کتاب ها     مدیریت      طراحی شغل، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
طراحی شغل، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
تألیفیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 920000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1399   نوبت چاپ: پنجم   شابک: 8-5-96366-964-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 539   ابعاد: وزیری
 
در این کتاب چگونگی طراحی شغل، طبقه‌بندی مشاغل، مدیریت کارراهه شغلی، روش‌های تجزیه و تحلیل شغل و گام‌های اجرایی یک طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌صورت یکجا ارائه گردیده است. همچنین به منظور سوگیری افکار خواننده، سیر تحول و تکامل فرآیند طبقه بندی مشاغل از گذشته های دور تاکنون، مطرح شده است.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- تاریخچه و کلیات
1-1- اهداف رفتاری
2-1- مقدمه
3-1- مسائل اداری و شغلی در ایران پیش از اسلام
4-1- مسائل اداری و شغلی در دوره اسلامی
5-1- سوابق تاریخی طبقه بندی مشاغل در اروپا
6-1- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل در آمریکا
7-1- طبقه بندی مشاغل در ایران معاصر
8-1- نخستین قانون استخدام کشوری مصوب 1301
9-1- تحولات بعد از اولین قانون استخدام کشوری
10-1- تشکیل شورای عالی تجدید نظر
11-1- تشکیل سازمان طبقه بندی مشاغل
12-1- تشکیل شورای عالی اداری کشور
13-1- قانون استخدام کشوری مصوب 1345
14-1- طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در شرکت های دولتی
15-1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
16-1- طبقه بندی مشاغل در مؤسسات دارای مقررات خاص
17-1- قانون مدیریت خدمات کشوری
18-1- خلاصه فصل

فصل 2- طراحی شغل
1-2- اهداف رفتاری
2-2- مقدمه
3-2- تعاریف، مفاهیم و نکات ویژه در طراحی شغل
4-2- اهداف طراحی شغل
5-2- طراحی شغل و اهمیت آن در چرخۀ سازمان
6-2- رابطه طراحی و تحلیل شغل
7-2- عوامل مؤثر بر طراحی مشاغل
8-2- نقش عوامل سازمانی در طراحی شغل
9-2- طراحی شغل و نگرش های نوین مدیریت دولتی
10-2- خصوصیات بنیادی طراحی شغل
11-2- نگرش های تاریخی طراحی شغل
12-2- بازمهندسی و طراحی شغل در مدیریت دولتی
13-2- رویکردها و روش های طراحی شغل
14-2- طراحی مجدد مشاغل و روش های آن
15-2- روش های کاربردی طراحی شغل
16-2- خلاصه فصل

