کتاب ها     اداری/استخدامی      قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشوری
قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشوری
گردآوری و تنظیممریم رونق، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 2700000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: اول   شابک: 9-27-7137-622-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 417   ابعاد: وزیری
 
مجموعه شامل قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی همراه با مجموعه مقررات (مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ...) مربوط به فصول قانون استخدام کشوری است. موارد کاربرد این کتاب: در کلیه دستگاه‌های مشمول مقررات قانون استخدام کشوری از جمله شهرداری‌های سراسر کشور، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت، و دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب مورد مشمول مقرراتی از این مجموعه می‌شوند.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار 
تاریخچه 

راهنمای استفاده از این کتاب و کتاب های مکمل

بخش اول- قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی 

فصل 1- قانون استخدام کشوری 
فصل اول- کلیات‏ 
فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات‏ 
فصل سوم- در حقوق و مزایاى مستخدمین رسمی 
فصل چهارم- در تنظیم و اجراى برنامه هاى آموزشى‏ 
فصل پنجم- در تأمین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمى‏ 
فصل ششم- در تکالیف عمومى مستخدمین‏ 
فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامى مستخدمین‏ 
فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه 
فصل نهم- در تشکیل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور 
فصل دهم- در مقررات مختلف‏ 
فصل یازدهم- در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون‏ 

فصل 2- مقررات استخدامی شرکت های دولتی 
فصل اول- کلیات‏ 
فصل دوم- ورود به خدمت و آموزش و انتصابات‏ 
فصل سوم- حقوق و مزایا 
فصل چهارم- رفاه مستخدمین‏ 
فصل پنجم- بازنشستگى و وظیفه 
فصل ششم- پایان خدمت‏ 
فصل هفتم- مقررات مختلف‏ 
فصل هشتم- تطبیق وضع مستخدمین شرکت با این مقررات‏ 

بخش دوم- قوانین و مقررات مرتبط با فصول یازده گانه قانون استخدام کشوری

فصل 1- مقررات مربوط به فصل اول: کلیات (مواد 1-12) 
1-1- مشاغل کارگری (موضوع تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری) 
1-2- آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع تبصره ماده (6) قانون استخدام کشوری)
1-3- ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی 
1-4- ابلاغ دستورالعملهای آیین نامه استخدام پیمانی‏ 
1-5- پاسخ به ابهام ها در خصوص استخدام پیمانی‏
1-6- ابطال تصویب نامه مربوط به ضوابط به کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی و بندهایی از اصلاحیه آیین نامه استخدام پیمانی‏ 
1-7- تعیین تکلیف کارکنان پیمانی در اجرای دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
1-8- چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی‏ 
1-9- دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت 
1-10- مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از محدودیت دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی به صورت خرید خدمت 
1-11- تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی‏ 
1-12- ضوابط مربوط به تعداد معاونت ها و سایر سطوح سازمانی حوزه مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات مستقل تحت نظر رئیس جمهور 
1-13- ضوابط مربوط به تعداد معاونت ها و سایر سطوح سازمانی مؤسسات دولتی 
1-14- ضوابط مربوط به تعداد معاونت ها و سایر سطوح سازمانی شرکت های دولتی 
1-15- ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری‏ 
1-16- ضوابط ساختار سازمانی مؤسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل 
1-17- آیین نامه مأموریت (موضوع ماده (11) قانون استخدام کشوری) 
1-18- مأموریت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری به وزارت امور خارجه 
1-19- لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهایی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا می شوند 
1-20- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس 
1-21- قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی 
1-22- آیین نامه اجرایی قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی‏ 
1-23- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی 
1-24- فهرست نهادهای انقلاب اسلامی 
1-25- آیین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی‏
1-26- مأموریت و انتقال طرفینی از دفتر مقام معظم رهبری به دستگاه ها و بالعکس و احتساب سوابق خدمت از هر لحاظ 
1-27- چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های وابسته آن ها به مؤسسات و شرکت هایی که قسمتی از سهام آن ها متعلق به دولت است 
1-28- دستورالعمل نحوه مأموریت تماموقت و پارهوقت آندسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند
1-29- مأموریت ورزشی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور 
1-30- آیین نامه ترتیب اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پست های ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن (موضوع تبصره ماده (12) قانون استخدام کشوری‏) 
1-31- نحوه و مدت مأموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاه های دولتی به خارج از کشور
1-32- آیین نامه تنظیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از کشور کارکنان دولت
1-33- نحوه پرداخت فوق العاده جذب کارمندان دستگاه های اجرایی درصورت انتقال یا مأموریت 

