کتاب ها     مدیریت      مدیریت حقوق و دستمزد
مدیریت حقوق و دستمزد
تألیفیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 890000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1400   نوبت چاپ: یازدهم   شابک: 9-21-5597-600-978
ویراست: دوم   تعداد صفحات: 384   ابعاد: وزیری
 
مدیریت حقوق و دستمزد یکی از حوزه‌های حساس مدیریت منابع انسانی است. در این کتاب نظریه‌های حقوق و دستمزد، اصول و مبانی نظام پرداخت، شاخص‌های هزینه زندگی، روش‌های ارزشیابی مشاغل و شاغلین، نظام‌های جبران خدمات، نظام‌های پرداخت کارانه و عملکردی بررسی شده است. مجموعه سؤالات و پاسخ‌نامه آزمون‌های درس «سیستم‌های پرداخت حقوق و دستمزد» از منوی «سؤالات و ارائه‌ها» قابل دسترسی است.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- کلیات
1-1- اهداف رفتاری
2-1- مدیریت استراتژیک
3-1- استراتژی های حقوق و مزایا
4-1- ضرورت تدوین استراتژی نظام پرداخت
5-1- مرتبط ساختن حقوق و پاداش عملکرد با استراتژی
6-1- نقش و اهمیت نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در نظام پرداخت
7-1- قلمرو حقوق و مزایا
8-1- نقش مدیریت و کارکنان در تعیین حقوق و مزایا
9-1- قابلیت مقایسه حقوق و مزایا کارکنان
10-1- توسعه و تعدیل نظام پرداخت
11-1- حسابرسی حقوق و دستمزد
12-1- ارتباط حقوق و مزایا و بهره وری
13-1- کنترل سطوح حقوق و مزایا
14-1- نقش آمار و اطلاعات در تدوین استراتژی
15-1- مطالعات تطبیقی حقوق و مزایا
16-1- سیاست گذاری های تعیین حقوق و دستمزد
17-1- سیاست های حقوق و دستمزد از دید برخی نظریه‌پردازان
18-1- دیدگاه‌های برخی از اقتصاددانان در مورد دستمزد
19-1- نگرش های مدیریت حقوق و دستمزد
20-1- تأمین معیشت نیروی کار
21-1- تورم و حقوق و مزایا
22-1- شاخص بندی های‌ حقوق‌ و مزایا
23-1- سطح عمومی دستمزد
24-1- مقایسه وضعیت حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی
25-1- خلاصه فصل
26-1- پرسش‌ها

فصل 2- نظریه های حقوق و دستمزد
1-2- اهداف رفتاری
2-2- اصول و اهداف حاکم بر نظریه‌های پرداخت
3-2- انواع نظریه‌های دستمزد
   - نظریه دستمزد بر اساس عرضه و تقاضای کار
   - نظریه دستمزد بر اساس حداقل معیشت
   - نظریه دستمزد بر اساس وجه مزد
   - نظریه دستمزد بر اساس قدرت پرداخت
   - نظریه دستمزد بر اساس درآمد ملی
   - نظریه دستمزد بر اساس شاخص هزینه زندگی
   - نظریه دستمزد بر اساس مبانی فرهنگی/ ارزشی
   - نظریه دستمزد بر اساس چانه زنی
   - نظریه دستمزد بر اساس سرمایه گذاری مزد
   - نظریه دستمزد بر اساس قوانین و مقررات دولتی
   - نظریه دستمزد بر اساس نظر و توافق اتحادیه و سندیکا
   - نظریه دستمزد بر اساس بهره وری
   - نظریه دستمزد بر اساس تشویق، انگیزه و افزایش تولید
   - نظریه دستمزد بر اساس چسبندگی دستمزدها
   - نظریه دستمزد بر اساس فرهنگ سازمانی
4-2- خلاصه فصل
5-2- پرسش‌ها

