کتاب ها     مدیریت      مبانی نوین مدیریت (مدیریت منابع انسانی- رفتار سازمانی)
مبانی نوین مدیریت (مدیریت منابع انسانی- رفتار سازمانی)
پژوهش و تألیف مهران مصری
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 3800000 ریال    %10
   3420000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-48-4
ویراست: اول   تعداد صفحات: 397   ابعاد: وزیری
 
از سال 1980 میلادی که جرقه‌های علم مدیریت روشن گردید، تاکنون تحقیقات زیادی در حوزه این علم صورت گرفته است. لکن در دو دهه گذشته مفاهیم و مبانی جدیدی به علم مدیریت اضافه شده است. سازمان‌های امروزی با مسائلی همچون عدم شفافیت، تعارض، تغییرات سریع محیطی، انتخاب سبک‌های رهبری، مدیریت استعدادها، فساد و غیره سروکار دارند و نظریه‌های پیشین دیگر جواب‌گوی این مسائل و مشکلات نیستند. بنابراین لازم است که مبانی و نظریه‌های جدیدی برای رفع این معضلات به سازمان‌ها ارائه گردد تا بتوانند همواره در مسیر بهبود مستمر قرار گیرند. هم‌چنین لازم است سازمان‌ها برای کسب موفقیت، بر این مبانی نوین اِشراف داشته باشند. این مجموعه با هدف گذر از نظریه‌هایی که سال‌ها در حوزه علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته، به نگارش درآمده است. در این مجموعه مؤلف ضمن رصد مبانی نظری و مفاهیم نوین مدیریت، به شرح تفصیلی این مفاهیم نیز پرداخته است. این اثر می‌تواند راهی برای عبور از نظریه‌های قدیمی مدیریت باشد و چشم‌اندازهای جدیدی برای محققان عرصه مدیریت به ارمغان آورد. [از پیشگفتار]
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: مبانی نوین مدیریت در باب کارکنان

فصل 1- انعطاف پذیری منابع انسانی
1-1- اهداف رفتاری
1-2- مقدمه 
1-3- ضرورت انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان 
1-4- تعریف انعطاف پذیری منابع انسانی 
1-5- انواع انعطاف پذیری
1-6- مدل های انعطاف پذیری 
   1-6-1- مدل شرکت انعطاف پذیر اتکینسون (1984) 
   1-6-2- مدل انعطاف پذیری رایت و اسنل (1998)
   1-6-3- مدل انعطاف پذیری نیروی انسانی باتاچاریا (2005) 
1-7- مزایای انعطاف پذیری منابع انسانی 
1-8- خلاصه فصل
1-9- سؤالات پایان فصل

فصل 2- رهبری
2-1- اهداف رفتاری 
2-2- مقدمه 
2-3- ضرورت رهبری برای سازمان 
2-4- تعاریف رهبری 
2-5- نظریه های رهبری 
   2-5-1- نظریههای صفات مشخصه رهبری 
   2-5-2- نظریه های سبک های رفتاری 
   2-5-3- نظریههای اقتضایی 
   2-5-4- نظریه رهبری تحولآفرین 
2-6- رویکرد مبادله رهبر- عضو
2-7- سبک های رهبری 
   2-7-1- رهبری خدمتگزار 
   2-7-2- رهبری تحول آفرین 
   2-7-3- رهبری کاریزماتیک
2-8- خودرهبری کارکنان 
   2-8-1- فرایند خودرهبری 
   2-8-2- تئوری های خودرهبری 
   2-8-3- استراتژی های خود رهبری
2-9- خلاصه فصل 
2-10- سؤالات پایان فصل 

فصل 3- سلامت معنوی
3-1- اهداف رفتاری 
3-2- مقدمه 
3-3- ضرورت سلامت معنوی در سازمان 
3-4- تعاریف سلامت معنوی 
3-5- شناسایی راهکار مناسب در تبیین سلامت معنوی 
3-6- تأثیر دین و باورهای دینی در سلامت روانی فرد و جامعه 
3-7- دین و بیماری روانی 
   3-7-1- توبه و نقش آن در سلامت معنوی 
   3-7-2- دعا و سلامت روانی 
3-8- برخی مهارت های سلامت روانی در پرتو دین 
3-9- خلاصه فصل 
3-10- سؤالات پایان فصل 

