کتاب ها     اداری/استخدامی      قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- آرشیوه چاپ اول ویراست چهارم
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط- آرشیوه چاپ اول ویراست چهارم
گردآوری و تنظیممریم رونق، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 1370000 ریال   
   
   
(در حال تکمیل موجودی)    
 
سال چاپ: 1400   نوبت چاپ: اول   شابک: 7-21-7137-622-978
ویراست: چهارم   تعداد صفحات: 535   ابعاد: وزیری
 
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همراه با: آخرین اصلاحات و الحاقات براساس قوانین برنامه‌ای، بودجه سنواتی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و .... به همراه قوانین و مقررات مرتبط. مشمولین: جانبازان، رزمندگان، آزادگان، اسرا، شهدا و حسب مورد خانواده آنان
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

بخش اول: قوانین و مقررات عمومی ایثارگران

فصل 1- مقررات بسترساز اجرای قوانین و مقررات ایثارگران
1-1- تشکیل سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه
1-2- قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
1-3- دائمی شدن قانون تنظیم و قانون احکام دائمی توسعه
1-4- دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین جاری
1-5- رسیدگی به شکایت جانبازان توسط کمیسیون ماده (16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
1-6- موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1-7- موادی از قانون مدنی در مورد شرایط ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات
1-8- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-9- نهادهای انقلاب اسلامی
1-10- تقسیمات کشوری

فصل 2- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قوانین و مقررات مرتبط
2-1- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-2- نحوه اجرایی نمودن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-3- تعیین و احراز مصادیق عملی شهید در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
2-4- آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-5- آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-6- آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-7- اساس نامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران (موضوع ماده (32) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
2-8- آیین نامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-9- آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-10- آیین نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-11- آیین نامه اجرایی ماده (68) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-12- آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر (موضوع ماده (69) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
2-13- دستورالعمل اجرایی ماده (۳۸) قانون جامع ایثارگران
2-14- دستورالعمل پرداخت فوق العاده ایثارگری ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-15- حکم اصلاحی برقراری ماده (51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-16- فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری
2-17- فرم جدید محاسبه کسور بازنشستگی (موضوع ماده (27) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)
2-18- فرم مشخصات بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و ازکارافتادگی جانبازان/ فرزندان محترم شهدا متقاضی بازنشستگی
2-19- احکام مالیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

فصل 3- مواردی در قوانین برنامه ای و بودجه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران
3-1- موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
3-2- موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
3-3- موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
3-4- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
3-5- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
3-6- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (موضوع بند «ب» ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))
3-7- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
3-8- شرایط به کارگیری ایثارگران و فوق العاده ایثارگری در صندوق توسعه ملی (موادی از فصل چهارم آیین نامه های جزء (6) بند «د» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
3-9- دستورالعمل اجرایی تبصره بند «الف» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه (رزمندگان فاقد مدارک بالینی)
3-10- شرایط اعاده به کار جانبازان بازنشسته مطابق بند «چ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه
3-11- منظور از اعاده به خدمت به موجب بند «چ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه
3-12- اشتغال به کار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامی در دستگاه اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه
3-13- رفع ابهام از مفاد مادتین (87) و (88) قانون برنامه ششم توسعه
3-14- بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا (آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه)
3-15- بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا (بخش نامه شماره (۷۷) مستمری ها)
3-16- معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال
سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی (دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه)
3-17- بخش نامه معافیت ایثارگران از پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی (موضوع بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه)
3-18- ابلاغ مناطق عملیاتی (موضوع ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه)
3-19- اعطای فوق العاده مناطق عملیاتی و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان رسمی، پیمانی و رسمی شاغل در مناطق عملیاتی (دستورالعمل اجرایی
بندهای «ث» و «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه)
3-20- دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه (تبدیل وضعیت ایثارگران)
3-21- نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران
3-22- ابلاغ اعتبار مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران
3-23- تحت پوشش قرار دادن جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند (آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه)
3-24- بیمه و بازنشستگی خدمت تمام وقت در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه حضور
داشته اند (آیین نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)
3-25- بندهایی از قانون بودجه سال 1400 کل کشور
3-26- بندهایی از قانون بودجه سال 1399 کل کشور
3-27- بندهایی از قانون بودجه سال 1398 کل کشور
3-28- پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد (آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398)
3-29- بندهایی از قانون بودجه سال 1397 کل کشور
3-30- پرداخت کمک معیشت به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد (آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال
1397)
3-31- بندهایی از قانون بودجه سال 1396 کل کشور
3-32- بندهایی از قانون بودجه سال 1395 کل کشور
3-33- بندهایی از قانون بودجه سال 1394 کل کشور
3-34- آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1394
3-35- بند «ج» تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