فصل 3- اهداف، اصول و مبانی نظام پرداخت
1-3- اهداف رفتاری
2-3- مقدمه
3-3- اصول نظام پرداخت
4-3- مبانی ارزشی نظام پرداخت
5-3- اهداف نظام پرداخت
6-3- عوامل مؤثر در نظام پرداخت
7-3- شاخص ها و مؤلفه های حاکم بر نظام پرداخت کارکنان
8-3- خلاصه فصل
9-3- پرسش‌ها

فصل 4- شاخص هزینه زندگی
1-4- اهداف رفتاری
2-4- شاخص
3-4- شاخص قیمت
4-4- شاخص های عددی
5-4- شاخص های قیمت کل
6-4- محاسبه شاخص قیمت ها
7-4- شاخص های جمعی موزون (شاخص جمعی وزنی)
8-4- شاخص میانگین موزون نسبت ها
9-4- قدرت خرید و تعدیل ارزش سری های زمانی
10-4- شاخص هزینه زندگی
11-4- ضرورت بررسی و تأمین حداقل رفاه کارکنان
12-4- برخی نکات اساسی تأمین حداقل رفاه کارکنان
13-4- تاریخچه بررسی شاخص هزینه زندگی کارکنان در نظام اداری
14-4- روش بررسی در سال 1353
15-4- خلاصه فصل
16-4- پرسش‌ها

فصل 5- روش های ارزشیابی مشاغل
1-5- اهداف رفتاری
2-5- برنامه ریزی ارزشیابی مشاغل
3-5- مراحل عملیاتی طبقه بندی مشاغل
4-5- انواع روش های ارزشیابی مشاغل
   - روش رتبه بندی
   - روش طبقه بندی
   - روش مقایسه عوامل
5-5- روش امتیازی
6-5- سایر روش های ارزیابی مشاغل
7-5- خلاصه فصل
8-5- پرسش ها

فصل 6- روش های ارزیابی شاغلین
1-6- اهداف رفتاری
2-6- مقدمه
3-6- تاریخچه ارزشیابی در جهان
4-6- تاريخچه ارزشيابي مدون در ايران
5-6- تعاریف ارزشیابی
6-6- مبانی اجرای ارزشیابی کارکنان
7-6- جایگاه ارزشیابی عملکرد
8-6- معیارهای ارزشیابی عملکرد
9-6- مقیاس های ارزیابی عملکردی
10-6- منابع ارزیابی عملکرد
11-6- اهداف ارزشیابی در ارتباط با مدیریت منابع انسانی
12-6- شرایط اجرای طرح ارزشیابی شایستگی کارکنان
13-6- مسائل ارزیابی شایستگی کارکنان
14-6- روش های ارزیابی شاغلین
15-6- کاربرد سیستم های ارزیابی شاغلین
16-6- خلاصه فصل
17-6- پرسش‌ها

فصل 7- جبران خدمات کارکنان
1-7- اهداف رفتاری
2-7- مقدمه
3-7- قسمت اول: اصول مدیریت امور حقوق و مزایا
   - انگیزش و مسائل مربوط به آن در تأمین رضایت کارکنان
   - مروری بر تئوری های انگیزش (رضایت درونی؛ رضایت بیرونی)
   - روش های بررسی حقوق و دستمزد
   - روش های افزایش حقوق و مزایا
   - ویژگی های طراحان نظام پرداخت
   - ویژگی های طرح مناسب
   - مشخصات طرح حقوق و مزایای رضایت بخش
   - هزینه های نظام پرداخت نقدی و ارزیابی آنها
   - هزینه های امور رفاهی و ارزیابی آنها
4-7- قسمت دوم: جبران خدمات پرداخت های مالی (نقدی)
   - عوامل مؤثر در تعیین حقوق مبنا
   - اجزای تشکیل دهنده حقوق
   - «مزایا» و ویژگی های آن
   - پرداخت های مستمر و غیرمستمر
   - عوامل و امتیازات مؤثر بر حقوق فردی
   - حقوق و امتیازات شغلی
   - فوق العاده ها
5-7- قسمت سوم: تعیین جدول یا جداول مزد و دامنه پرداخت
   - دامنه پرداخت
   - سازگار کردن پرداخت با انتخاب شغل
   - تعیین حقوق و دستمزد فردی
   - ارزش گذاری
   - استفاده از امتیاز برای ایجاد طبقات شغلی
   - جدول دستمزد
   - روش های محاسبه ضریب پولی
   - درجه بندی پرداخت
   - تطبیق جدول حقوقی جاری با جدول حقوقی جدید
   - بررسی های حقوق و دستمزد
   - فرآیند ارزشیابی تمام مشاغل
   - طراحی جدول حقوقی
6-7- قسمت چهارم: جبران خدمات تسهیلات و امکانات رفاهی
   - مفهوم رفاه
   - اهداف رفاه
7-7- ضرورت و اهمیت امور رفاهی
   - اصول حاکم بر رفاه
   - نقش و آثار رفاه
   - رفاه کارکنان و مدل های علمی آن
   - عوامل مؤثر بر جبران خدمات به صورت کمک های رفاهی
   - عوامل اصلی و فرعی مؤثر در جبران خدمات رفاهی
   - تأمین آتیه
   - کمک های غیرنقدی و بُن
   - تسهیلات و امکانات درمانی و بهداشتی
   - اهداف کلی خدمات درمانی
   - سایر خدمات رفاهی و امور تعاونی ها
8-7- خلاصه فصل
9-7- پرسش‌ها

