کتاب ها     مدیریت      مدیریت عملکرد پویا
مدیریت عملکرد پویا
ترجمهعلاءالدین رفیع زاده
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 420000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1399   نوبت چاپ: دوم   شابک: 1-6-99818-600-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 258   ابعاد: وزیری
 
کتاب حاضر که ترجمه کتاب Dynamic Performance Management از کارمینه بیانکی است رویکردی دارد به سیستم‌های پویا و مدیریت عملکرد پویا.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- مديريت رشد سازماني و پيچيدگي پويا و محرک    
1-1- پيچيدگي، تصميم گيري و خطاي انساني    
2-1- شکل‌دهي تعديل‌ها و پايداري استراتژي در سيستم‌هاي پويا    
3-1- بهبود مدل‌هاي ذهني و پرورش يادگيري راهبردي از طريق سيستم ديناميک و پويا    
4-1- ديناميکهاي سيستم: يک روش براي ترويج يادگيري سازماني و مديريت عملکرد    
5-1- چهارچوب‌بندي مشکلات به مرزهاي بسته‌ي علّي از طريق پويايي سيستم: ديدگاه‌هاي «خارجي» و «داخلي» به عنوان ديدگاه‌هاي مکمل در مدل سيستم پويا براي حمايت از تصميم‌گيري و مديريت عملکرد: پيامدها براي بخش عمومي   
6-1- مدل انباشت و جريان مفهومي و شبيه‌سازي مدل‌هاي بينشي    
7-1- تجزيه و تحليل بازخورد ساختار و رفتار    
8-1- سياست‌هاي تجزيه و تحليل بازخورد ساختار و رفتار    
9-1- مدل‌هاي پويايي سيستم در زمينه‌اي وسيع از مدل‌هاي حمايت‌کننده‌ي تصميم‌گيري سازماني از طريق تابع برنامه‌ريزي و کنترل    
10-1- فرايند مدل‌سازي ديناميک سيستم: حلقه‌ي يادگيري دوبـل يا جفت در يک زمينه‌ي مديريت عملکرد پويا به دنبال توسعه‌ي سازماني پايدار    
11-1- به‌کارگيري مدل‌سازي سيستم‌هاي ديناميک در مديريت عملکرد: زمينه‌هاي مختلف در توسعه‌ي پايدار مديريت سازماني و فرايندهاي تجديد ساختار    
12-1- منابع    
فصل 2- نياز به يک رويکرد مديريت عملکرد پويا براي پرورش و ترويج توسعه‌ي سازماني پايدار    
1-2- رشد سازماني، استراتژي و عملکرد    
2-2- سه ديدگاه توسعه‌ي سازماني پايدار    
3-2- چهارچو‌ب‌بندي پايداري رشد سازماني: سطوح نهادي و درون‌نهادي    
4-2- قالب‌بندي رشد پايدار در سطح درون‌سازماني: پيامدهايي براي مديريت دولتي    
1-4-2- طبقه‌بندي رشد پايدار در داخل و سطح درون‌سازماني (ادامه): مشکلات حاد حاکميتي    
2-4-2- قالب‌بندي و چهارچوب‌بندي رشد پايدار در سطح درون‌سازماني برنامه‌ريزي تجديد ساختار يا بازسازي مالي در دولت‌هاي محلي    
5-2- پرورش توسعه‌ي پايدار سازماني: از کارت‌هاي امتيازدهي متوازن تا سيستم‌هاي مديريت عملکرد پويا    
6-2- منابع    
فصل 3- توسعه‌ي پايدار سازماني از طريق مديريت عملکرد پويا    
1-3- طراحي سيستم‌هاي مديريت عملکرد پويا براي بهبود توسعه‌ي پايدار سازماني: سه نظريه‌ي مکمل    
2-3- نظر يا ديدگاه ابزاري عملکرد    
3-3- به‌کارگيري و عملياتي کردن نظريه و ديدگاه ابزاري، از استاتيک تا معيارهاي عملکرد پويا: يک تغيير در ذهن    
1-3-3- اقدامات يا معيارهاي منابع و عملکرد    
2-3-3- محرک‌هاي عملکرد و شاخص‌هاي عملکرد    
1-2-3-3- جمع‌آوري زباله‌هاي شهري    
2-2-3-3- شرايط استفاده از سياست‌هاي پرداخت    
3-2-3-3- خط‌مشيهاي مديريت نمونه کارهاي محصول    
4-2-3-3- صنعت مخابرات    
3-3-3- استفاده از نظريه‌ي ابزاري مديريت عملکرد پويا در مديريت عملکرد رقابتي در سطح شرکتي    
4-3-3- آبشاري کردن (به جريان انداختن) ديدگاه ابزاري مديريـت عملکرد پويا: از سطح شرکتي تا يک سطح دپارتماني    
5-3-3- جاري‌سازي ديدگاه ابزاري مديريت عملکرد پويا از يک سطح شرکتي به يک سطح دپارتماني (ادامه): مطالعه‌ي موردي «Mosaicoon»    
6-3-3- جاري‌سازي ديدگاه ابزاري مديريت عملکرد پويا از يک سطح شرکتي به يک سطح دپارتماني (ادامه): مديريت دانشگاه    
7-3-3- مدل‌سازي منابع استراتژيک    
8-3-3- مدل ضمني محرکهاي عملکرد در ديناميک‌هاي سيستم (پويايي سيستم)    
9-3-3- مقايسه‌ي ديدگاه ابزاري مديريت عملکرد پويا با ديدگاه پوياي مبتني بر منابع    
4-3- نظريه‌ي هدف يا هدفمند (ديدگاه عيني عملکرد)    
1-4-3- نگاشت محصولات، فرايندها و معيارهاي عملکرد در يک بانک جزئي: مطالعه‌ي موردي    
2-4-3- ترسيم محصولات، فرايندها و معيارهاي عملکرد در يک ابزار عمومي: مطالعه‌ي موردي    
5-3- نظر يا ديدگاه ذهني عملکرد    
6-3- چهارچوب يک‌پارچه‌ي عملکرد    
7-3- منابع   
فصل 4- به‌کارگيري و استفاده از مديريت عملکرد پويا در سازمان‌هاي بخش عمومي    
1-4- معرفي    
2-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در خدمات عمومي: تأمين آب، توزيع، و تصفيه‌ي فاضلاب    
3-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در خدمات عمومي (ادامه): جمع‌آوري زباله در شهر وينستون- سالم    
4-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در شهرداري‌ها: لينک کردن اهداف استراتژيک و اهداف سازماني از طريق کارت‌هاي‌ امتيازدهي متوازن «پويا»    
5-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا براي غلبه بر نظريه‌ي نزديک‌بينانه در طراحي سيستم‌هاي‌ سنجش عملکرد در شهرداري‌ها: مورد پليس    
6-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در هنرهاي نمايشي: مورد خانه‌ها و سراهاي اپراي شهري    
7-4- اتخاذ يک ديدگاه و چشم‌انداز بين نهادي و ديدگاه «عيني» از مديريت عملکرد پويا براي اجراي مؤثر برنامه‌هاي‌ رضايت کاربر    
1-7-4- مقدمه    
2-7-4- گسترش مرزهاي سيستم براي مقابله با برنامه‌هاي‌ رضايت کاربر    
3-7-4- ترسيم «محصولات» و «کاربران/ مشتريان»    
4-7-4- پياده‌سازي و اجراي برنامه‌هاي‌ رضايت کاربر از طريق مديريت عملکرد پويا    
5-7-4- مطالعه‌ي موردي: اداره‌ي منطقه‌اي زيرساخت    
8-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در مناطق محلي: مورد محيط‌زيست و سياست‌هاي‌ دولت الکترونيک    
9-4- استفاده از مديريت عملکرد پويا در مناطق محلي (ادامه): مورد سياست تجديد حيات صنعت سراميک    
10-4- منابع    
فصل 5- استفاده از مديريت عملکرد پويا در شرکت‌ها    
1-5- معرفي    
2-5- استفاده از مديريت عملکرد پويا براي حمايت از يادگيري کارآفريني در راه‌اندازي کسب‌وکار و فرآيندهاي تجديد ساختار (بازسازي)    
1-2-5- استفاده از مديريت عملکرد پويا براي حمايت از آموزش کارآفريني در راه‌اندازي کسب‌وکار و فرآيندهاي تجديد ساختار (ادامه): طرح کسب‌وکار يا تجارت پوياي بازي‌هاي‌ کامپيوتري    
2-2-5- صنعتي که در آن، بازي‌هاي کامپيوتري عمل و کار ميکنند    
3-2-5- شبيه‌ساز طرح کسب‌وکار پويا    
1-3-2-5- زيرسيستم تجاري    
2-3-2-5- زيرسيستم تحقيق و توسعه‌ي گرافيکي    
3-3-2-5- توليد/ نصب و راه‌اندازي زيرسيستم    
4-3-2-5- زيرسيستم مالي    
4-2-5- نظريه‌ي مديريت عملکرد پوياي به تصوير کشيده‌شده    
5-2-5- بازي با شبيه‌ساز طرح کسب‌وکار پويا    
3-5- مدل‌سازي تجاري و زيرسيستم‌هاي‌ مالي از طريق مديريت عملکرد پويا: مورد مطالعه‌ي ليکاري و پسران    
4-5- منابع    