فصل 4- مدیریت تعارض
4-1- اهداف رفتاری 
4-2- مقدمه 
4-3- ضرورت مدیریت تعارض در سازمان 
4-4- تعریف مدیریت تعارض 
4-5- برخی دیگر از تعاریف تعارض 
4-6- نظریه های مدیریت تعارض 
4-7- دیدگاههای مختلف به تعارض 
4-8- ماهیت تعاملات گروهی 
4-9- انواع وابستگی گروه 
4-10- تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب 
4-11- منابع تعارض 
   4-11-1- عوامل ایجادکننده تعارض در سازمانها 
   4-11-2- برخی از عوامل بروز تعارض 
   4-11-3- منابع تعارض سازمانی 
4-12- انواع تعارض 
4-13- مراحل چهارگانه تعارض از دیدگاه رابینز 
4-14- نقش ارتباطات در تعارض 
4-15- توسعه مهارت های حل تعارض 
4-16- دلایل بروز تعارض 
4-17- فرایند حل مسائل و تعارضات 
4-18- ایجاد تعارض سازنده 
4-19- راه های حل بعضی تضادها و اختلافات 
4-20- مذاکره به عنوان روشی مؤثر جهت حل تعارض 
4-21- خلاصه فصل 
4-22- سؤالات پایان فصل 

فصل 5- مدیریت استعداد
5-1- اهداف رفتاری 
5-2- مقدمه 
5-3- ضرورت مدیریت استعداد برای سازمان 
5-4- تعاریف مدیریت استعداد 
5-5- برخی دیگر از تعاریف مدیریت استعداد 
5-6- محورهای تعاریف و رویکردهای مدیریت استعداد 
5-7- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد 
5-8- ابعاد مدیریت استعداد 
5-9- مدل های مدیریت استعداد 
5-10- شایستهسالاری 
5-11- اهمیت مدیریت استعداد 
5-12- عوامل راهبردی زمینهساز مدیریت استعداد 
   5-12-1- راهبرد سازمان 
   5-12-2- نقش و حمایت مدیران 
   5-12-3- فرهنگ سازمانی 
   5-12-4- مدیریت منابع انسانی راهبردی 
   5-12-5- قوانین و مقررات دولتی 
5-13- مؤلفه های مدیریت استعداد 
   5-13-1- جذب استعدادها 
   5-13-2- ارزیابی 
   5-13-3- آموزش و توسعه 
   5-13-4- بازیابی 
5-14- خلاصه فصل 
5-15- سؤالات پایان فصل 

فصل 6- سکوت سازمانی
6-1- اهداف رفتاری 
6-2- مقدمه 
6-3- اهمیت شناسایی سکوت سازمانی در سازمان 
6-4- تعاریف و مفاهیم سکوت سازمانی 
6-5- سیر تطور سکوت سازمانی 
6-6- انواع سکوت سازمانی 
6-7- عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی 
6-8- رابطه رفتار سکوت کارکنان با نگرش های شغلی 
6-9- مؤلفه های سکوت سازمانی 
   6-9-1- عوامل مدیریتی 
   6-9-2- عوامل سازمانی 
   6-9-3- عوامل اجتماعی 
   6-9-4- عوامل فردی 
6-10- پیامدهای سکوت بر تصمیمگیری سازمانی و فرایندهای تغییر 
6-11- راهکارها و پیشنهادهای بهینه سکوت سازمانی 
6-12- خلاصه فصل 
6-13- سؤالات پایان فصل 

فصل 7- سوتزنی سازمانی
7-1- اهداف رفتاری 
7-2- مقدمه 
7-3- ضرورت سوت زنی برای سازمان 
7-4- تعاریف و مفاهیم سوت زنی سازمانی 
7-5- خلاصه فصل 
7-6- سؤالات پایان فصل 

فصل 8- رفتار شهروندی سازمانی
8-1- اهداف رفتاری 
8-2- مقدمه 
8-3- ضرورت و اهمیت رفتار شهروندی سازمانی 158-4- تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی 
8-5- تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی 
8-6- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی 
8-7- رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی 
8-8- مشکلات و مسائل ساختاری تعریف رفتار شهروندی سازمانی 
8-9- انواع رفتار شهروندی در سازمان 
8-10- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 
8-11- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 
8-12- پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی 
8-13- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی 
8-14- عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و پیامدهای آن 
8-15- اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 
8-16- مزایا و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 
8-17- خلاصه فصل 
8-18- سؤالات پایان فصل 