فصل 3- مدیریت کارراهه شغلی
1-3- اهداف رفتاری
2-3- مقدمه
3-3- ضرورت یک برنامه بهبود کارراهه شغلی
4-3- مفهوم توسعه کارراهه شغلی
5-3- استراتژی توسعه کارراهه
6-3- مدیریت منابع انسانی و کارراهه
7-3- کارراهۀ شغلی و برنامه ریزی نیروی انسانی
8-3- مسیرهای کار راهه
9-3- رویکردهای توسعه کارراهه
10-3- اهداف مدیریت کارراهه
11-3- مدیریت کارراهه و رفتار منصفانه
12-3- مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و اهداف آن
13-3- مراحل اصلی پیشرفت شغلی
14-3- گام های مسیر پیشرفت شغلی
15-3- مزایای نظام پیشرفت شغلی
16-3- استراتژی های پیشرفت شغلی
17-3- برنامه ریزی شغلی و آموزش
18-3- طراحی‌ و تحلیل‌ شغل‌ و مسیر پیشرفت‌ شغلی
19-3- گسترش‌ فرصت های‌ پیشرفت‌ شغلی
20-3- ارتباط‌ مشاغل‌ و مسیر پیشرفت‌ شغلی
21-3- مسئولیت کارکنان، مدیران و سازمان در برنامه ریزی مسیر شغلی
22-3- طرح ریزی نظام های مسیر پیشرفت شغلی
23-3- فرایند مسیر پیشرفت شغلی
24-3- عوامل مؤثر بر مدیریت پیشرفت شغلی
25-3- اقدامات و ابزارهای کلیدی مسیر پیشرفت شغلی
26-3- مسیر شغلی و زندگی شغلی
27-3- مسائل مهم در مسیر پیشرفت شغلی
28-3- مراحل‌ پیشرفت‌ شغلی در زندگی
29-3- برقراری، اجرا و توسعه نظام پیشرفت‌ شغلی
30-3- عملکرد کارکنان و برنامه‌ریزیa مسیر شغلی
31-3- نقش آموزش و مدیریت مسیر شغلی
32-3- شاخص های سنجش اثربخشی برنامه های مسیر شغلی
33-3- توصیه های بنیادی برای پیشرفت شغلی
34-3- شناسایی تکیه گاه های زندگی شغلی
35-3- کیفیت زندگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن
36-3- مراحل زندگی و مسیر شغلی
37-3- گام های برقراری یک نظام مسیر پیشرفت
38-3- اجزای نظام مسیر پیشرفت شغلی
39-3- برنامه ریزی های ضروری برای پیشرفت شغلی
40-3- خلاصه فصل

فصل 4- تجزیه و تحلیل شغل
1-4- هدف های رفتاری
2-4- مقدمه‌
3-4- تجزیه و تحلیل شغل و اهداف آن
4-4- پرسش های اساسی شرح شغل و شرایط احراز
5-4- سلسله مراتب فعالیت و نوع کار در تجزیه و تحلیل شغل
6-4- کاربردهای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مشاغل‌
7-4- روابط تجزیه و تحلیل شغل با دیگر حوزه های نیروی انسانی
8-4- ابعاد تجزیه و تحلیل شغل
9-4- کارکردهای شاغل در ارتباط با تجزیه و تحلیل شغل
10-4- روش های تجزیه و تحلیل شغل
11-4- فرآیند تجزیه و تحلیل شغل
12-4- تجزیه و تحلیل شغل بر عهده کیست؟
13-4- منابع تحلیل گران شغل
14-4- مشکلات تجزیه و تحلیل شغل
15-4- ارزیابی روش های تحلیل شغل
16-4- خلاصه فصل

فصل 5- روش های طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل
1-5- اهداف رفتاری
2-5- مقدمه‌
3-5- اهمیت، نقش و جایگاه طبقه بندی مشاغل
4-5- عوامل طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
5-5- استاندارد مهارت‌ و آموزش‌ در مشاغل‌
6-5- نظام‌ گردش‌ در مشاغل‌
7-5- برنامه های ارزیابی مشاغل در یک سازمان
8-5- فرآیند ارزیابی مشاغل
9-5- روش های ارزیابی مشاغل
10-5- سایر روش های ارزیابی مشاغل
11-5- خلاصه فصل

فصل 6- مراحل اساسی تهیه، پیاده‌سازی و اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل
1-6- اهداف رفتاری
2-6- مراحل اساسی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
3-6- اصول‌ تهیه‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌
4-6- اقدامات اجرایی‌
5-6- نقش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ در اجرای‌ طرح
6-6- محدودیتهای‌ کلی‌ طبقه‌بندی‌ و ارزیابی‌ مشاغل‌
7-6- روش های تهیه شرح وظایف شغل
8-6- تعیین ویژگی ها و شرایط کارکنان
9-6- راهنمای تهیه شرح وظایف و مشخصات شغل
10-6- ارزیابی شغل
11-6- فرم پرسش نامه شناخت شغلی
12-6- ارزیابی اجرای وظایف شغلی
13-6- چه مواردی را ارزیابی کنیم؟
14-6- خلاصه فصل

