کتاب ها     مدیریت      مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (سازمان، مدیران و کارکنان)
مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (سازمان، مدیران و کارکنان)
تألیفعلاءالدین رفیع زاده، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 560000 ریال    %20
   448000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1397   نوبت چاپ: چهارم   شابک: 8-44-5597-600-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 451   ابعاد: وزیری
 
در این کتاب سیستم‌های ارزیابی عملکرد، نحوه تدوین شاخص‌های عملکرد و تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با استفاده از مدل AHP، مدل‌های ارزیابی عملکرد، مراحل و نحوه استقرار مدیریت عملکرد را مطالعه می کنید. ضمناً مطالعه تطبیقی مدیریت عملکرد در برخی کشورها را ملاحظه خواهید کرد. هم‌چنین نظریه‌های ارزیابی، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. به منظور استفاده هرچه بیشتر دستگاه‌ها به طور اخص، مبانی قانونی ارزیابی مدیریت عملکرد و چگونگی اجرای آن در نظام اداری و اجرایی کشور تبیین گردیده است.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- تعاریف و مفاهیم
1-1- اهداف یادگیری
2-1- مقدمه
3-1- تعاریف
4-1- ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
5-1- جایگاه فرآیند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد
6-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان
7-1- ساختار سازمانی مربوط به ارزیابی عملکرد در ایران
8-1- سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن
9-1- رویکرد سیستم های ارزیابی عملکرد
10-1- مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
11-1- اندازه گیری عملکرد
12-1- شاخص های عملکرد
13-1- اصول کلی اخلاق حرفه ای در ارزیابی عملکرد
14-1- مزایای ارزیابی عملکرد
15-1- آیا ما به اندازه گیری نیاز داریم
16-1- اساس سیستم های اندازه گیری عملکرد چیست
17-1- مروری بر فرآیند ارزیابی عملکرد
18-1- نظارت و ارزیابی مدیریت عملکرد
19-1- مدیریت عملکرد و رابطه پرداخت مبتنی بر آن
20-1- رابطه ی بین ارزیابی عملکرد و پاداش دهی
21-1- خلاصه فصل
22-1- پرسش ها

فصل 2- سیستم های ارزیابی عملکرد
1-2- اهداف یادگیری
2-2- مقدمه
3-2- اجزای سیستم
4-2- شاخص های عملکرد مجزا
5-2- سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت
6-2- سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
7-2- فرآیند الگوسازی
8-2- سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
9-2- سیستم اندازه گیری عملکرد ENAPS
10-2- منشور عملکرد
11-2- سیستم اندازه گیری عملکرد پرسش نامه عملکرد PMQ
12-2- مدل سنجش عملکرد
13-2- خلاصه فصل
14-2- پرسش ها

فصل 3- مدیریت عملکرد در برخی کشورها
1-3- اهداف یادگیری
2-3- مقدمه
3-3- مروری بر مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه
4-3- مدیریت عملکرد در استرالیا
5-3- مدیریت عملکرد در کره جنوبی
6-3- مدیریت عملکرد در ژاپن
7-3- مدیریت عملکرد در بلژیک
8-3- مدیریت عملکرد در برزیل
9-3- مدیریت عملکرد در انگلستان
10-3- مدیریت عملکرد در ایالات متحده آمریکا
11-3- مدیریت عملکرد در آفریقای جنوبی
12-3- مدیریت عملکرد در فرانسه
13-3- مدیریت عملکرد در کانادا
14-3- جدول های تطبیقی و مقایسه کشورها از نظر نحوه، ... در حوزه ارزیابی و مدیریت عملکرد
15-3- خلاصه فصل
16-3- پرسش ها

فصل 4- تدوین شاخص در سازمان
1-4- اهداف یادگیری
2-4- مقدمه
3-4- مرحله اول: تدوین شاخص
4-4- مرحله دوم: تعیین ضرایب اهمیت نسبی ابعاد، محورها و شاخص های ارزیابی
5-4- مرحله سوم: استانداردگذاری (تعیین وضع مطلوب)
6-4- مرحله چهارم: سنجش (اندازه گیری) عملکرد واقعی
7-4- خلاصه فصل
8-4- پرسش ها

فصل 5- مراحل و نحوه استقرار مدیریت عملکرد
1-5- اهداف یادگیری
2-5- مقدمه
3-5- اساس مدیریت عملکرد
4-5- پیشینه علمی مدیریت عملکرد
5-5- رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان
6-5- حفظ و نگه داری از یک برنامه مدیریت عملکرد
7-5- خلاصه فصل
8-5- پرسش ها

فصل 6- معرفی مدل های ارزیابی عملکرد
1-6- اهداف یادگیری
2-6- مقدمه
3-6- مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
4-6- مدل ارزیابی متوازن (BSC)
5-6- مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد (SCR&PI)
6-6- مدل شناخت برتری سازمانی (CED)
7-6- خلاصه فصل
8-6- پرسش ها