فصل 8- نظام های پرداخت کارانه و عملکردی
1-8- اهداف رفتاری
2-8- مقدمه
3-8- قسمت اول: استاندارد مشاغل و کارانه
   - مراحل تعیین استاندارد مشاغل
   - اهمیت انتخاب روش مطالعه کار
   - تفکیک اجزای وظایف یا واحد کار
   - روش های متداول استاندارد مشاغل
4-8- قسمت دوم: نظام های پرداخت انگیزشی
   - انگیزش و کارآیی
   - پرداخت و ایجاد انگیزه
   - نظام های پرداخت در قبال کار (کارانه)
   - تاریخچه نظام پرداخت کارانه
   - نظام کارانه و کشورهای در حال توسعه
   - انواع نظام های پرداخت کارانه
5-8- قسمت سوم: پرداخت دستمزد در بخش صنعت
   - اهداف نظام پرداخت در صنعت
   - روش های پرداخت دستمزد در صنعت بر اساس زمان و کار مزدی
   - روش های مختلف پرداخت دستمزد بر اساس استاندارد زمان
   - نظام پرداخت برمبنای عملکرد سازمان (QCD)
6-8- خلاصه فصل
7-8- پرسش‌ها

فصل 9- تدوین نظام پرداخت به روش امتیازی
1-9- اهداف رفتاری
2-9- مقدمه
3-9- مراحل انجام ارزیابی مشاغل
4-9- عوامل مؤثر در ارزشیابی
5-9- ارزش گذاری نسبی عوامل
6-9- تعریف و درجه بندی عوامل
7-9- تخصیص امتیاز به عوامل
8-9- عوامل مهارت های شاغل
9-9- عوامل اصلی و فرعی شغلی در نظام ارزشیابی امتیازی
10-9- عوامل مسئولیت ها و امتیازات و نحوه ارزیابی
11-9- عامل ویژگی های شغلی
12-9- تلاش ها و کوشش های مورد نیاز شغل
13-9- عامل شرایط ناشی از وظایف و مسئولیت های شغلی
14-9- روش ارزیابی مشاغل سرپرستی و مدیریتی «روش هی»
15-9- نحوه محاسبه و تعیین حقوق کارکنان
16-9- خلاصه فصل
17-9- پرسش‌ها

فصل 10- بودجه و ارتباط آن با حقوق و مزایای کارکنان دولت
1-10- اهداف رفتاری
2-10- بودجه
3-10- دسته بندی های بودجه کل کشور
4-10- اقدامات و فعالیت های مربوط به تنظیم بودجه
5-10- اهداف نظام بودجه
6-10- مراحل تهیه بودجه از لحاظ قوانین و مقررات
7-10- اهداف طبقه بندی در نظام بودجه ریزی
8-10- طبقه بندی عمومی بودجه
9-10- طبقه بندی هزینه های دستگاه های اجرایی
10-10- جایگاه حقوق و مزایا در بودجه های عمومی
11-10- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان در فصول بودجه
12-10- طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
13-10- مراحل اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی
14-10- خلاصه فصل
15-10- پرسش‌ها

