کتاب ها     پزشکی و طب سنتی      توسعه پانسمان های ترمیم کننده در طب رزم
توسعه پانسمان های ترمیم کننده در طب رزم
تألیفامیر بهزادنیا، مصطفی گودرز
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 2100000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-18-7
ویراست: اول   تعداد صفحات: 258   ابعاد: وزیری
 
شرایط نوین و پیچیده عملیات‌های رزمی و تاکتیکی قرن اخیر و نوع صدمات و آسیب‌های به‌وجودآمده در آن‌ها، شناخت و آشنایی با محصولات مراقبت از زخم به‌ویژه پانسمان‌ها را امری ضروری می‌سازد، به‌طوری‌که نه‌تنها پزشکان و پرستاران فعال در محیط عملیات بلکه افراد عملیاتی نیز به شناخت این محصولات و آشنایی با انواع آن‌ها نیاز دارند تا بتوانند به‌طور مناسب از این محصولات در بهبود و درمان آسیب‌های به‌وجودآمده و جلوگیری از افزایش تلفات ناشی از این آسیب‌ها اقدام کنند. علاوه بر سربازان در میدان رزم، کارکنان بخش‌های اورژانس، آتش‌نشانی و امداد کوهستان و سایر افرادی که با صدمات و آسیب‌های بدنی به‌ویژه زخم مواجه هستند، با اطلاع از انواع زخم‌های ایجادشده در شرایط مختلف و پانسمان‌های متناسب با هر زخم می‌توانند مدیریت بهتری در درمان و حفظ جان نیروی انسانی در بخش مربوط به خود داشته باشند.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه مؤلفان

فصل 1- پوست، زخم و فرایند بهبود آن
1-1- مقدمه
1-2- آناتومی پوست
   1-2-1- اپیدرم
      1-2-1-1- لایه های اپیدرم
      1-2-1-2- سلول های اپیدرم
      1-2-1-3- سایر قسمت های اپیدرم
      1-2-1-4- عملکردهای اپیدرم
   1-2-2- درم
      1-2-2-1- لایه های درم
      1-2-2-2- سلول های درم
      1-2-2-3- ترکیبات درم
      1-2-2-4- عملکردهای درم
   1-2-3- هیپودرم
1-3- مروری بر زخم و انواع آن
   1-3-1- تعریف زخم
   1-3-2- طبقه بندی زخم ها
      1-3-2-1- طبقه بندی زخم براساس سطح زخم
      1-3-2-2- طبقه بندی زخم براساس شدت زخم (مزمن بودن)
      1-3-2-3- طبقه بندی زخم براساس عمق زخم
1-4- مفاهیم مرتبط با زخم
   1-4-1- بافت گرانوله
   1-4-2- اپیتلیالیزاسیون
   1-4-3- زخم نکروتیک
   1-4-4- اِسکار
   1-4-5- دلمه زخم یا گال
   1-4-6- پوسته
   1-4-7- اسلاف
   1-4-8- پینه
   1-4-9- فلس
1-5- انواع مختلف زخم
   1-5-1- زخم های سوختگی
   1-5-2- زخم های بدخیم
   1-5-3- زخم های ناشی از تشعشع
   1-5-4- زخم های فشاری
   1-5-5- زخم های واسکولیتیک
1-6- فرایند بهبود زخم
   1-6-1- مراحل بهبود زخم
      1-6-1-1- مرحله التهابی
      1-6-1-2- مرحله تکثیر
      1-6-1-3- مرحله اپیتلیالیزاسیون (اپیدرمیزاسیون)
      1-6-1-4- مرحله تجمع ماتریس های خارج سلولی
      1-6-1-5- مرحله انقباض زخم
      1-6-1-6- مرحله رگ زایی
      1-6-1-7- مرحله بلوغ و بازسازی
      1-6-1-8- نقش عوامل رشد در ترمیم زخم
   1-6-2- روش های مرسوم ترمیم زخم
      1-6-2-1- بخیه زدن (التیام با قصد اولیه)
      1-6-2-2- کمک به بازسازی بافت (التیام با قصد ثانویه)
      1-6-2-3- بسته شدن تأخیری (ترمیم تأخیری)
      1-6-2-4- پیوند پوست
      1-6-2-5- پوشش فلپ
      1-6-2-6- کاشت مجدد
1-7- منابع

