مدیریت   |   اداری/استخدامی   |   حقوقی   |   مهندسی   |   پزشکی و طب سنتی   |   سایر   |   
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1403 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1403
قیمت: 3400000  ریال    %10
   3060000 ریال
تعداد صفحات: 418
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مصوبات شورای عالی اداری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 6900000  ریال    %10
   6210000 ریال
تعداد صفحات: 811
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4700000  ریال    %10
   4230000 ریال
تعداد صفحات: 552
بیشتر...
عنوان کتاب: بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران
تألیف: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1402
قیمت: 1850000  ریال    %10
   1665000 ریال
تعداد صفحات: 150
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 2500000  ریال    %10
   2250000 ریال
تعداد صفحات: 429
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه جامع قوانین و مقررات کار
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 12000000  ریال    %10
   10800000 ریال
تعداد صفحات: 1282
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات بازنشستگی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، نادر قائدی، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 4700000  ریال    %10
   4230000 ریال
تعداد صفحات: 735
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4800000  ریال    %10
   4320000 ریال
تعداد صفحات: 565
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4300000  ریال    %10
   3870000 ریال
تعداد صفحات: 438
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری (آخرین اصلاحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 1600000  ریال    %10
   1440000 ریال
تعداد صفحات: 297
بیشتر...
عنوان کتاب: مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 2900000  ریال    %10
   2610000 ریال
تعداد صفحات: 327
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 8700000  ریال    %10
   7830000 ریال
تعداد صفحات: 965
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1401 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1600000  ریال    %10
   1440000 ریال
تعداد صفحات: 410
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
گردآوری و تنظیم: ذبیح اله سلمانی، مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 3200000  ریال    %10
   2880000 ریال
تعداد صفحات: 365
بیشتر...
عنوان کتاب: طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 7800000  ریال    %10
   7020000 ریال
تعداد صفحات: 844
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 12500000  ریال    %10
   11250000 ریال
تعداد صفحات: 1332
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری (تخلفات اداری)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1450000  ریال    %10
   1305000 ریال
تعداد صفحات: 259
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1400 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1500000  ریال    %10
   1350000 ریال
تعداد صفحات: 322
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی
تألیف: منصوره کریمی، نسرین حسینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 1600000  ریال   
   
تعداد صفحات: 177
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1399 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 1400000  ریال    %10
   1260000 ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 680000  ریال    %10
   612000 ریال
تعداد صفحات: 121
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه راهنمای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی
سال چاپ: 1398
قیمت: 2400000  ریال    %10
   2160000 ریال
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1398 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 1000000  ریال    %10
   900000 ریال
تعداد صفحات: 215
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 2100000  ریال    %10
   1890000 ریال
تعداد صفحات: 296
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1397 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 800000  ریال    %10
   720000 ریال
تعداد صفحات: 240
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 3200000  ریال    %10
   2880000 ریال
تعداد صفحات: 532
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ی ششم و احکام دائمی توسعه
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 980000  ریال    %10
   882000 ریال
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 680000  ریال    %10
   612000 ریال
تعداد صفحات: 263
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 680000  ریال    %10
   612000 ریال
تعداد صفحات: 334
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای اجرایی استانداردسازی خدمات دولتی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1393
قیمت: 680000  ریال    %10
   612000 ریال
تعداد صفحات: 143
بیشتر...
عنوان کتاب: جاری سازی دورکاری: راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1399
قیمت: 350000  ریال    %10
   315000 ریال
تعداد صفحات: 126
بیشتر...

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©