فصل 11- مبانی و اصول نظام پرداخت قضات
1-11- اهداف رفتاری
2-11- حقوق قضات
3-11- ضریب ریالی حقوق قضات
4-11- فوق العاده شغل
5-11- فوق العاده جذب
6-11- فوق العاده بهره وری قضایی
7-11- حق کشیک قضایی
8-11- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا
9-11- ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات
10-11- بازنشستگی و وظیفه
11-11- تسهیلات رفاهی قضات
12-11- خلاصه فصل
13-11- پرسش‌ها

فصل 12- مبانی و اصول نظام پرداخت اعضای هیأت علمی
1-12- اهداف رفتاری
2-12- مراتب و کلیات مقررات اعضای هیأت علمی
3-12- ارتقاء اعضای هیأت علمی
4-12- نحوه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی
5-12- حقوق اعضای هیأت علمی
6-12- فوق العاده مخصوص (فوق العاده شغل)
7-12- فوق العاده مدیریت
8-12- فوق العاده جذب
9-12- سایر فوق العاده ها و تسهیلات
10-12- بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی
11-12- خلاصه فصل
12-12- پرسش‌ها

فصل 13- نظام پرداخت در بخش عمومی (دولتی) ایران
1-13- اهداف رفتاری
2-13- اولین مقررات پرداخت مدون در ایران
3-13- اولین قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301
4-13- تغییرات کلی حقوق و مزایای کارمندان در ایران تا 1345
5-13- قانون استخدامی کشوری مصوب 1345
6-13- قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370
7-13- نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری
8-13- خلاصه فصل
9-13- پرسش‌ها

فصل 14- مبانی مزد در قانون کار
1-14- اهداف رفتاری
2-14- پیشینه مزد و مزایا
3-14- مزد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی
4-14- اصول بنیادی سیاست های مزدی
5-14- اصول بنیادی در سیاست های افزایش مزدی
6-14- عوامل بنیادی در تعیین مزد
7-14- حقوق یا مزد
8-14- مزد از نظر سازمان بین المللی کار
9-14- اهداف حمایت از مزد در مقاوله های بین المللی
10-14- مزد از نظر حقوقی قانون کار در ایران
11-14- زمان پرداخت مزد
12-14- مزد و مزایای کارگران پاره وقت
13-14- مزد غیرنقدی
14-14- پرداخت های غیرنقدی در مقاوله نامه های کار
15-14- تعیین مزد ثابت از طریق ارزیابی مشاغل
16-14- اهداف اصلی نظام ارزیابی مشاغل در ارتباط با مزد
17-14- تاریخچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در قانون کار
18-14- مبانی قانونی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
19-14- نظام ارزیابی مشاغل
20-14- خلاصه فصل
21-14- پرسش‌ها

پیوست‌ها

تعاریف برخی از اصطلاحات و مفاهیم

واژه نامه فارسی به انگلیسی

منابع


شرح کامل کتاب
در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه مربوط به مدیریت حقوق و دستمزد است، که نیازمند بررسی، مطالعه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان‌هاست. کتاب حاضر در زمینه‌های طراحی، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام‌های حقوق و دستمزد- جبران خدمات و یا پاداش کارکنان- تألیف گردیده است، حاوی مباحث کلی، نظریه‌ها، الگوها، روش‌های ارزشیابی مشاغل و شاغلین، پرداخت‌های عملکردی و ارائه مدل امتیازی برای ارزشیابی شغل و شاغل است و با توجه به بار علمی و تجربی مؤلف مطالعه آن به اساتید، دانشجویان، پژوهشگران علم مدیریت و هم‌چنین مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی توصیه می‌گردد.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©