فصل 2- پانسمان ها و مواد ترمیم کننده زخم
2-1- مقدمه
2-2- سیر تاریخی ترمیم زخم
2-3- چالش های موجود در استفاده از پانسمان ها در مدیریت زخم
2-4- مدیریت و ارزیابی زخم برای استفاده از انواع پانسمان ها
2-5- دسته بندی پانسمان های زخم براساس طبقه بندی سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا
   2-5-1- پانسمان گاز/ اسفنج غیرقابل جذب برای استفاده خارجی
   2-5-2- پانسمان زخم آب دوست
   2-5-3- پانسمان زخم انسدادی
   2-5-4- پانسمان هیدروژل و سوختگی
   2-5-5- پانسمان های تعاملی و سوختگی
2-6- دسته بندی پانسمان های زخم براساس ماهیت عملکرد
   2-6-1- پانسمان های منفعل
   2-6-2- پانسمان های زیست فعال
   2-6-3- پانسمان های تعاملی
2-7- انتخاب پانسمان ها برمبنای ترشح زخم و هزینه
2-8- منابع

فصل 3- معرفی مواد زیستی مورد استفاده در تولید پانسمان
3-1- مقدمه
3-2- تعریف مواد زیستی
3-3- انواع مواد زیستی
   3-3-1- مواد زیستی مصنوعی
      3-3-1-1- فلزات
      3-3-1-2- پلیمرها
      3-3-1-3- سرامیک ها
      3-3-1-4- کامپوزیت ها
   3-3-2- مواد زیستی طبیعی
3-4- مواد زیستی مورد استفاده برای ترمیم زخم های پوستی
   3-4-1- مواد زیستی مصنوعی
      3-4-1-1- پلی یورتان ها و مشتقات آن ها
      3-4-1-2- تفلون
      3-4-1-3- سیلیکون
   3-4-2- مواد زیستی طبیعی
      3-4-2-1- مواد زیستی بر پایه پلی ساکاریدها
      3-4-2-2- مواد زیستی بر پایه پروتئین ها
      3-4-2-3- مواد زیستی بر پایه نانوالیاف
      3-4-2-4- مواد زیستی دریایی
      3-4-2-5- مواد زیستی با فعالیت ضدمیکروبی
3-5- روند پیشرفت مواد زیستی برای استفاده در ترمیم زخم
3-6- محدودیت های مواد زیستی برای کاربردهای ترمیم زخم
3-7- روش های ایجاد اتصال عرضی در پلیمرهای زیستی
   3-7-1- روش ایجاد اتصال عرضی فیزیکی
      3-7-1-1- ایجاد اتصال عرضی توسط فعل وانفعالات یونی
      3-7-1-2- ایجاد اتصال عرضی توسط فرایند خودجمع شوندگی
      3-7-1-3- ایجاد اتصال عرضی توسط کریستالیزاسیون پلی ساکاریدها
      3-7-1-4- ایجاد اتصال عرضی توسط پیوندهای هیدروژنی در بین مولکول های پلی ساکارید
      3-7-1-5- ایجاد اتصال عرضی با استفاده از مولکول های پروتئین
   3-7-2- روش ایجاد اتصال عرضی شیمیایی
      3-7-2-1- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از گلوتارآلدهید
      3-7-2-2- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از پلیکربوکسیلیک اسید
      3-7-2-3- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از جفت کننده کربودیایمید
      3-7-2-4- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از اپی کلروهیدرین
      3-7-2-5- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از تری سدیم متافسفیت
      3-7-2-6- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از دی آلدهیدهای پلی ساکارید
      3-7-2-7- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از جنیپین
      3-7-2-8- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از پروآنتوسیانیدین
      3-7-2-9- ایجاد اتصال عرضی شیمیایی با استفاده از گلیوکسال
3-8- منابع