فصل 4- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط با ایثارگران، همراه با پرسش و پاسخ های مربوط
4-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
4-2- پرداخت فوق العاده ایثارگری در قانون مدیریت خدمات کشوری
4-3- نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل
4-4- دستورالعمل نحوه اجرای بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22/1/1396 در خصوص افزایش یک طبقه شغلی برای کارمندان
4-5- تبصره (1) ماده (6) شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397
4-6- ماده (3) آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری، نشان ها و خدمت اداری در مناطق جنگ زده
4-7- داوطلبانه محسوب شدن 6 ماه حضور در جبهه برای کارکنان دولت که خدمت دوره سربازی خود را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یا قبل از شروع جنگ تحمیلی به پایان رسانده اند
4-8- دستورالعمل تعیین میزان خدمت داوطلبانه حضور در جبهه های دفاع مقدس
4-9- احتساب سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه در جبهه تحت عنوان خدمت داوطلبانه و بهره مندی از امتیازات مربوط
4-10- شرایط اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر چگونگی احتساب سه چهارم خدمت رزمندگان به عنوان داوطلبانه
4-11- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
4-12- دستورالعمل نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
4-13- قوانین و مقررات عمومی پست و یا شغل ایثارگران در ساختارهای سازمانی
4-14- مفادی از سایر مقررات مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
4-15- قوانین و مقررات عمومی در مورد آموزش ایثارگران
4-16- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری به جانبازان، رزمندگان و آزادگان
4-17- آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیـل کارگزاران کشور در ساعات اداری
4-18- نحوه استفاده از مأموریت های آموزشی جانبازان، آزادگان و رزمندگان
4-19- ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت رزمندگان و آزادگان در دوره های آموزشی
4-20- در مورد احتساب دوران مأموریت آموزشی آزادگان و رزمندگان
4-21- شرایط اعطای مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز بالای 25 درصد
4-22- نحوه اعطای مأموریت آموزشی به ایثارگران
4-23- دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در موضوع نحوه اعطای مأموریت آموزشی ایثارگران
4-24- دستورالعمل استفاده کارکنان رسمی و پیمانی ایثارگر (وزارت آموزش و پرورش) از مأموریت آموزشی
4-25- برخی از نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری
4-26- پرسش و پاسخ

فصل 5- قوانین و مقررات عمومی پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
5-1- سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سامان دهی امور ایثارگران
5-2- تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران در طرح مهرآفرین
5-3- صدور کارت شناسایی جدید ایثارگران
5-4- تمدید مهلت اعتبار کارتهای شناسایی ایثارگران
5-5- تسهیل ارائه خدمات به ایثارگران
5-6- تصویر کارت شناسایی جدید ایثارگران
5-7- تصویر کارت ایثار رزمندگان
5-8- موادی از قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
5-9- قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین، اسرا، مفقودالاثرها از خدمات وظیفه عمومی
5-10- موادی از آیین نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی
5-11- قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می شوند
5-12- آیین نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
5-13- حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی
5-14- بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان (شاغل و غیرشاغل) و خانواده آنان و خانواده شاهد
5-15- بند (1) دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف نیروی انسانی شرکت های طرف قرارداد
5-16- دستورالعمل بیمه حادثه و فوت بازنشستگان و مستخدمین رسمی لشگری و کشوری
5-17- تکریم ایثارگران‏
5-18- نام گذاری روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی
5-19- اولویت ها و حمایت های اشتغال ایثارگران
5-20- معافیت مالیاتی حقوق ایثارگران
5-21- قانون تسری امتیازهای اعطاشده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری، به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های
وابسته، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
5-22- آیین نامه اجرایی قانون تسری امتیازهای اعطاشده به ایثارگران ...
5-23- ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات
5-24- واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی خود به اشخاص حقوقی و به بخش غیردولتی یا شهرداری ها
5-25- ماده (9) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
5-26- ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
5-27- وظایف و اختیارات نظارتی استانداری و فرمانداران در امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا
5-28- تبصره (2) ماده (1) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
5-29- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشى از هزینه هاى ضرورى به کارکنان دولت
5-30- معافیت ایثارگران از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
5-31- ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367
5-32- ماده (2) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
5-33- موادی از قانون استخدام وزارت اطلاعات
5-34- معافیت ایثارگران از پرداخت 50% میزان حق ثبت نام امتحانات استخدامی
5-35- مستثنی بودن ایثارگران از شمول تصویب نامه واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی
5-36- قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام 286
5-37- قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
5-38- آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
5-39- آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
5-40- قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و هم چنین افرادی که
حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند
5-41- آیین نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانواده های شهدا
5-42- موادی از قانون تعدیل نیروی انسانی
5-43- قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد
5-44- قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح
5-45- آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح
5-46- تبصره (3) بند (4) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
5-47- قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار می باشند، همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین از شرط بند «ج»
ماده (14) قانون استخدام کشوری