فصل 2- مقررات مربوط به فصل دوم: ورود به خدمت و انتصابات (مواد 13-29) 
2-1- تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور 
2-2- تشکیل بانک اطلاعاتی افراد ممنوع الاستخدام 
2-3- استخدام مجدد و یا تبدیل وضعیت براساس اظهار نظر گزینش 
2-4- جذب کارشناسان متخصص تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 
2-5- عقد قرارداد با شرکت های خصوصی  و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی 
2-6- ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت های کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص (تمام وقت یا نیمه وقت) در دستگاه های اجرایی 
2-7- بخش نامه موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 53257/ت33954ﻫ مورخ 2/9/1384 
2-8- به کارگیری نیروهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت های غیر دولتی‏
2-9- دستورالعمل اجرایی تصویب نامه شماره 84515/ت34613ﻫ مورخ 15/12/1384 
2-10- فهرست مشاغل موضوع فعالیت های بند (3) تصویب نامه (شماره 84515/ت34613ﻫ مورخ 15/12/1384 هیئت وزیران) 
2-11- مکلف شدن دستگاه های اجرایی نسبت به استخدام افرادی که از طریق شرکت های طرف قرارداد و سایر تشکل های حقوق غیر دولتی به کار گرفته شده اند. 
2-12- تعیین تکلیف و به کارگیری مستقیم نیروهای شاغل در شرکت های طرف قرارداد با سایر تشکل های حقوقی غیر دولتی 
2-13- تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در سال 1386 
2-14- تعیین استاندارد خدمات پشتیبانی نظافت فضاهای اداری و سقف قیمت مناقصه 
2-15- تعیین استاندارد خدمات پذیرایی و تشریفات و سقف قیمت مناقصه 
2-16- تعیین استاندارد خدمات ماشین نویسی و سقف قیمت مناقصه‏ 
2-17- استاندارد خدمات نقلیه و سقف قیمت مناقصه‏
2-18- بخش نامه در ارتباط با قیمت های مناقصه هر واحد کار 
2-19- اصلاح بخش نامه در ارتباط با قیمت های مناقصه هر واحد کار 
2-20- استاندارد خدمات تأسیسات‏ 
2-21- اصلاح قیمت هر واحد کار خدمات تأسیسات‏ در گروه های استانی برای سال های 1386-1385 
2-22- دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی 
2-23- دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی 
2-24- تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آن ها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود 

فصل 3- مقررات مربوط به فصل سوم: حقوق و مزایای مستخدمین رسمی (مواد 30-43) 
3-1- آیین نامه اجرایی شورای حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده (33) قانون استخدام کشوری‏ 
3-2- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت 
3-3- لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده (32) قانون استخدام کشوری منصوب شده و یا می شوند
3-4- آیین نامه اضافه کار ساعتی موضوع بند «الف» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
3-5- فوق العاده اضافه کار ساعتی‏ 
3-6- ضوابط چگونگی پرداخت حقوق و فوق العاده های روزانه و اضافه کاری مستخدمان دولت که با هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همکاری میکنند 
3-7- آیین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه 
3-8- اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (40) قانون استخدام کشوری 
3-9- قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سواد آموزی خدمت کرده اند در سوابق استخدامی آنان در دستگاه های دولتی 
3-10- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت 
3-11- لایحه قانونی الغای قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 15/12/1357 
3-12- آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری 
3-13- اجازه به دستگاه های اجرایی نسبت به ارجاع امور تحقیقی خود به محققان و کارشناسان سایر دستگاه ها 
3-14- مستثنی بودن آموزشگاه های بهیاری از مفاد تبصره (4) ماده (4) آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری
3-15- ممنوعیت دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته (موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور) 
3-16- آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور 

فصل 4- مقررات مربوط به فصل چهارم: تنظیم و اجراى برنامه هاى آموزشى‏‏ (مواد 44-46) 
4-1- در مورد توقف تقاضای برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت‏ 
4-2- در اختیار قرار دادن بورس های آموزشی خارج از کشور به نهادهای انقلاب اسلامی 
4-3- آیین نامه نحوه استفاده از بورس های خارج از کشور
4-4- اعزام کارکنان دولت به خارج از کشور برای تحصیل‏ 
4-5- معرفی داوطلبان استفاده از موقعیت های آموزشی خارج از کشور 
4-6- تفویض اختیارات برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، انتخاب و معرفی داوطلبین شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور و اعطای گروه تشویقی
4-7- دستورالعمل نحوه استفاده از مأموریت های آموزشی‏ 
4-8- فرم درخواست تمدید مأموریت آموزشی‏ 

فصل 5- مقررات مربوط به فصل پنجم: تأمین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمى (مواد 47-53) 
5-1- ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات‏ 
5-2- افزودن تعطیلات عمومی اعلام شده در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت 
5-3- آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی کارکنان دولت 
5-4- آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت 
5-5- قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت 
5-6- قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مأموران وزارت امور خارجه 
5-7- قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در خارج از کشور 
5-8- آیین نامه اجرایی تبصره (1) قانون پرداخت کمک هزینه مسکن مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در خارج از کشور 
5-9- قانون اجازه پرداخت کمک هزینه به دانشجویانی که به عنوان کارآموز در دستگاه های اجرایی خدمت مینمایند 
5-10- آیین نامه اجرایی قانون اجازه پرداخت کمک هزینه به دانشجویانی که به عنوان کارآموز در دستگاه های اجرایی خدمت می نمایند 
5-11- آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت‏ 
5-12- ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه 
5-13- موادی از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه 