فصل 7- استانداردهای طبقه بندی مشاغل
1-7- اهداف رفتاری
2-7- مبانی، اهداف و موارد استفاده از طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل
3-7- اصول کلی طبقه بندی ISCO- 88
4-7- اصول کلی طبقه بندی مشاغل ایران- 1375
5-7- تعاریف کلی کدهای یک رقمی(ISCO-88)
6-7- به روز سازی استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
7-7- جدول گروه های اصلی، زیر گروه ها و ریزگروه های ISCO- 08
8-7- واژه نامه عناوین شغلی
9-7- استاندارد طبقه بندی شغلی در استرالیا
10-7- نظام طبقه بندی شغلی استاندارد ایالات متحده آمریکا
11-7- مدل محتوایی O*NET
12-7- خلاصه فصل

فصل 8- ‌طبقه بندی‌ و ارزیابی‌ مشاغل‌ در قانون‌ کار ایران
1-8- اهداف رفتاری
2-8- تاریخچه
3-8- مبانی‌ قانونی‌ طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل
4-8- نظام‌ ارزیابی‌ مشاغل‌
5-8- هدف طرح طبقه بندی مشاغل
6-8- الزامات‌ قانونی‌ ارزیابی‌ و طبقه‌بندی‌ مشاغل‌
7-8- اثر نظام‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ بر دیگر مواد قانون‌ کار
8-8- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ طرح‌ طبقه‌بندی‌ و ارزیابی‌ مشاغل‌ کارگاه ها
9-8- مراحل تهیه و اجرای طرح‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ در کارگاه ها
10-8- استانداردهای مشاغل و کدگذاری
11-8- الزام‌ تهیه‌ طرح‌
12-8- اجرای طرح و تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل مصوب
13-8- استمرار اجرای‌ طرح‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌
14-8- فوق‌العاده بازار کار (جذب)
15-8- فوق‌العاده پست یا مسئولیت و سرپرستی
16-8- پویایی طرح
17-8- عوامل‌ ارزیابی‌ مشاغل‌ موضوع‌ ماده‌ 48 قانون‌ کار
18-8- بازده امتیازات گروه‌های‌ بیست گانه‌ مشمولان قانون کار
19-8- تسهیلات استخدامی و حمایتی ایثارگران، آزادگان و جانبازان مشمول قانون کار
20-8- فرم های اصلی مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزد ثابت و مزایا
21-8- خلاصه فصل

اصطلاحات
واژگان
منابع و مآخذ


شرح کامل کتاب
شغل با هر زاویه ای که به آن نگاه شود، از دیدگاه فردی، سازمانی، ملی و بین المللی از اهمیت بسیار برخوردار است. در ارتباط با این امر تنها زمانی یک سازمان به نتیجه مطلوب نائل می آید، که شغل را به خوبی بشناسد. در ارتباط با یک شغل توجه به مواردی نظیر فرآیندهای سیستماتیک به منظور شناسایی وظایف و دستورالعمل ها، تکالیف، ارتباطات، اختیارات و شرایط فیزیکی و جسمی آن، از اهمیت زیاد برخوردار است. کلیه این موارد در نهایت در تعریفی از شغل با عنوان «شرح شغل»، «شرایط احراز شغل» و «طبقه بندی و ارزشیابی شغل» خلاصه می شود. انجام این تقسیم بندی ها در جهت تعیین جایگاه شغل و در نهایت شرایط حقوق، بازنشستگی و ... است. کتاب حاضر از نظر ماهیت، کتابی علمی- کاربردی است و سعی شده است تا از غنای لازم برخوردار بوده و معتبر باشد تا هم برای طراحی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سازمان ها، به دانش پژوهان یاری رساند و هم زمینه ای برای پژوهش های لازم جهت کشف و تدوین مبانی علمی و عملیاتی طبقه بندی مشاغل، فراهم کند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©