قسمت اول: تسهیلات و مقررات حمایتی
   1- مفاهیم بیمه ای
   2- غرامت دستمزد
   3- حوادث و بیماری ها
   4- کمک بارداری
   5- ازکارافتادگی
   6- بازنشستگی
   7- كمك هزینه ازدواج
   8- كمک هزینه عایله مندی (حق اولاد)
   9- مقرری بیمه بیکاری
   10- کمک هزینه کفن و دفن
   11- کمک هزینه سفر
   12- پروتز و اروتز
   13- غرامت دستمزد ایام بیماری
   14- سایر مقررات عمومی
قسمت دوم: موادی از قانون تأمین اجتماعی پركاربرد در دستگاه های اجرایی


شرح کامل کتاب
تعیین اهداف و وظایف دولت، مبنای قانون اساسی، نظریه ی دولت، سیاست های کلی و شرایط و ملاحظات جهانی، الزامات خاصی را ایجاب می نماید. یکی از این الزامات ایجاد روابط منطقی و صحیح بین منابع کار و سرمایه است. یکی از این منابع کار نیروی انسانی است. در طول اعصار به دلیل وجود تناقضات و ابهامات در تعیین روابط کارگر و کارفرما مشکلات و اختلافاتی برای هر دو قشر پدید آمد. در حال حاضر با شناخت صحیح و منطقی از تاریخچه قوانین و سیر تطور آن، هم چنین تعریف شفاف و منطقی محدوده و حقوق و تکالیف کارگران، کارفرمایان، کارگزاران دولت، تعیین ضوابط ارزیابی شاغل و شغل و طراحی نظام های پرداخت متناسب، کاربرد الگوهای مناسب و متناسب با فرهنگ جامعه می توان رفاه و آسایش و تأمین آتیه را برای هر دو قشر کارگر و کارفرما به ارمغان آورد. در این کتاب این مهم مدنظر قرار گرفته است.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©