بخش دوم: مبانی نوین مدیریت در باب سازمان

فصل 9- انعطاف پذیری سازمانی
9-1- اهداف رفتاری 
9-2- مقدمه 
9-3- ضرورت و اهمیت انعطاف پذیری سازمان 
9-4- تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری سازمانی 
9-5- اصول طراحی سازمان منعطف 
9-6- ابعاد انعطاف پذیری 
9-7- مدل های مفهومی برای سازمان منعطف (چابک) 
9-8- خلاصه فصل 
9-9- سؤالات پایان فصل 

فصل 10- استراتژی های مدیریت منابع انسانی
10-2- مقدمه 
10-3- ضرورت استراتژی های مدیریت منابع انسانی برای سازمان 
10-4- انواع استراتژی های مدیریت منابع انسانی 
10-5- تعاریف و مفاهیم استراتژی های مدیریت منابع انسانی 
10-6- رویکرد های استراتژی های مدیریت منابع انسانی 
10-7- خلاصه فصل 
10-8- سؤالات پایان فصل 

فصل 11- جو سازمانی 
11-1- اهداف رفتاری 
11-2- مقدمه 
11-3- ضرورت و اهمیت جو سازمانی 
11-4- تعاریف و مفاهیم جو سازمانی 
11-5- مؤلفه های جو سازمانی 
11-6- فرهنگ سازمانی و جو سازمانی 
11-7- نظریه های جو سازمانی 
   11-7-1- جو سازمانی از نگاه هالپین و کرافت 
   11-7-2- جو سازمانی از نگاه تاجی یوری 
   11-7-3- جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف 
   11-7-4- جو سازمانی از نگاه هاجتس 
   11-7-5- جو سازمانی از نگاه هریسون 
   11-7-6- جو سازمانی از نگاه رنسیس لیکرت 
11-8- رویکردهای جو سازمانی 
   11-8-1- رویکرد ساختاری 
   11-8-2- رویکرد ادراکی 
   11-8-3- رویکرد تعاملی 
   11-8-4- رویکرد فرهنگی 
11-9- شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی 
   11-9-1- مدیران و جو سازمانی 
   11-9-2- انگیزش و جو سازمانی 
   11-9-3- رهبری و جو سازمانی 
   11-9-4- بهداشت روانی و جو سازمانی 
   11-9-5- عملکرد و جو سازمانی 
   11-9-6- جو سازمانی و روحیه 
   11-9-7- جو سازمانی و نوآوری 
11-10- خلاصه فصل 
11-11- سؤالات پایان فصل 

فصل 12- نوآوری سازمانی
12-1- اهداف رفتاری 
12-2- مقدمه 
12-3- اهمیت و ضرورت نوآوری سازمانی 
12-4- تعاریف و مفاهیم نوآوری سازمانی 
12-5- نظریه های کلاسیک نوآوری 
12-6- منابع نوآوری 
12-7- انواع نوآوری 
12-8- مدل های نوآوری 
12-9- ویژگی های فرایند نوآوری 
12-10- الگوهای نوآوری سازمانی 
12-11- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات 
   12-11-1- ابعاد الگوی مفهومی نوآوری در خدمات 
   12-11-2- ارتباط بین چهار بعد مدل 
   12-11-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات 
12-12- موانع نوآوری 
12-13- نوآوری سبز 
12-14- خلاصه فصل 
12-15- سؤالات پایان فصل 