فصل 6- مواردی از تسهیلات و امتیازات ایثارگران در قوانین نظام هماهنگ پرداخت، بسیج و هیئت علمی
6-1- موادی از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
6-2- موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
6-3- نحوه اجرای قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت
6-4- امتیازات استخدامی ایثارگران
6-5- استفاده آزادگان از مزایای مندرج در بخش نامه 2727/د
6-6- رفع ابهام مواردی از مفاد بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371
6-7- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (1)
6-8- تطبیق وضع مستخدمین شهید با قانون نظام هماهنگ پرداخت (2)
6-9- نحوه احتساب یک مقطع تحصیلی ایثارگران در طرح مسیر ارتقای شغلی مصوب شورای عالی اداری
6-10- دستورالعمل ضریب افزایش سنواتی تشویقی کارکنان اعضای بسیج
6-11- دستورالعمل اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان های عاشورا
6-12- امتیازات لازم برای اعضای هیئت علمی ایثارگر از لحاظ ترفیع
6-13- اصلاح ضوابط اعطای ترفیع به اعضای هیئت علمی ایثارگر، جانباز، آزاده
 

فصل 7- قوانین و مقررات بازنشستگی پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مبحث اول- بازنشستگی جانبازان در مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی معلولین
7-1- قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
7-2- قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ... مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
7-3- آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
7-4- آیین نامه اجرایى قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقلاب اسلامى ایران و جنگ تحمیلى و معلولین عادى و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
7-5- تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آن ها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
7-6- استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
7-7- دستـورالعمل نحوه بازنشستگى و محاسبه سنوات ارفاقى مربوط به مشاغل سخت و زیان آور «پرستار و بهیار»
7-8- مدارک و فرآیند لازم برای بررسی بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
7-9- بازنشستگی جانبازان و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی
7-10- نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان

مبحث دوم- حالت اشتغال
7-11- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
7-12- آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید
7-13- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
7-14- قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
7-15- آیین نامه اجرایی قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قبل از تاریخ 14/7/1377 بازنشسته شده اند
7-16- تطبیق حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ...
7-17- رفع برخی از ابهامات در خصوص قانون حالت اشتغال
7-18- تطبیق وضع کارکنان غیررسمی شهید، جانباز با قانون حالت اشتغال
7-19- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شود (موضوع جزء (9) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381)
7-20- آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می شوند (موضوع جزء (4) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه 1382)

مبحث سوم- سایر مقررات بازنشستگی
7-21- یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
7-22- واگذاری صدور گواهی های حضور در جبهه رزمندگان به وزارت جهاد کشاورزی
7-23- مراجع و مقامات صالح صادرکننده گواهی خدمت در جبهه
7-24- نحوه احتساب سابقه حضور در جبهه و شمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت
7-25- ملاک محاسبه جبهه کارکنان دولت و امتیازات ایثارگری
7-26- شیوه نامه محاسبه سوابق حضور در جبهه کارکنان دستگاه های دولتی شاغل در مناطق و شهرهای جنگی
7-27- محاسبه خدمت کارکنان دولت در مناطق امنیتی درگیر برای کسری یا معافیت سربازی فرزندان آن ها تا سقف پنجاه درصد مدت خدمت
7-28- دستورالعمل اجرایی موضوع بند (4) مصوبه شماره ۵١٧۰۰/ت١۵٧۴۴مورخ ٢٧/١/1376 هیئت وزیران در خصوص نحوه احتساب مدت خدمت کارکنان دولت در مناطق عملیاتی جنگی
7-29- قانون افزایش مستمری والدین شهدا
7-30- قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
7-31- آیین نامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند
7-32- قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد (60)، (70)، (72)، (73)، (74)، (80)، (81)، (82) و (83) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 درباره بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده اند یا به درجه شهادت رسیده اند
7-33- ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولین قانون استخدام کشوری 383
7-34- مواد قانونی از مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی 383
7-35- قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا می شوند
7-36- قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمرى بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامى و جنگ تحمیلى
7-37- قانون شمول مقررات مربوط به کارکنان دولت تابع قانون استخدام کشوری که در مناطق جنگی یا جبهه های جنگ تحمیلی خدمت می نمایند به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های وابسته که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند
7-38- قانون وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری می نمایند
7-39- قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
7-40- آیین نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
7-41- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای محافظین و رانندگانی که به درجه رفیع شهادت نایل می شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول شوند
7-42- قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی
7-43- قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان
7-44- قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت های خطیر نمایندگی
7-45- قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند
7-46- قانون راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نایل شده یا می شوند
7-47- قانون راجع به تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که به صورت موقت در ارتش استخدام و به علت انجام وظیفه شهید یا معلول شده اند
7-48- قانون راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه

فصل 8- خلاصه ای از تسهیلات و امتیازات ایثارگران در بخش دولتی و خصوصی قبل از اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
8-1- خلاصه ای از مقررات و ضوابط تسهیلات و امتیازات ایثارگران در بخش عمومی
8-2- خلاصه ای از تسهیلات و امتیازات ایثارگران در بخش غیردولتی

بخش دوم: قوانین و مقررات خاص ایثارگران 

فصل 9- مقررات استخدامی  خانواده های معظم شاهد
9-1- قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد
9-2- آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد
9-3- آیین نامه سامان دهی اشتغال فرزندان شاهد
9-4- آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر
9-5- الزام دستگاه های اجرایی به استخدام فرزندان شاهد
9-6- آثار استخدامی مدارک تحصیلی افتخاری
9-7- موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری جهت دانشجویان شهید
9-8- مدرک افتخاری لیسانس برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش
9-9- اعطای یک گروه تشویقی به فرزندان شاهد
9-10- تبدیل وضع کارمندان قراردادی و پیمانی «جانباز» یا «فرزند شهید» در دستگاه های اجرایی

فصل 10- مقررات استخدامی جانبازان
10-1- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
10-2- آیین نامه اجرایی درصد جانبازی
10-3- تبدیل وضع استخدامی جانبازان شاغل غیررسمی به رسمی، ثابت و عناوین مشابه
10-4- آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
10-5- برقراری تسهیلات استخدامی در مورد جانبازان شاغل و همسران آنان
10-6- چگونگی بهره مندی جانبازان از تقلیل یا کسر کار و تأکید بر عدم ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان
10-7- آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
10-8- موادی از آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
10-9- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-1
10-10- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-2
10-11- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-3
10-12- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-4
10-13- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-5
10-14- اظهارنظر/ رفع ابهام در مورد ماده (4) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان-6
10-15- ایجاد پست هم تراز برای جانبازان جهت اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را در دستگاه های اجرایی ندارند
10-16- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه موضوع مواد (6)، (10) و (19) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
10-17- معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه
10-18- معافیت از پرداخت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی
10-19- نحوه پرداخت کسورات بازنشستگی، سرانه بیمه قانونی عمر و حوادث و سرانه بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمان کلیه جانبازان 
10-20- معافیت جانبازان از پرداخت مالیات بر درآمد (حقوق)
10-21- دستورالعمل زمان جانبازی و مبنای ارائه خدمات
10-22- اشتغال به کار جانبازان و آزادگانی که با سابقه کم تر از سی سال بازنشسته شده اند
10-23- آیین نامه اعطای دیپلم افتخاری به جانبازان
10-24- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی- مصوب 1368
10-25- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی- مصوب 1368
10-26- آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان- مصوب 1368
10-27- آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

فصل 11- مقررات استخدامی آزادگان
11-1- قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور
11-2- دستورالعمل تبصره ماده (13) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور
11-3- پرداخت حقوق و مزایا برای مدت مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت
11-4- ادامه خدمت آزادگان علی رغم رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی
11-5- نحوه اقدام دستگاه ها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته
11-6- سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی
11-7- آیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان
11-8- آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان
11-9- استفاده آزادگان از حمایت های مقرر قانونی از لحاظ تأمین اجتماعی
11-10- قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
11-11- آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند
11-12- دستورالعمل ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت
سیاسی داشته اند

پیوست ها
1- اساس نامه طرح شاهد و ایثارگر
2- سند جامع راهبردی خدمترسانی به رزمندگان
3- آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد 
4- تغییر نام بنیاد شهید، جانبازان و آزادگان به بنیاد شهید و امور ایثارگران
5- مقررات اداری و استخدامی بنیاد شهید و امور ایثارگران
6- بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
7- تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آن ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران
8- قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی
9- تدوین سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران موضوع ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383
10- سیاست ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش

منابع


شرح کامل کتاب
-

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©