فصل 6- مقررات مربوط به فصل ششم: تکالیف عمومی مستخدمین (مواد 54-59) 

فصل 7- مقررات مربوط به فصل هفتم: حفظ حقوق استخدامی مستخدمین (مواد 60-69) 

فصل 8- مقررات مربوط به فصل هشتم: بازنشستگی و وظیفه (مواد 70-102) 
8-1- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی 
8-2- آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی 
8-3- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی 
8-4- حسن اجرای قانون نحوه تعدیل‏ 
8-5- فرم درخواست اشتغال به کار بازنشستگان (موضوع ماده (8) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی)

فصل 9- مقررات مربوط به فصل نهم: تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مواد 103-113) 
9-1- آیین نامه مربوط به ترکیب اعضای شورای امور اداری و استخدامی کشور (موضوع ماده (108) قانون استخدام کشوری) 
9-2- طرح ادغام سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
9-3- جلب نظر دستگاه ذی ربط در تهیه و تنظیم قوانین و مقررات
9-4- آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور 
9-5- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 

فصل 10- مقررات مربوط به فصل دهم: مقررات مختلف (مواد 114-130) 
10-1- آیین نامه مستخدمین آماده به خدمت موضوع مواد (116) و (118) و (119) و تبصره (3) ماده (120) قانون استخدام کشوری 
10-2- مجوز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در بازخرید سابقه خدمت مستخدم آماده به خدمت
10-3- لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی 
10-4- لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه 
10-5- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی 
10-6- آیین نامه اجرایی تبصره (4) لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی 
10-7- قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی 
10-8- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی 
10-9- آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی 
10-10- تصویب نامه در خصوص ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و منطق جنگی 
10-11- بخش نامه در ارتباط با فهرست مشاغل مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی 
10-12- تصویب نامه درخصوص فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
10-13- اتخاذ تصمیماتی درخصوص پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی در نقاط روستایی 
10-14- تعیین مناطق کمتر توسعه یافته موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سال های 1386 و 1387 
10-15- کمک هزینه مسکن به معلمان و کارکنان فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر داوطلب خدمت در نقاط محروم 
10-16- ایجاد تسهیلاتی به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستان های دارای ضرایب فوق العاده جذب 
10-17- قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها 
10-18- اطلاعات مدیران کشور
10-19- آیین نامه لزوم اقامت مدیران در محل مأموریت خود 

فصل 11- مقررات مربوط به فصل یازدهم: تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون (مواد 131-151)
11-1- آیین نامه اجرایی تبصره ماده (150) الحاقی به قانون استخدام کشوری موضوع تبدیل وضع کارکنان غیر رسمی به رسمی 
11-2- دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (150) الحاقی به قانون استخدام کشوری موضوع تبدیل وضع کارکنان غیر رسمی به رسمی 
11-3- نحوه پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که براساس ماده (150) قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن به رسمی تبدیل می شوند 
11-4- لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای مفاد ماده (150) قانون استخدام کشوری و ماده (79) مقررات استخدامی شرکت های دولتی 
11-5- در مورد نحوه محاسبه سنوات خدمت دولتی مستخدمین رسمی‏ 

بخش سوم- موادی از قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه در امور اداری و استخدامی همراه با مقررات مربوط 

فصل 1- موادی از قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه مرتبط با امور اداری و استخدامی 
1-1- موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور اداری 
1-2- موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با امور اداری 

فصل 2- مقررات مرتبط با قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه مرتبط با امور اداری و استخدامی 
2-1- برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی (موضوع بند «الف» ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه) 
2-2- انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکت های خصوصی و تعاونی 
2-3- طرح اصلاح ساختار دولت (مؤسسات و شرکت های دولتی) 
2-4- آیین نامه اجرایی ماده (176) قانون برنامه سوم توسعه
2-5- طرح تشکیل کمیسیون واگذاری فعالیت های دستگاه های اجرایی به شهرداری ها
2-6- آیین نامه‏ اجرایی ماده (54) و بندهای «د» و «ﻫ» ماده (143) قانون برنامه چهارم‏ توسعه
2-7- آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع سهمیه استخدامی دستگاه های اجرایی و صدور مجوز استخدام‏ 
2-8- آیین نامه اجرایی ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه 
2-9- طرح تدوین تشکیلات کلان دولت 
2-10- اعلام پیشنهاد مشخص و عملی برای پالایش تشکیلات در حوزه فعالیت وزرا و معاونین رئیس جمهور 
2-11- موارد تفویضی به وزرا و رؤسای مؤسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی در مورد تشکیلات 


شرح کامل کتاب

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©