فصل 13- ظرفیت سازمانی
13-1- اهداف رفتاری 
13-2- مقدمه 
13-3- اهمیت و ضرورت ظرفیت سازمانی برای سازمان 
13-4- تعاریف و مفاهیم ظرفیت و ظرفیت سازمانی سازمانی 
   13-4-1- تعریف ظرفیت 
   13-4-2- تعریف ظرفیت سازی 
13-5- ظرفیت سازمانی 
13-6- ظرفیت سازی موفق 
13-7- توسعه ظرفیت سازمان 
13-8- نظارت و ارزیابی توسعه ظرفیت 
13-9- قابلیت سازمانی 
13-10- منطق ظرفیت سازی 
13-11- انواع طبقهبندی ظرفیت 
13-12- انواع ظرفیت سازمانی 
   13-12-1- ظرفیت سازمانی: منابع و مدیریت 
   13-12-2- ظرفیتهای عملیاتی و انطباقی 
   13-12-3- ظرفیت رهبری، فنی، مدیریتی و انطباقی 
   13-12-4- سایر ظرفیتهای سازمانی 
13-13- توسعه ظرفیت 
   13-13-1- اصول رویکرد کلی برای توسعه ظرفیت 
   13-13-2- مراحلی برای ارتقای رویکرد کلی در توسعه ظرفیت سازمانی 
   13-13-3- فرایند توسعه ظرفیت سازمانی 
13-14- ارزیابی ظرفیت سازمانی 
13-15- اولویتهای ظرفیت سازی 
13-16- خلاصه فصل 
13-17- سؤالات پایان فصل 

فصل 14- شفافیت سازمانی
14-1- اهداف رفتاری 
14-2- مقدمه 
14-3- اهمیت و ضرورت شفافیت سازمانی 
14-4- تعاریف و مفاهیم شفافیت سازمانی 
14-5- مفهوم شفافیت 
14-6- شفافیت اطلاعاتی 
14-7- شفافیت سازمانی 
14-8- مبانی شفافیت 
14-9- بررسی مؤلفه های شفافیت 
14-10- پیامدهای شفافیت 
14-11- ماهیت مبهم شفافیت 
14-12- نقش جامعه در شفافیت دولت 
14-13- مکانیسم مدیریت شفافیت 
14-14- اندازهگیری شفافیت سازمانی 
14-15- شاخص ها و مدل های سنجش شفافیت 
14-16- خلاصه فصل 
14-17- سؤالات پایان فصل

منابع و مآخذ 
الف- منابع فارسی 
ب- منابع لاتین 


شرح کامل کتاب
از سال 1980 میلادی که جرقه‌های علم مدیریت روشن شد، تاکنون تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این تحقیقات در چهار دسته تئوری‌های مدیریت گنجانده شده است و مستمر مورد تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی قرار گرفته است. نظریه‌های کلاسیک، نئوکلاسیک، مدرن و پست‌مدرن همه مبانی نظری در علم مدیریت را دربرگرفته است، اما در دو دهه گذشته مفاهیم و مبانی جدیدی به علم مدیریت الساق شده است و باید پذیرفت که تئوری‌های مورد استفاده در گذشته با مسائل و مشکلات سازمان‌ها و مدیران در عصر حاضر هم‌خوانی چندانی ندارد. با گذشت زمان سازمان‌های امروزی با مسائلی همچون عدم شفافیت، تعارض، تغییرات سریع محیطی، انتخاب سبک‌های رهبری، مدیریت استعدادها، فساد و غیره سروکار دارند و نظریه‌ها و تئوری‌های پیشین دیگر جواب‌گوی این مسائل و مشکلات نیستند. تئوری‌های پیشین به دلیل تعدد در تکرار و تدریس در فرهنگ سازمان‌ها نهادینه شده‌اند و تکرار بیش از این در سطوح مختلف دانشگاهی امری کارساز نیست. بنابراین لازم است که مبانی و تئوری‌های جدیدی برای رفع این معضلات به سازمان‌ها ارائه کرد تا بتوانند همواره در مسیر بهبود مستمر قرار گیرند و لازمه موفقیت هر سازمان است که بر این مبانی نوین اشراف داشته باشند. این مجموعه با هدف گذر از تئوری‌هایی که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته به نگارش درآمده است. مبانی نظری و مفاهیم نوین مدیریت رصد گشته و به شرح تفصیلی آن‌ها پرداخته شده است. باشد که این اثر راهی برای گذر از نظریه‌های قدیمی مدیریت باشند و چشم‌اندازهای جدیدی برای محققان عرصه مدیریت به ارمغان آورد. لازم به ذکر است که مبانی نوین مدیریت تنها شامل مطالب آورده شده در این کتاب نیست و به دلیل تعدد این مبانی و محدودیت حجم کتاب تعدادی از این مبانی در این مجموعه گردآوری شده است. امید است در آینده‌ای نزدیک جلد بعدی این مجموعه منتشر شود.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©