 


شرح کامل کتاب
دانشمندان مختلف حوزه مدیریت در طی تحقیق و بررسی‌هایی که انجام داده‌اند نشان داده‌اند که مدیریت عملکرد یک موضوع ایستا و ثابت نیست، بلکه باید در قالب نگرشی پویا به آن توجه شود. مترجم کتاب به عنوان کارشناس این موضوع بر آن شده است تا در ادامه تألیفات قبلی در حوزه مدیریت عملکرد رویکرد جدیدی را در این حوزه مطرح کند. کتاب حاضر دارای پنج فصل است. در فصل اول مدیریت رشد سازمانی و پیچیدگی تصمیم‌گیری در سیستم‌های پویا مورد بحث قرار گرفته و ضمن تشریح سیستم‌های پویا مثال‌هایی نیز مطرح گردیده است. در فصل دوم به موضوع مدیریت عملکرد پویا پرداخته شده و از آن به‌عنوان پیش‌نیاز پرورش و ترویج توسعه پایدار سازمانی یاد شده است، در این ارتباط چهارچوب مشخصی مطرح شده و مثال‌های مختلفی هم ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، سه نظریه مهم و مکمل در خصوص سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا با رویکرد بهبود توسعه سازمانی پایدار با جزئیات مورد بحث قرار گرفته و مطالعات موردی مختلفی نیز مطرح شده است. درنهایت در فصل‌های چهارم و پنجم، به طور ویژه به موضوع به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا پرداخته شده و ضمن بحث در خصوص پیچیدگی‌های موضوع، مطالعات موردی و مثال‌های مختلفی نیز ارائه شده است، با این تفاوت که قلمروی موضوعی در فصل چهارم سازمان‌های بخش دولتی و عمومی هستند، درحالی‌که، در فصل پنجم شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارها به عنوان قلمروی موضوعی انتخاب شده‌اند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©