فصل 4- معرفی انواع پانسمان های تجاری
4-1- مقدمه
4-2- پانسمان های جاذب
   4-2-1- پانسمان های فوم
      4-2-1-1- شیمی پانسمان های فوم
      4-2-1-2- اندازه و شکل پانسمان های فوم
      4-2-1-3- مکانیزم عمل پانسمان های فوم
      4-2-1-4- مصارف پانسمان های فوم
      4-2-1-5- محدودیت های پانسمان های فوم
   4-2-2- پانسمان الیاف پنبه و اکریلیک
   4-2-3- پانسمان های هیدروکلوئید
       4-2-3-1- شیمی پانسمان های هیدروکلوئیدی
      4-2-3-2- مکانیزم عمل پانسمان های هیدروکلوئیدی
      4-2-3-3- مصارف پانسمان های هیدروکلوئیدی
      4-2-3-4- موارد منع مصرف پانسمان های هیدروکلوئیدی
   4-2-4- پانسمان های آلجینات
      4-2-4-1- شیمی پانسمان های آلجینات
      4-2-4-2- مکانیزم عمل پانسمان های آلجینات
      4-2-4-3- مصارف پانسمان های آلجینات
      4-2-4-4- موارد منع مصرف پانسمان های آلجینات
   4-2-5- پانسمان های هیدروفایبر
   4-2-6- پانسمان های سرامیکی
4-3- پانسمان های مرطوب کننده
   4-3-1- پانسمان گلیسیرین سولفات منیزیم
   4-3-2- پانسمان هیدروژل
4-4- پانسمان کلاژن
   4-4-1- مکانیزم عمل پانسمان کلاژن
   4-4-2- موارد استفاده از پانسمان کلاژن
4-5- پانسمان عسل و پانسمان خمیر شکر
   4-5-1- مکانیزم عمل پانسمان عسل
   4-5-2- پانسمان خمیر شکر
4-6- پانسمان هیالورونیک اسید
4-7- پانسمان کنترلکننده بوی زخم
   4-7-1- پانسمان زغال
   4-7-2- پانسمان مترونیدازول
4-8- اسپری هموگلوبین
4-9- پانسمان تعدیل کننده اسیدیته (pH)
4-10- درمان محلی انسولین
4-11- پانسمان های کامپوزیتی
   4-11-1- تعریف پانسمان های کامپوزیتی
   4-11-2- ساختار پانسمان های کامپوزیتی
   4-11-3- مواد و ساختار منسوجات قابل استفاده در پانسمان های کامپوزیتی
      4-11-3-1- لایه غیرچسبنده یا نیمه چسبنده
      4-11-3-2- لایه جاذب
      4-11-3-3- لایه سد باکتری
   4-11-4- انواع پانسمان های کامپوزیتی
      4-11-4-1- پانسمان کامپوزیت جزیره ای
      4-11-4-2- پانسمان کامپوزیت چندلایه و کاربردی
   4-11-5- روند پیشرو در تولید پانسمان های کامپوزیت: فناوری گلدوزی
4-12- منابع

فصل 5- مدیریت زخم در طب رزم
5-1- مقدمه
5-2- مکانیزم آسیب در میدان رزم
5-3- نحوه مدیریت زخم در طب رزم
   5-3-1- دبریدمان زخم
   5-3-2- تصویربرداری از زخم
   5-3-3- پانسمان کردن زخم
   5-3-4- درمان زخم با فشار منفی
   5-3-5- مدیریت بوی زخم
   5-3-6- مدیریت رطوبت زخم
   5-3-7- مدیریت عفونت قارچی زخم
   5-3-8- مدیریت زمان بسته شدن زخم
   5-3-9- بازسازی جراحی
   5-3-10- مدیریت تغذیه فرد مجروح
   5-3-11- مدیریت درد
5-4- پانسمان های مورد استفاده در طب رزم
   5-4-1- فیلم های چندلایه کاهش خونریزی و عفونت
      5-4-1-1- فیلم های چندلایه پلی الکترولیتی
      5-4-1-2- فیلم های چندلایه پلی الکترولیتی برای کنترل خون ریزی
      5-4-1-3- فیلم های چندلایه پلی الکترولیتی برای کنترل عفونت
      5-4-1-4- فیلم های چندلایه پلی الکترولیتی برای کنترل خون ریزی و عفونت
   5-4-2- بندآورنده های خون
      5-4-2-1- بندآورنده های موضعی
      5-4-2-2- بندآورنده های شیمیایی
      5-4-2-3- بندآورنده های فیزیولوژیکی
   5-4-3- پانسمان های بندآورنده
      5-4-3-1- پانسمان های بندآورنده مبتنی بر پلی ساکارید
      5-4-3-2- پانسمان های بندآورنده مبتنی بر زئولیت معدنی
      5-4-3-3- پانسمان های بندآورنده مبتنی بر درزگیر فیبرین خشک
      5-4-3-4- پانسمان های بندآورنده مبتنی بر پلیمرهای آب دوست نمک های پتاسیم
      5-4-3-5- پانسمان های بندآورنده مبتنی بر اکسید سلولز
5-5- منابع

