مدیریت  |   اداری استخدامی  |   حقوقی  |   مهندسی  |   سایر
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 3700000  ریال   
   
تعداد صفحات: 1568
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- ویراست چهارم
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1370000  ریال   
   
تعداد صفحات: 535
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1400
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 780000  ریال   
   
تعداد صفحات: 322
بیشتر...
عنوان کتاب: مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی- ویراست دوم
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 900000  ریال   
   
تعداد صفحات: 285
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات بازنشستگی (مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری)
گردآوری و تنظیم: نادر قائدی، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 810000  ریال   
   
تعداد صفحات: 409
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: گروه گردآورندگان
سال چاپ: 1400
قیمت: 1100000  ریال   
   
تعداد صفحات: 563
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی
تألیف: منصوره کریمی، نسرین حسینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 450000  ریال   
   
تعداد صفحات: 117
بیشتر...
عنوان کتاب: طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ پرداخت
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1850000  ریال   
   
تعداد صفحات: 844
بیشتر...
عنوان کتاب: طراحی شغل، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 920000  ریال   
   
تعداد صفحات: 539
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1399 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 400000  ریال   
   
تعداد صفحات: 206
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 790000  ریال   
   
تعداد صفحات: 430
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- موجود نیست
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 870000  ریال   
   
تعداد صفحات: 494
بیشتر...
عنوان کتاب: مرجع خدمات دستگاه های اجرایی
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری امور توسعه دولت الکترونیک
سال چاپ: 1399
قیمت: 750000  ریال   
   
تعداد صفحات: 327
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و منابع انسانی (موجود نیست)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 2350000  ریال   
   
تعداد صفحات: 1568
بیشتر...
عنوان کتاب: شناسنامه شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397
گردآوری و تنظیم: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 650000  ریال   
   
تعداد صفحات: 367
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 220000  ریال   
   
تعداد صفحات: 121
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه راهنمای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (سال‌های 1399- 1397)
گردآوری و تنظیم: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 790000  ریال   
   
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری دستگاه های اجرایی کشور
گردآوری: امور مدیریت عملکرد و معاونت نوسازی اداری
سال چاپ: 1398
قیمت: 1200000  ریال   
   
تعداد صفحات: 412
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1398 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 320000  ریال   
   
تعداد صفحات: 215
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 450000  ریال   
   
تعداد صفحات: 312
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 1280000  ریال   
   
تعداد صفحات: 931
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری (تخلفات اداری)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 210000  ریال   
   
تعداد صفحات: 213
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری (آخرین اصلاحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 380000  ریال   
   
تعداد صفحات: 375
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مصوبات شورای عالی اداری
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری دبیرخانه شورای عالی اداری
سال چاپ: 1397
قیمت: 880000  ریال   
   
تعداد صفحات: 693
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 320000  ریال   
   
تعداد صفحات: 296
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط (به بهانه ی احیای سازمان اداری و استخدامی کشور)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 680000  ریال   
   
تعداد صفحات: 602
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1397 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 120000  ریال   
   
تعداد صفحات: 240
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 400000  ریال   
   
تعداد صفحات: 532
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ی ششم و احکام دائمی توسعه
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 160000  ریال   
   
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 40000  ریال   
   
تعداد صفحات: 122
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 90000  ریال   
   
تعداد صفحات: 263
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 130000  ریال   
   
تعداد صفحات: 334
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه‌ی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1395
قیمت: 60000  ریال   
   
تعداد صفحات: 232
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای اجرایی استانداردسازی خدمات دولتی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1393
قیمت: 60000  ریال   
   
تعداد صفحات: 143
بیشتر...
عنوان کتاب: جاری سازی دورکاری: راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
نوشته: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1399
قیمت: 350000  ریال   
   
تعداد صفحات: 126
بیشتر...

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©