فصل 7- مدیران و ارزیابی عملکرد
1-7- اهداف یادگیری
2-7- مقدمه
3-7- هرم مدیریت در سازمان ها
4-7- توانایی های لازم برای مدیریت
5-7- نقش های مدیران از دیدگاه برخی از صاحب نظران مدیریت
6-7- وظایف مدیران و ارزیابی عملکرد
7-7- رابطه فعالیت ها و نتایج و ارزیابی عملکرد
8-7- ماهیت ارزیابی عملكرد مدیران
9-7- اهداف ارزیابی عملکرد مدیران
10-7- عوامل مؤثر در ارزیابی عملكرد مدیران
11-7- قلمرو اجرای ارزیابی عملكرد مدیران
12-7- اصول حاكم بر ارزیابی عملكرد مدیران
13-7- ارزیابی عملكرد مدیران از دیدگاه مدیریت مبتنی بر هدف
14-7- ارزیابی عملکرد از دیدگاه پیتر دراکر
15-7- فرآیند ارزیابی عملكرد مدیران
16-7- عوامل تأثیرگذار بر عملكرد مدیران
17-7- شایسته سالاری در مدیریت
18-7- ویژگی های عمده مدیران اجرایی و ارزیابی عملکرد
19-7- خلاصه فصل
20-7- پرسش ها

فصل 8- ارزیابی عملکرد کارکنان
1-8- اهداف یادگیری
2-8- مقدمه
3-8- تاریخچه ارزیابی کارکنان در بخش عمومی در ایران
4-8- تعاریف ارزیابی
5-8- مبانی اجرای ارزیابی کارکنان
6-8- جایگاه ارزیابی عملکرد کارکنان
7-8- اهداف کلان ارزیابی عملکرد
8-8- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در حوزه منابع انسانی
9-8- مشخصات یک روش ارزیابی مؤثر
10-8- روش های تعیین فعالیت های قابل ارزیابی
11-8- نظریه های ارزیابی
12-8- معیارهای ارزیابی عملکرد
13-8- مقیاس های ارزیابی عملکرد
14-8- منابع ارزیابی عملکرد
15-8- فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد
16-8- ارکان ارزیابی
17-8- موانع ارزیابی
18-8- مشکلات ارزیابی کارکنان
19-8- خطاهای ارزیابی
20-8- شرایط اجرای طرح ارزیابی کارکنان
21-8- محاسن و مزایای ارزیابی کارکنان
22-8- روش های ارزیابی شاغلین
23-8- روش ها و فرم های ارزیابی
24-8- انواع روش های ارزیابی کارکنان
25-8- تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در کاربرد نهایی روش های ارزیابی شاغلین
26-8- خلاصه فصل
27-8- پرسش ها

فصل 9- مبانی قانونی ارزیابی و مدیریت عملکرد در نظام اداری و اجرایی کشور
1-9- اهداف یادگیری
2-9- مقدمه
3-9- مدیریت عملکرد در سیاست¬های کلی نظام اداری
4-9- مبانی عملکرد در قانون برنامه پنجم توسعه سال 1389
5-9- مبانی قانونی عملکرد در سایر قوانین و مقررات عمومی
6-9- آیین نامه ارزیابی عملکرد عمومی
7-9- مبانی قانون در قانون مدیریت خدمات کشوری وآیین نامه های مربوط
8-9- نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
9-9- ضرورت نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
10-9- عوامل امتیازی نظام ارزیابی شاغلین
11-9- روش اجرای نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
12-9- خلاصه فصل

پیوست 1- مطالعه موردی EFQM

پیوست 2- نمونه چک لیست های مدل EFQM با رویکرد سازمان های دولتی

پیوست 3- مطالعه موردی (کارت امتیازی متوازن)

منابع و مآخذ


شرح کامل کتاب
مزیت رقابتی یک سازمان در اقتصاد جهانی در مرحله اول به استراتژی‌های اجرایی و منابع مصرفی در آن سازمان بستگی دارد. توجه به توسعه سازمان به طور عام و منابع انسانی به طور خاص مقوله‌ای است که بدون استقرار نظام ارزیابی و سنجش مرتب عملکرد حاصل نمی گردد و انتخاب چارچوب و سیستم مناسب برای تحقق این امر از مباحث بنیادی است. مفهوم «مدیریت عملكرد» (Performance Management)، اگرچه مبحث جدیدی تلقی نمی‌شود ولی ابزاری ضروری در راستای مدرن کردن بخش عمومی به حساب می‌آید. صاحب‌نظران، نظام مدیریت عملكرد را ابزاری مهم و ضروری برای حركت دادن سازمان‌ها به سمت تعالی و بهبود عملكرد می‌دانند. لذا در این مجموعه سعی شده است تا مبانی نظری موجود در رابطه با مدیریت و ارزیابی عملکرد را با یک نگرش سیستمی در رابطه با سطوح مختلف (سازمان، مدیران و کارکنان)، تدوین و برای استفاده در اختیار علاقه‌مندان، اساتید، مدیران و سایر کارکنان در حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی قرار گیرد.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©