فصل 6- تکنیک های نوظهور در تهیه محصولات مراقبت از زخم
6-1- مقدمه
6-2- چاپ سه بُعدی
6-3- الکتروریسی
6-4- سیستم های مدل- تهیه فیلم نازک
6-5- تکنیک های هوشمند مبتنی بر مدارهای الکترونیکی
6-6- منابع

واژه نامه

نمایه


شرح کامل کتاب
زخم‌ها «اپیدمی خاموش» هستند که کیفیت زندگی بیماران را مختل می‌کنند. محصولات مراقبت از زخم در قرن اخیر با پیشرفت و توسعه‌های زیادی همراه بوده است. این پیشرفت و توسعه نه تنها در منابع و مواد متنوع زیستیِ مورد استفاده در تولید پانسمان‌ها رخ داده است، بلکه روش‌های نوین برای تولید محصولات مراقبت از زخم نیز روزبه‌روز در حال تکامل هستند. اهمیت توجه به محصولات و روش‌های تولید پانسمان‌های زخم، به‌ویژه پانسمان‌های بندآورنده خون و ترمیم‌کننده، نویسندگان را بر آن داشت تا کتاب حاضر را تألیف نمایند، به این امید که بتواند در پیشرفت و توسعه محصولات مراقبت از زخم در کشور مفید واقع شود. هدف کتاب حاضر بیان اطلاعاتی در مورد زخم، انواع پانسمان و روش‌های نوین تولید آن‌ها و معرفی پانسمان‌های بندآورنده خون و سیر توسعه آن‌هاست. این کتاب که در شش فصل نگاشته شده است، می‌تواند توسط دانشگاهیان و واحدهای صنعتی و کلیه افراد و سازمان‌های نظامی، بیمارستانی، اورژانس و آتش‌نشانی که به‌نحوی با زخم و محصولات مراقبت از زخم در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گیرد. در فصل اول این کتاب اطلاعاتی جامع و کاربردی در مورد پوست، ساختار و عملکرد آن به‌همراه معرفی انواع زخم، اصطلاحات مرتبط با زخم و روش‌های بهبود آن بیان شده است. در فصل دوم کتاب به معرفی پانسمان‌ها و مواد ترمیم‌کننده زخم و طبقه‌بندی آن‌ها پرداخته شده است. با توجه به تنوع مواد مورد استفاده در تولید پانسمان‌ها، در فصل سوم به معرفی جامع مواد زیستی مورد استفاده در تولید پانسمان‌ها و روش‌های بهبود و توسعه خواص آن‌ها ازجمله روش‌های ایجاد اتصال عرضی پرداخته شده است. فصل چهارم کتاب نیز شامل معرفی پانسمان‌های تجاری به‌همراه خواص و کاربرد آن‌هاست. در فصل پنجم، عوامل مؤثر بر مدیریت زخم در طب رزم و پزشکی تاکتیکی و هم‌چنین پانسمان‌های مورد استفاده در این زمینه، به‌ویژه پانسمان‌های بندآورنده خون که به‌طور جامع مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، بیان گردیده است. در فصل ششم کتاب نیز روش‌های مدرن و نوظهور در زمینه تهیه محصولات مراقبت از زخم به‌عنوان چراغِ راه برای برداشتن قدم‌های آتی معرفی شده است.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©